Parker i Skellefteå

Parker och grönområden är viktiga för vårt välbefinnande och kommunen har en lång historia med offentliga parker.

Parken och trädgården är en plats för återhämtning för den stressade nutidsmänniskan. Forskning har även visat på trädgårdens rehabiliterande effekter.

Grönområden uppmuntrar också till rörelse och aktivitet, vilket är positivt ur ett folkhälsoperspektiv.

Stadsparken har funnits sedan slutet av 1800-talet och i många villaträdgårdar står gamla fruktträd som symboler för en gammal trädgårdskultur.

Välkommen att besöka våra parker

Här hittar du lite information om några av dem.

Stadsparken 2016. Foto: Jason Ingram

Skellefteås stadspark är en grön oas mitt i staden som inbjuder både till avkoppling och aktiviteter.

Stadsparken var ursprungligen en torgplats som efterhand började få planteringar. 1886 flyttades torgplatsen till nuvarande torg i Skellefteå centrum och parken fick namnet Stadsträdgården. Tretton år senare placerades fontänen Johanna in.

2014 nyinvigdes Stadsparken efter att ha omvandlats till en modern stadspark. Sedan dess har parken nominerats till flera priser och tilldelades 2016 ett silver i European Garden Award.

En vacker och varierad växtkomposition har givit staden ett utsökt finrum. Genom den öppna mittendelen når parkrummet hela vägen över till södra sidan älven. Vattenskulpturen Johanna från sekelskiftet samt de befintliga träden har omsorgsfullt integrerats i den nya utformningen.

Älvbrinken har utvecklats till ett rekreativt stadsrum med en blandning av café- och restaurangliv, kulturaktiviteter, lek, sport och rekreation som tar till vara på närheten till vattnet. Årstidernas variation är ett grundläggande tema då Älvbrinken ska vara en plats att nyttja året runt.

Ombyggnaden av Älvbrinken har utförts i etapper och blev färdigt hösten 2018.

Nordanåområdet har en mångskiftande historia. Parken har en speciell karaktär med de gamla vackra husen, den kuperade terrängen och fågeldammarna. Sommartid används parken till exempelvis den årliga byamarknaden och matfesten samt till dans på utomhusbanan och utomhuskonserter. Vintertid är det framförallt julmarknaden som lockar.

Området Nordanå har vuxit fram runt den gamla marknadsplatsen ”Körran”, där man bland annat lastade tjära för vidare transport på älven. Under 1700-talet var här en excercisplats. De gamla byggnaderna har använts för skiftande ändamål under årens lopp.

Själva parkområdet färdigställdes 1945 inför stadens 100-årsjubileum. Men arbetet med parken påbörjades redan 1924. Dammarna är från denna tid. De har ett tätskikt av lerbotten och är förstärkta med dukar i slänterna.

Läs mer om Nordanå här

Norr om fritidsanläggningen Eddahallen ligger Eddaparken, som är en kombinerad park- och minigolfanläggning. Den lummiga grönskan består till stor del av växter som inte är så vanliga på dessa breddgrader. Minigolfbanan håller bra klass och sköts om av Skellefteå bangolfklubb.

Eddaparken byggdes om 2018-2019 för att bli en ljusare och tryggare park.

Öppettider minigolfen

Öppettider minigolfbanan Länk till annan webbplats. (Skellefteå bangolfklubb Facebooksida)

Öppettider minigolfbanan Länk till annan webbplats. (Skellefteå bangolfklubb Webbsida)

Medleforsparken är ett kuperat och naturskönt område längs den slingrande Klintforsån. Vattnet är parkens självklara fokus och har du tur kan du få se utter under kvällstimmarna. Parken ligger i anslutning till Medlefors folkhögskola, vars elever och gäster flitigt använder den till rekreation och naturupplevelser.

Klockardalsparken nedanför Vitbergsområdet, mellan Sjungande dalen och Eriksberg, är vintertid ett populärt utflyktsmål för barn och vuxna för att grilla och åka pulka i backen. Nu rustas parken upp för att bli en trevlig och besöksvänlig plats året runt.

Tack vare stöd från Boverkets satsning “Gröna städer” utvecklas nu Klockardalsparken för att skapa förutsättningar för rekreation i varierande naturmiljöer samt en ökad biologisk mångfald.

På så vis ska platsen bli mer välbesökt både sommar och vinter. Bland annat ska parkens två dammar och tillhörande små broar renoveras och en skötselplan tas fram.

Läs mer om projektet på Skellefteå Växer Länk till annan webbplats.

Bureå hembygdspark har rustats upp tack vare ett EU-finansierat projekt via Jordbruksverket. Upprustningen av parken blev färdig hösten 2020.

Hembygdsparken har bland annat fått nya planteringar och nya picknickbord. Dessutom har björkarna runtom parken bytts ut och nya broar har placerats ut runt om i parken över dammarna.

Projektet är ett EU-finansierat projekt via Jordbruksverket och ska stödja utvecklingen av natur- och kulturmiljöer. Kommuner som vill bevara eller utveckla natur- och kulturmiljöer kan söka bidraget. Tanken är att detta ska bidra till att utveckla bygdens lokala attraktivitet och till att nå nationella miljömål.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - logotyp

Badhusparken har genomgått en omfattande renovering för att göra platsen mer attraktiv för invånare och besökare i Skelleftehamn. Samarbete med lokala aktörer och önskemål från boende i området, ligger till grund för Skellefteå kommuns arbete med parkens utformning. Delfinansiering från Boverket möjliggjorde genomförandet av projektet som avslutades hösten 2020.

Öppna ytor i kombination med trygga och lugna delar för avkoppling ger variation. Insatser har gjorts för att minska bullerpåverkan från Skelleftehamnsleden.

Intill Badhusparken ligger idrottsanläggningen och simhallen. Ambitionen är att delarna i området ska komplettera varandra och tillsammans göra platsen mer välbesökt och tilltalande.

Gräsklippning

Kommunens gräsytor delas in i tre klasser med skilda typer av skötsel som ger olika utseenden på gräsmattorna. Det är viktigt att även gräset och blommorna tillåts blomma på vissa ställen, så vi ger livsrum åt humlor, bin och övriga insekter.

Typ 1 är den vanligaste och oftast klippta gräsmattan. Den klipper vi ungefär var fjortonde dag med gräsklippare. Putsning runt träd, stolpar med mera, görs några gånger per år. Klippningen utförs under hela säsongen från att gräset börjar växa i slutet av maj till mitten av september.

Typ 2 är de ytor som inte används och där vi släpper upp gräset till vad vi kallar högvuxen gräsyta. Den klipper vi med så kallad betesputs tre till fyra gånger per säsong.

Typ 3 är den yta som klipps med slaghack en gång per år, exempelvis ängsytor där vi vill ha årlig blomning. Denna typ av yta är vägområden, obebyggda tomter eller gammal åkermark. Syftet är att marken ska hållas öppen och inte växa igen. Ytorna används inte till aktiviteter.

Senast uppdaterad: