Integritetspolicy

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Skellefteå kommun tar personlig integritet, samt beskyddandet av personuppgifter på största allvar. Vi vill att du ska känna dig trygg i vetskapen om att Skellefteå kommun respekterar din integritet och följer rådande lagar och regleringar i samband med att vi samlar in och behandlar information som kan användas för att identifiera dig som person (”Personuppgifter”).

Identitet och kontaktdetaljer till vårt dataskyddsombud

Skellefteå kommun ansvarar för det personuppgifter som samlas in från dig samt de andra källorna formulerade nedan och är således ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter under rådande dataskyddslagar och regleringar.

Har du frågor om hur Skellefteå kommun hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens kundtjänst på telefon 0910-73 50 00 eller via e-post kundtjanst@skelleftea.se.

Hur personuppgifter behandlas

Skellefteå kommun kommer, i den största möjliga utsträckningen möjligt, att på en anonym basis behandla de uppgifter och svar som du väljer att dela i formuläret. Däremot kan det i enskilda fall vara en så liten grupp människor som informationen som du delat aggregeras ifrån att det kan anses utgöra personuppgifter.

Om du inte önskar dela denna data med Skellefteå kommun, så är det tyvärr inte möjligt att delta i formuläret.

Informationen kommer att analyseras av artificiell intelligens. Den artificiella intelligensen kommer att hjälpa Skellefteå kommun att förstå ditt språkbruk samt kategorisera dina texter på en så aggregerad nivå så att Skellefteå kommun får ut ett underlag att inleda en dialog kring.

Varför Skellefteå kommun hanterar dina personuppgifter

Syftet med formuläret är för att få en aggregerad bild vad Skellefteborna samtalar om och inte identifiera dig kopplat till din personliga åsikt. Skellefteå kommer att hantera dina personuppgifter för att analysera informationen i dina formulärssvar i syfte att få ut information om hur Skellefteå bör utvecklas i framtiden.

Skellefteå kommun processar denna data på ett legitimt grundat intresse av att analysera informationen för att utveckla vår styrning och riktning.

Delandet av personlig information med tredjepart

Skellefteå kommun delar dina personuppgifter med leverantörer som utför uppdrag åt oss, huvudsakligen leverantören av enkätverktyget. De tredje parter och leverantörer samt professionella rådgivare som analyserar dina personuppgifter förväntas säkerställa och upprätthålla beskyddandet av konfidentiell information samt personuppgifter och har endast rätt att använda personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar för datasekretess.

Överförandet av personuppgifter till tredje part utanför EU/EEA kommer att grunda sig på EUs standardklausul eller liknande bindande företagsrättsliga regleringar.

Dina rättigheter

Du har, under rådande dataskyddslagar, rätt att: (i) begära ut information kring vilken personuppgifter om dig som Skellefteå kommun processar; (ii) få tillgång till den data och, om nödvändigt, få den ändrad och korrigerad; (iii) få dina Personuppgifter raderad; (iv) förhindra Skellefteå kommun från att processa, eller begränsa sättet som Skellefteå kommun processar dina personuppgifter; (v) begära ut en kopia av den personuppgifter som du lämnat in till Skellefteå kommun, på ett strukturerat, regelbundet använt och läsbart format.

Vänligen notera att Skellefteå kommun inte alltid kommer att kunna möta upp begäran att radera, begränsa, bestrida eller portera data. En bedömning görs från enskilt fall till fall för att försäkra så att det motsvarar Skellefteås kommun legala ansvara och friskrivning från sådan rättigheter.

Du har även rätt att lämna in eventuella klagomål kring Skellefteås kommun datahantering till relevant myndighet. För mer information kring dessa rättigheter och hur du utövar dem, vänligen kontakta Skellefteå Dataskyddsombud genom kontaktuppgifterna ovan.

Lagringstid

Skellefteå lagrar informationen så länge som den anses vara nödvändig för att fullfölja syftet till det ursprungliga insamlandet, men inte mer än två (2) år efter insamlande.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kring denna integritetspolicy så är du välkommen att kontakta oss genom att använda informationen ovan. Du har även rätt att kontakta eller göra en klagomålsanmälan hos din lokala dataskyddsmyndighet.