Bygg- och miljönämnden godkände detaljplanen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny sträckning av Nordlandergatan med passage under järnvägen och väg 95 (Järnvägsleden) med anledning av Norrbotniabanan.

Planen möjliggör även för ny gång- och cykelpassage under järnvägen, väg 95 och Nordlandergatans nya stäckning, i Lasarettsvägens förlängning.