Om webbplatsen

Vi använder oss av många digitala kanaler för att nå ut med våra budskap. På de här sidorna kan du läsa mer om vad du hittar i de digitala kanalerna.

Här hittar du information om webbplatsens syfte och vem som ansvarar för den, vad webbplatsen innehåller, hur du hittar till våra tjänster, teknik och information om dataskyddsförordningen mm. Webbprofilen är framtagen av informationsenheten, Skellefteå kommun.

Syftet med utseendet på webbplatserna är att genom en tydlig profil, bra struktur och anpassning efter tillgänglighetskrav tydligt visa medborgare och anställda i Skellefteå kommun och övriga delar av landet våra tjänster samt öka nyttan och användandet av skelleftea.se.

Ledord för skapandet av webbplatsen är att den är ”tillgängliga med hög användbarhet”, ”intressant och attraktiv”, ”informativ och korrekt” och ”byggd med framtidssäker teknik”.

Webbplatsen är skapad med webbpubliceringssystemet Sitevision.

Webbplatsen fungerar i de flesta webbläsare, däremot är upplevelsen inte bra i Internet Explorer.

Den här webbplatsen innehåller så kallade kakor (cookies). Här kan du läsa mer om vad det innebär. Vi använder kakor för att sammanställa besöksstatistik på vår webbplats och för att göra ditt webbesök lite enklare. Vi använder inga kakor som sparar information om dig personligen.

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar. Den informationen är viktig i arbetet med att göra webbplatsen bättre och mer lättanvänd.

Ingen personlig information om besökaren sparas via cookies.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Källa: Post- och telestyrelsen pts. se Länk till annan webbplats.

Nedan kan du läsa mer om några av de kakor som finns på skelleftea.se

Nödvändiga cookies

Gör att våra tjänster är säkra och fungerar som de ska. Därför går de inte att inaktivera. Dessa används också för att du ska kunna använda webbplatsen, se bilder och symboler.

Basetool

Visar upp Visit Skellefteås evenemangskalender.

Fontawsome

Vi använder Fontawsome för att hämta och visa upp symboler och ikoner på webbplatsen.

Typsnitt

Vi använder Google fonts för att visa upp typsnittet Open Sans på vår webbplats. Cookien heter fonts.gstatic.com.

Vi använder också Adobe fonts. Denna cookie heter use.typekit.net.

Rek.ai

En tjänst som visar upp populära sidor på startsidan och undersidor. Denna cookie används för att du ska få relevanta populära sidor, nyheter och sökträffar baserat på vad du är intresserad av.

Mediaarkiv

Vår webbplats har en integration mot vårt bildarkiv Imagevault. Denne cookie heter skelleftea.imagevault.app.

Så här kan du stoppa cookies från att sparas på din dator:

I inställningar i webbläsaren kan du ställa in dina cookies.

Analytiska cookies

Google Analytics - Webbplatsstatistik

Vi använder Google Analytics för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Till exempel så kan vi se hur många som besöker oss, vilka sidor som besöks och vilka sökord som används på webbplatsen. Den Informationen är viktig för oss i arbetet med att förbättra och anpassa webbplatsen för våra användare. Vi spårar ingen personlig information om dig.

Google tag manager

Vi använder Google tag manager för att skapa rapporter runt webbplatsstatistik.

Marknadsföringscookies

Marknadsföringscookies har som funktion att kartlägga hur du rör dig mellan olika webbplatser. Syftet med dessa är att kunna erbjuda dig personanpassad och relevant information på våra webbsidor.

Vi använder Facebook och Snapchat och kakorna heter:

Namn på marknadsföringscookies

Namn på cookie

Så länge lagras den

Företag

Vad används cookien till?

_fbp

3 månader

Meta Platforms Inc

Används av Facebook för att mäta besökare på vår webbplats som kan härledas till vår annonsering. Vi har inaktiverat all lagring av data som berör personuppgifter och ämnar endast spåra antal besök till vår webbplats. Pixeln är begränsad till ett fåtal sidor på vår webbplats.

_scid

13 månader

Snapchat Inc

Används av Snapchat för att anonymt identifiera en besökare och mäta resultatet av vår annonsering i form av webbplatsbesök och konverteringar. Snapchatpixeln är begränsat till ett fåtal sidor på vår webbplats.

Övriga cookies

Talande webb - Läser upp text

Talande webb är en tjänst som gör det möjligt att få texten på vår webbplats uppläst. Kakan sparar information om vilka inställningar du använder i tjänsten till exempel vilken hastighet texten ska läsas upp. Kakan som sätts heter Browseloud.

Google Translate - översätter webbplats till andra språk

På webbplatsen finns en tjänst för att översätta information från svenska till andra språk. Den heter Google Translate. Kakan tas bort när du stänger webbläsaren.

Skellefteå kommun vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Inom Skellefteå kommun hanterar vi personuppgifter i olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att du ska få det stöd och den service som du har rätt till. Personuppgiftsbehandlingen regleras av dataskyddsförordningen (GDPR)

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling?

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig digitalt. Till exempel när vi skriver utredningar, handlägger ärenden som rör enskilda, i e-post eller när vi skapar och lagrar dokument med personuppgifter.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Inom Skellefteå kommun hanterar vi personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för. Det kan handla om personuppgifter för den som är anställd, elev, fastighetsägare, uppdragstagare, verksamhetsutövare, behöver vård eller annan stödinsats, eller är Skelleftebo och har kontakt med kommunens verksamheter. Det kan till exempel vara för att

 • tillhandahålla förskola och skola för barn och ungdomar, och erbjuda skolhälsovård,
 • hantera den egna personalen i personal- och lönesystem,
 • utföra vårt uppdrag inom plan- och bygg, t ex hantera bygglov och planera mark,
 • ta hand om våra gator och tillhandahålla parkering,
 • ta hand om avfall och tillhandahålla vatten och avlopp,
 • utöva tillsyn inom områdena alkohol och tobak, miljö och livsmedel,
 • utföra vårt uppdrag för de som har behov av stöd i form av god man eller förvaltare,
 • tillhandahålla insatser inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, färdtjänst och bostadsanpassning, flyktingmottagande,
 • samverka med externa aktörer inom näringsliv och turism
 • genomföra val,
 • nämnderna ska kunna fatta beslut i ärenden och personuppgifter kan t ex förekomma i underlag för beslut, kallelse och protokoll,
 • ta hand om initiativ, synpunkter, frågor och felanmälningar från enskilda,
 • administrera uppgifter om kunder och leverantörer, t ex för att tillhandahålla kommunala tjänster och hantera fakturor, inbetalningar och utbetalningar,
 • administrera upphandlingar och avtal med olika leverantörer,
 • hantera krav, försäkringsärenden och rättsliga tvister,
 • informera och marknadsföra kommunens verksamheter i olika sammanhang,
 • rekrytera nya medarbetare,
 • genomföra upphandling.

Vad har vi för rätt att hantera dina personuppgifter?

Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddsförordningen och de lagliga grunder som anges där.

Många personuppgiftsbehandlingar inom kommunen grundar sig på att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig.

Vill du veta mera om personuppgiftsbehandlingen kan du vända dig till kommunens kundtjänst som tar kontakt med dataskyddsombudet. Om du är missnöjd med behandlingen kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar de personuppgifter som vi behöver för ändamålet med varje behandling. Exempelvis namn, kontaktuppgifter och personnummer i de fall det behövs.

Hantering av känsliga personuppgifter

Ibland skickas känsliga uppgifter in till kommunen eller hanteras i ärenden som kräver dessa uppgifter. I vilka system känsliga personuppgifter hanteras och vilken rättslig grund som finns framgår i respektive nämnds registerförteckning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt beslut i respektive nämnds informationshanteringsplan.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra kan vara:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 • Uppgifter från andra myndigheter.
 • Uppgifter från kredit- och upplysningsföretag.

När är du skyldig att lämna uppgifter till oss?

För att kunna ingå avtal med oss behöver du lämna de personuppgifter vi begär annars kan vi inte skriva något avtal. Vi behöver även dina personuppgifter för att kunna handlägga din ansökan eller anmälan till oss. I de fall det finns en skyldighet enligt lag att lämna personuppgifter till oss så informerar vi dig.

Till vilka andra lämnar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dem. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om någon begär att få ta del av dem och de inte är sekretessbelagda. De kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information för vår räkning. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med olika typer av verksamhetsstöd. I de fallen upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal så att uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen och kommunens instruktioner.

Vilka rättigheter har du som enskild?

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade.

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens kundtjänst på telefon 0910-73 50 00 eller via e-post kundtjanst@skelleftea.se

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Varje nämnd inom organisationen Skellefteå kommun är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde.

Vem är dataskyddsombud?

Dataskyddsombud för Skellefteå kommuns samtliga verksamheter är Isak Nyberg. Om du vill ha kontakt med dataskyddsombudet kan du vända dig till kommunens kundtjänst eller skicka e-post till dataskyddsombud@skelleftea.se

Har du synpunkter på vår hantering?

Tycker du att vår hantering av dina personuppgifter är felaktig och vill klaga kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet på området. Lämna ett klagomål enligt GDPR. Länk till annan webbplats.

Bild och video på webbplatsen

Alla människor får inte – eller bör inte – synas på bild i offentliga sammanhang, till exempel dem med skyddad identitet.

Enligt dataskyddsförordningen krävs det tillstånd av personer vars namn och bild finns publicerade på en webbsida på Internet.

Innan en bild eller videofilm på identifierbara och/eller namngivna personer publiceras måste dessa ge sitt samtycke. När barn före gymnasieålder fotograferas eller filmas ska en av vårdnadshavarna ge sitt samtycke före publicering.

Se exempel på när du behöver samtycke på vår sida om dataskyddsförordningen. Här hittar du också blankett för skriftligt samtycke.

Läs mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Pågående personuppgiftsbehandlingar

Visionen är att Skellefteå kommuns närvaro på webben ska göra det enkelt att hitta, förstå och ta del av kommunal service med hjälp av webben som verktyg. Webbplatsen är navet för den kommunala informationen.

Effektmål

 • Öka användningen av kommunens digitala tjänster.
 • Öka antal ärenden som inkommer via webbplatsen.
 • Minska samtal som rör frågor om information som går att hitta via webbplatsen.

Ansvar

Skelleftea.se är platsen Skellefteå samt Skellefteå kommuns officiella webbplats. Kommunstyrelsen har det juridiska ansvaret för webbplatsens samlade information.

Hitta på webbplatsen

Användaren ska hitta, förstå och hela tiden veta var hon befinner sig. Det ska finnas flera vägar för att nå målet. Sökfältet och menyn är olika tillvägagångssätt för att hitta till den information man söker.

På vår webbplats hittar du enkelt och snabbt kvalitetssäkrad information. Med hjälp av smarta e-tjänster kan du utföra dina ärenden när som helst på dygnet.

I första hand handlar informationen om kommunal verksamhet. Det innebär att vi skriver om saker vi ansvar för. I evenemangskalendern publicerar vi information som inte är kommunala men ändå är öppna för alla, som t ex föreningsevenemang.

Ett effektivt sätt att hitta information du letar efter, är att använda sökfältet. När du börjar skriva i sökfältet får du förslag på olika sidor.

Om du inte vill använda sökfältet kan du klicka dig fram i menyerna. Välj först ämnesingång högst upp på sidan för att hitta rätt information.

Att ha en funktionsnedsättning ska inte hindra någon från att kunna läsa och ta till sig vår information. Vår vision är att nå ut med vår information till alla. Därför har vi hög tillgänglighet på våra webbplatser.

Skelleftea.se/invanare är en responsiv webbplats. Det betyder att den anpassar sitt innehåll så att den fungerar och ser bra ut i både mobiltelefoner, surfplattor och datorer.

Här kan du läsa om vår tillgänglighetsredogörelse.

Vägledning för webbplatser i offentlig sektor

Vi strävar efter att följa rekommendationerna i www.webbriktlinjer.se Länk till annan webbplats., som är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor. Vägledningen bygger på sex grundläggande principer som innebär att en webbplats ska vara tillgänglig, användbar, förtroendeingivande, effektiv, tekniskt oberoende och åtkomlig över tid.

Vi tillhandahåller klarspråk och vissa lättlästa texter på webbplatsen. Vi undviker krångliga ord och långa omskrivningar. Istället skriver vi rakt på sak. Genom en översättningstjänst kan du översätta informationen på vår webbplats.

Ett urval av vår webbplats är översatt till finska och engelska. De sidor som är översatta har flaggor högst upp på sidan. Tryck på flaggan så kommer du till aktuellt språk.

Klarspråk

Vi som arbetar vid Skellefteå kommun ska använda klarspråk, alltså motsatsen till kanslisvenska. Lagen säger att vi ska göra det. Och kommunens medborgare blir säkert lite gladare om vi gör det. Vi skriver kort, klart och enkelt.

Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt, enligt språklagen.

Här kan du läsa mer om språklagen Länk till annan webbplats.

I Språkhandboken hittar du många goda exempel på klarspråk.

Den här webbplatsen är ansluten till uppläsningstjänsten Talande Webb, ett hjälpmedel som gör att webben talar. Tjänsten läser upp webbsidor och pdf-filer.

Talande webb läser upp webbsidor och pdf-filer, markerar texten som läses upp, kan spara uppläst tal som mp3 och ger dig möjlighet att använda läslinjal eller skärma av för att hålla fokus på det du läser.

Ladda ner programfilen och sparar den där du vill att programmet ska ligga, exempelvis på datorns skrivbord. Du kan också spara programmet på ett usb-minne eller en cd-skiva om du vill kunna använda tjänsten på andra datorer.

Ladda ner programmet och läs hur Talande webb fungerar. Länk till annan webbplats.

Talande webb plus

Om du vill använda Talande webb i din smartphone eller surfplatta, på Mac eller PC där du inte vill ladda ner hjälpmedlet finns alternativet Talande webb plus. Om du klickar på länken nedan öppnas ett verktygsfält som gör att du kan peka och få menyer och innehåll uppläst samtidigt som du får en visuell återkoppling.

Via vår webbplats kan du bland annat rapportera in din vattenförbrukning, låna om böcker, boka lokaler, söka förskoleplats, lämna in scheman och följa ditt barns utveckling i grundskolan.

På "Mina sidor" får du en samlad bild över våra digitala tjänster. För att använda en del av tjänsterna behöver du ha ett BankID.

Mina sidor på Skellefteå kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Användning av BankID

BankID är en e-legitimation som du använder för att styrka din identitet på internet.

För en del av kommunens e-tjänster behöver du ha BankID när du ska skriva under och skicka in vissa typer av formulär till kommunen.

Beställ BankID hos din bank. Du måste ha ett svenskt personnummer för att kunna beställa ett BankID. De olika bankerna ställer också andra krav som till exempel att du har nått en viss ålder och är folkbokförd i Sverige.

Exakt hur du beställer ett BankID skiljer sig åt mellan olika banker. En del banker kräver att du besöker bankkontoret och legitimerar dig med godkänd ID-handling. Hos andra banker kan du logga in på din internetbank och beställa ditt BankID direkt.

Läs om e-legitimation Länk till annan webbplats.

Skellefteå kommun är en kommunal myndighet. Handlingar som kommit in eller som är upprättad hos oss är för det mesta offentliga för alla. En handling kan vara en text, en bild, en film eller annan information som lagrats i en dator. Handlingar som är hemliga får inte lämnas ut.

Du har rätt att begära ut information

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en kommun tar emot eller upprättar. Om du vill ta del av en allmän handling kontaktar du kommunens diarium.

Här kan du läsa mer om hur man begär ut allmänna handlingar

På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om allmänna handlingar Länk till annan webbplats.

Enligt dataskyddsförordningen GDPR krävs det tillstånd av personer vars namn och bild finns publicerade på en webbsida på Internet.

Tillstånd för fotografier och videofilmer

Alla människor får inte – eller bör inte – synas på bild i offentliga sammanhang, till exempel dem med skyddad identitet.

Innan en bild eller videofilm på identifierbara och/eller namngivna individer publiceras måste dessa ge sitt samtycke. När barn före gymnasieålder fotograferas eller filmas ska en av vårdnadshavarna ge sitt samtycke före publicering.

Fotografen måste försäkra sig om att fotograferade och filmade människor är införstådda i hur bilden eller filmen ska användas.

Muntligt eller skriftligt samtycke

Muntligt samtycke räcker, om fotografen gör en notering om vem som gett sitt tillstånd och när. (Anvisning för webbpublicist: I kommunens bildbank ska fotografens namn alltid anges!)

Använd dock gärna blanketten för godkännande av publicering, som ligger i rutan till höger på sidan.

Översikts- och avståndsbilder med många människor behöver inget samtycke.

Detta förhållningssätt gäller allt bild- och filmmaterial där kommunen är beställare, alltså även bildmaterial till trycksaker och fristående videofilmer.

Några exempel

Översiktsbilder på skolgårdar med lekande barn, alltså miljöbilder, kräver inget samtycke.

Om fotografen däremot väljer ut två av barnen för en arrangerad bild så krävs samtycke av deras vårdnadshavare.

Om en vuxen individ går med på att intervjuas i en videofilm, och är införstådd i hur filmen ska användas, innebär intervjun i sig ett medgivande.

Så här ger du ditt tillstånd för namn- och bildpublicering

Politiker fyller i blanketten "Registrering av förtroendevalda ledamöter och ersättare". Namn, partitillhörighet och uppdrag kommer alltid att publiceras samt e-post-adress när du får en skelleftea.se-adress.

Andra personer vars namn eller bild finns på kommunens webbplats måste ge sitt tillstånd för detta.

Ifylld och signerad blankett lämnas till:

 • Kommunledningskontoret/sekretariatet (om du sitter i en nämnd eller styrelse)
 • Webbredaktionen, informationsenheten (för övriga webbsidor)

Skellefteå kommun har kamerabevakning på ett antal ställen i kommunen där allmänheten har tillträde. I dessa fall krävs ett särskilt tillstånd.

Grunden för att all kamerabevakning är att den personliga integriteten ska skyddas. En värdering görs alltid innan tillstånd för kamerabevakning söks. Värderingen görs utifrån behovet och syftet med kamerabevakningen.

Uppgifterna från kamerabevakningen sparas så länge de behövs för att uppfylla ändamålet med bevakningen – i normalfallet 90 dagar. Uppgifterna är belagda med tystnadsplikt enligt kamerabevakningslagen och lämnas normalt sett inte ut till någon. I vissa fall kan de dock lämnas ut till exempel till polisen om de behövs i en brottsutredning eller till myndigheter för att förebygga eller hindra olyckor.

Exempel på syftet med kommunens kamerabevakning är:

 • Förebygga, avslöja eller utreda brott. (till exempel skadegörelse, kränkningar, inbrott)
 • Främja trygghet och säkerhet och förebygga olyckor på allmän plats eller i en verksamhet.

De ställen där kamerabevakning finns är:

 • Ursvikenskolan – fasader och skolgård
 • Stadshusets Huvud- och B-entré
 • Tuvans Biogas, avloppsreningsverket - Verkvägen 1, i Skellefteå
 • Gångtunneln Södra och Norra Järnvägsgatan
 • Parkeringshuset Brinken – in och utfart Strandgatan 1 i Skellefteå
 • Parkeringshuset Viktoria
 • Snötippen Nöppelbergsvägen
 • Parkeringshus Ekorren Södra lasarettsvägen 8 – 10 i Skellefteå
 • Räddningstjänstens lokaler, Nöppelbergsvägen 2 i Skellefteå
 • Loftberget uppställningsplats för farmare och traktorer
 • Huvudentré parkeringsautomat, Trädgårdsgatan 6 i Skellefteå
 • Parkeringshuset Pantern, Skeppargatan 8 i Skellefteå

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill få dina personuppgifter raderade kan du vända dig till kommunens kundtjänst på telefon 0910-73 50 00 eller via e-post kundtjanst@skelleftea.se.

Om du vill ha kontakt med dataskyddsombudet kan du vända dig till kommunens kundtjänst som tar kontakt med rätt dataskyddsombud. Kundtjänst nås på tel 0910 – 73 50 00 eller på e-post kundtjanst@skelleftea.se

Integritetsskyddsmyndigheten ger tillstånd till kamerabevakning och klagomål på vår kamerabevakningen kan lämnas till kommunens dataskyddsombud eller till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Klaga på otillåten kamerabevakning (IMYs webbplats). Länk till annan webbplats.

Om du vill prenumerera på Skellefteå kommuns nyheter behöver du ett särskilt program som kan läsa ett RSS-flöde. Om du prenumererar på ett eller flera RSS-flöden får du nyheterna direkt i din webbläsare, mobiltelefon eller RSS-läsare.

RSS-flöden

Senast uppdaterad: