Dagvattendammar minskar risken för översvämningar

I dagens projekt är det viktigt att planera för att kunna klara klimat- och nederbördsförändringar. Ett stort fokus i Bergsbyns företagspark har varit att möta behovet.

Företagsparken är placerad på en höjd där det inte är risk för översvämningar och kommer att klara sig bra vid skyfall. Genom att leda både regn och dagvatten i öppna diken minskar det problem. Dikenas storlek är anpassade för att klara ökade snö- och regnmängder och vattnet leds till två dammar i norra och södra delen av området.

Dammarna har som avsikt att samla upp regnvattnet från området, så att det kan renas och fördröjas, innan det på södra sidan rinner vidare via en bäck ned till Skellefteälven. Dammarna har ett utlopp som går att stänga vid behov, det är mindre än inloppet och fungerar därför som en broms när det kommer stora mängder regn eller smältvatten. Södra dammen skyddar därför mot översvämning i bäcken som den leder till. Vid en översvämning av dammen kommer höjdskillnaderna i området innebära att konsekvenserna blir små.

Val av tåliga växter från den lokala floran i planteringar och grönområden har gjorts utifrån rekommendationer från en ekolog.

Klicka på länken nedan för att ta del av mer information om Bergsbyns företagspark.