Skellefteå kommun har tagit fram en modell för att kunna erbjuda digitala stöd till personer där samtycke är svårt att inhämta på vanligt sätt.

– Vi behöver hitta sätt att kunna erbjuda digitala stöd även till de som har svårt att förstå vad de samtycker till, säger Lisbeth Johansson, verksamhetsutvecklare på Socialkontoret.

Teambedömningsmodellen används i de fall där den enskilde har ett behov av stöd, exempelvis trygghetskamera, men på grund av nedsatt beslutsförmåga inte själv kan ge samtycke. Det handlar bland annat om personer med kognitiv funktionsnedsättning eller kognitiv svikt.

– Personer som har kognitiva svårigheter är en stor del av den målgrupp som vi ger stöd. Ska vi kunna jobba med digitala stöd så behöver vi hitta ett sätt att kunna erbjuda de som är vår största målgrupp, säger Lisbeth Johansson.

Team besvarar frågor

Det multiprofessionella teamet som arbetar närmast individen går igenom ett antal frågeställningar som bland annat belyser vilka risker som finns för individen utan det tänkta stödet, vilka alternativ som finns samt om det är möjligt ta reda på ifall individen tidigare haft en åsikt gällande frågan. Här kan anhöriga vara till hjälp ifall de känner till hur individen resonerat tidigare i livet. Teamet består av sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, chef samt kontaktpersoner. Modellen har varit framgångsrik och ska kunna användas på samtliga särskilda boenden i Skellefteå när det gäller individer som har nedsatt beslutsförmåga.

Rättssäkert

Modellen är ett sätt att säkerställa individens självbestämmande.

– Det största syftet med modellen är att hitta rättssäkra metoder för att kunna erbjuda digitala stöd till personer som inte själva fullt ut kan ta ställning i frågan, säger Lisbeth Johansson.

Rättsläget är osäkert för personer med nedsatt beslutsförmåga kopplat till användning av välfärdsteknik.

– Målet är att hitta rättssäkra arbetssätt som samtidigt erbjuder ett så individanpassat stöd som möjligt. Socialstyrelsen har förtydligat att socialtjänstlagens bestämmelser är teknikneutrala, vilket kan innebära att det bästa stödet till personer med nedsatt beslutsförmåga ibland kan utgöras av välfärdsteknik, säger hon.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska