För att nå vår målbild om en hållbar digital utveckling behöver vi som kommun säkerställa att rätt förutsättningar finns. I Sveriges digitaliseringsstrategi pekas fem områden ut som avgörande för att lyckas med den digitala omställningen. Med utgångspunkt i dessa områden skapar vi handlingsplaner som leder oss i vår utveckling.

Digital...

I Skellefteå kommun ska alla ledare, chefer och medarbetare vara rustade med rätt kompetens och verktyg för att leda och delta i det digitala utvecklingsarbetet. Med hög digital kompetens skapar vi förutsättningar för individen att följa med i den digitala utvecklingen och stärker på så sätt organisationens förändringsförmåga och konkurrenskraft.

I Skellefteå kommun använder vi oss systematiskt av metoder som utforskar olika perspektiv och behov, där lärande och anpassning sker genom test och reflektion.

Digital innovation är en förutsättning för att vi tillsammans med andra ska hitta nya hållbara lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför.

I Skellefteå kommun tillämpar vi tillitsbaserad styrning och ledning som främjar kreativa samarbeten och utveckling. Ett stödjande ledarskap som bidrar till att undanröja hinder och tar tillvara engagemanget och den professionella kunskapen i hela organisationen. Med uppdraget och värdet i fokus balanserar vi kort- och långsiktiga prioriteringar samtidigt.

I Skellefteå kommun känner alla individer delaktighet i och förtroende för vårt digitala utvecklingsarbete. Detta ställer krav på vår förmåga att värdera och skydda vår och våra kunders information. Med transparens och delaktighet i våra planer och beslut skapar vi trygghet i utveckling.

I Skellefteå kommun skapar hög tillgänglighet och kvalitet till vår digitala information en förnyelsebar resurs som ökar i värde desto mer den används. Vi har en stabil och framtidssäker infrastruktur som möjliggör digitala informationsflöden över gränser. Det är ett område som utvecklas snabbt och därför arbetar vi både med effektiv förvaltning samt utveckling i framkant.