Våra framgångsfaktorer

Våra framgångsfaktorer

Vi förstår och baserar arbetet på användarens behov och förväntningar.

För att möta framtidens utmaningar behöver vi en djupare förståelse för vilka behov och förväntningar användaren har och vilka värden vi vill skapa för individen, företaget och vår egen organisation. Därför bör alltid användaren ges möjlighet att vara delaktig i framtagandet och utformningen av nya tjänster samt i förbättringsarbetet av befintliga.

Vi hjälper andra att utvecklas genom att öppet dela data och information. Genom öppenhet skapar vi tillit.

Vi ser data och information som en öppen resurs som kan återanvändas av oss själva och andra. Ett öppet och transparent förhållningssätt ger oss även möjligheter att dra nytta av andra organisationers erfarenheter och tillvarata befintliga lösningar och produkter, exempelvis återanvändning av nationella lösningar. Detta bidrar till att vi kan utveckla digitala tjänster med hög kvalitet och dessutom spara både tid och pengar.

Vi hanterar data på ett säkert sätt för att skydda den personliga integriteten.

Vi säkerställer att våra användares kontakter med oss som offentlig organisation sker i en säker och pålitlig miljö. I våra utvecklingsprocesser arbetar vi riskmedvetet och bidrar till att utveckla gällande lagstiftning inom området.

Vi tillhandahåller tjänster som är enkla att använda.

När vi utvecklar digitala tjänster utgår vi alltid från användaren. Våra tjänster ska kunna användas av alla oavsett tidigare erfarenheter och kunskaper. För att ytterligare förenkla användandet av våra tjänster ska vi alltid tillhandahålla alternativa lösningar och kontaktpunkter, exempelvis via stöd från kundtjänst eller annan servicepunkt.

Våra tjänster är tillgängliga och inkluderande för alla.

Alla ska ha samma möjligheter att använda våra tjänster oavsett förutsättningar. Vår utveckling av digitala tjänster handlar om att dra nytta av den nya tekniken och använda den med ändamålet att tillgodose alla människors behov. Personer med funktionsvariationer eller andra särskilda behov ska kunna använda våra tjänster på ett likvärdigt och jämförbart sätt som andra personer.

Vi utvecklar kommunal service tillsammans med våra invånare och samarbetar alltid med andra relevanta aktörer.

När vi utvecklar digitala tjänster och service till våra målgrupper ska vi alltid tänka ur ett helhetsperspektiv. Vi har ett gemensamt ansvar att utveckla en större samlad samhällsnytta. Genom att strategiskt samarbeta med andra aktörer i utvecklingsarbetet säkerställer vi att vi fokuserar på rätt saker och att det sker på rätt sätt. Att samverka med andra är alltid prioriterat.