Projektet Internet of Things (IoT) inom vård och omsorg drivs av Skellefteå kommun tillsammans med Kiruna kommun och Uppsala kommun. Det kom till för fortsätta undersöka och skapa insikter kring hur uppkopplad teknik kan bidra till att säkra kvaliteten när behoven inom vård och omsorg ökar.

Arbetet bygger vidare på resultat från tidigare studier med fokus på det smarta hemmet och arbetet inom Sense Smart Region. Projektet stöds av IoT Sverige som är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden.

Projektets mål

Målet med projektet är att i första hand skapa en breddad kunskaps- och erfarenhetsbas kring hur information från enheter och system kan sammanföras, användas och tillämpas.

I praktiken handlar det om att:

  • Befintliga system har utökats med fler enheter i fler hem.
  • Ett system som knyter samman enheterna och sammanväger dem till effektiva signaler på behov av tillsyn har byggts och utvecklas.
  • Att resultatet av projektetsprids vidare.

Våra arbetssätt

Höga etiska krav – med målet att säkerställa behoven hos människor som vill fortsätta vara oberoende. Vi arbetar särskilt med uppkopplade enheter som elmätare, vatten och andra fysiska enheter som tillsammans kan skapa en bild av aktiviteten i hemmet. En stor fördel handlar om att privatlivet hos en vårdtagare skyddas, samtidigt som viktig information kring behov av tillsyn ändå kan fås av enheterna. Genom att profiler för användning av uppkopplade enheter i hemmet skapas kan tydliga avvikelser ses som signaler på särskilda vårdbehov.

Aktörer med bredd av kunskaper. Vi har samlat specialister och aktörer med en bredd av kunskaper. Det sträcker sig från den kommunala sektorn, vidare till aktörer som RISE och universitet samt ett flertal aktörer inom teknik, som står för den IoT-kompetens som projektet kräver.

Agilt genomförande. Vi arbetar agilt, med start i de behov och förutsättningar som gäller på varje plats som deltar. Flera arbeten har sträckt sig över lång tid vilket gjort att leveranser behövt hanteras och anpassas för eventuella nya förutsättningar.

Jämställda perspektiv. I både organisation och innehåll har vi strävat efter ett jämställt perspektiv. Detta innefattar projektledning och beslutsfattande till forskning, innovationer och medverkan från brukare och anhöriga.

Läs gärna mer om våra erfarenheter nedan eller på sidan Våra berättelser genom att använda filterfunktionen ”IoT”.

Partners

Logolimpa med finansiärer; Vinnova, Energimyndigheten och Formas

Erfarenheter från projektet

Erfarenheter från projektet

Till toppen