Att utforma stöd som ger människor bättre möjligheter till självständiga och meningsfulla liv. Det är en central del av verksamhetsidén när det handlar om vård, omsorg och stöd inom Skellefteå kommun. Riktningen ärdigitalt först.” Den innebär att teknik ska användas där och när den gör nytta – för individen eller för verksamheten. Teknik används här som en möjliggörare för självständiga och meningsfulla liv.

I det omfattande arbetet med digitalisering av verksamheten involveras både experter, medarbetare och de individer som tar del av vård, omsorg och stöd. Det gör att många perspektiv på arbetet snabbt synliggörs och helhetsbilden av både nyttor och utmaningar skapas fort.

Satsningen på att utveckla digitala tjänster och arbetssätt baseras på verksamhetens ambitioner och faktakunskaper. En sådan är att andelen äldre människor väntas öka kraftigt under de kommande åren. Två exempel ser du nedan.

Så många är 80 år och äldre i Sverige

Antalet som är 80 år och äldre i Sverige som helhet var år 2020 534 000 personer och väntas år 2030 vara 806 000 personer.

Andel 80+ som har insatser

36 % av Sveriges befolkning över 80 år har insatser i form av hemtjänst, särskilt boende eller korttidsboende

Väntad ökning av personer som behöver stöd

193 000 personer har stöd idag, 291 000 personer år 2030 vilket innebär + 51 % på 10 år

Skellefteå kommuns utveckling inom området har lett till utnämnandet som en av tio modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering. Digitaliseringen är något som omfattar alla verksamheter och lika framsynta som Skellefteå kommun varit inom äldreomsorgen har man också varit inom stöd och service samt individ och familjeomsorgen.

Att just äldreomsorgens digitalisering hamnat i fokus för modellkommunen är heller inte så konstigt. Det utgör i genomsnitt nämligen mer än hälften av socialtjänstens kostnader i svenska kommuner.

Äldreomsorgens andel av kostnader

Äldreomsorgen utgör i genomsnitt 52% av socialtjänstens kostnader i svenska kommuner

Källa: Vård och omsorg om äldre, Lägesrapport 2020, Socialstyrelsen

AKTUELLT

AKTUELLT