Artificiell intelligens (AI) kommer förändra digitaliseringen av den offentliga sektorn. Interreg Europe-finansierade ENAIBLER-projektet handlar om att driva den digitala omvandlingen genom strategisk användning av artificiell intelligens (AI).

ENAIBLER samlar partners från flera EU-regioner, inklusive regionala och lokala myndigheter som ansvarar för policys och riktlinjer för att arbeta med den digitala omvandlingen av sitt område.

Våra projektpartner ska hjälpa organisationer inom den offentliga sektorn att dra nytta av fördelarna med AI och införa mer öppna, transparenta och etiska strategier och tjänster

År 2021 beslutade Skellefteå kommun om en ny strategi för hållbar digital utveckling. Den tar hänsyn till de stora förändringar som sker i regionen, präglad av demografiska utmaningar, stor klimatpåverkan, men också positiva förändringar med en enorm industriell tillväxt som kräver stora investeringar och kompetensförsörjning.

Digitalisering betraktas inte som ett separat ämne utan snarare som en del av all affärsutveckling i Skellefteå kommun. För att säkerställa en gemensam utgångspunkt och skapa effektivitet i utvecklingsarbetet har strategin satt upp prioriterade mål och teman.

Målen är:

 • Tillgänglighet, digital kontakt är det självklara valet
 • Effektiva processer genom automatisering
 • Trygghet, förändring drivs av tillit och mod
 • Gränsöverskridande samarbete kring digitalisering

För att uppnå målen tar strategin hänsyn till fem områden som är kritiska för hållbar framgång: digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digitalt ledarskap och digital infrastruktur. För varje målområde har Skellefteå kommun tagit fram handlingsplaner som är riktade mot ovanstående mål.

Framväxten av AI och disruptiv teknik påverkar nuvarande handlingsplaner och förbättringar måste göras som resulterar i nya verktyg och metoder, särskilt inom målområden som kompetens, säkerhet och innovation.

Projektet Enaiblers mål

 • Stödja införandet av AI i den offentliga sektorn:
  Ge möjlighet att implementera AI för bättre offentliga tjänster.
 • Stärka förmågorna:
  Stärka upp förmågorna hos organisationer inom den offentliga sektorn för nyttjandet av AI ur ett etiskt perspektiv.
 • Främja införandet av AI:
  Stärka den offentliga sektorn som användare och främjare av AI-drivna lösningar.
 • Öppenhet, transparens och etik:
  Hjälpa offentlia sektor att införa öppna, transparenta och etiska tjänster.

Texten översatt med hjälp av AI.

Projektparter

 • European Regions Network for the Application of
  Communications Technology (ERNACT) (IE)
 • Donegal County Council (IE)
 • Digital Nièvre Joint Authority (FR)
 • Burgundy-Franche-Comté Regional Council (FR)
 • Opolskie Centre for Economy Development/Opolskie Voivodeship (PL)
 • Umeå University (SE)
 • Skellefteå Municipality (SE)
 • Fomento San Sebastian (ES)

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska