Med projektet Internet of Things (IoT) inom vård och omsorg ville Skellefteå kommun, tillsammans med Kiruna kommun och Uppsala kommun, fortsätta undersöka och skapa insikter kring hur uppkopplad teknik kan bidra till att säkra kvaliteten när behoven inom vård och omsorg ökar. Projektet avslutades i november 2021 och har gått vidare i nästa fas.

Projektets mål

Målet med projektet var i första hand att skapa en breddad kunskaps- och erfarenhetsbas kring hur information från enheter och system kan sammanföras, användas och tillämpas.

I praktiken handlade det om att:

  • Utöka befintliga system med fler enheter i fler hem.
  • Bygga och utveckla ett system som knyter samman enheterna och sammanväger dem till effektiva signaler på behov av tillsyn.
  • Sprida vidare resultatet av projektet.

IoT inom vård och omsorg inleddes 2017 med en etikansökan, som godkände projektets utförande, där medgivande gavs från de pilothushåll som deltog. IoT-utrustning installerades därefter i deltagarnas hem och kopplades upp mot en IoT-plattform.

Luleå tekniska universitet, LTU, var en av flera partners i projektet och ledde arbetet med den tekniska forskningen och utvecklingen. IoT-marknaden domineras idag av några större aktörer, vars system är slutna, men LTU lyckades utveckla en IoT-arkitektur som kan ansluta sensorer från flera olika leverantörer. Interaktionerna mot de olika delsystemen fungerade problemfritt och genom IoT-enheter som exempelvis rörelsedetektorer, elmätare och vattenmätare kommunicerades data till IoT-plattformen. Datan bearbetades sedan för att identifiera rutiner och livsmönster hos deltagarna och för att upptäcka om det uppstod avvikelser som kunde behöva tillsyn. Information gick då ut till anhöriga i form av notifikationer. Både deltagare och anhöriga uppskattade tjänsten och ville fortsätta använda den trygghetsskapande tekniken efter att projektet avslutades.

Parallellt med projektet har antalet digitala verktyg ökat i snabb takt på Skellefteå kommuns vård- och omsorgsboenden. Skellefteå kommuns vård- och omsorgschef Ejja Häman Aktell konstaterar att satsningar på digitala verktyg är viktiga för att skapa bättre möjligheter till mer självständiga och meningsfulla liv för invånarna.

– Satsningarna ger oss viktiga insikter om hur vi kan skapa trygghet genom att de varma händerna finns där, tillsammans med tekniken som ett komplement, säger hon.

I början av 2022 gick projektet in i en ny fas, där Skellefteå kommun är koordinator. I pilotprojektet läggs fokus på verksamhetsperspektivet där man testar funktionaliteten mot särskilt boende för att undersöka möjligheterna till ett breddinförande.

Våra arbetssätt

Höga etiska krav – med målet att säkerställa behoven hos människor som vill fortsätta vara oberoende. I projektet IoT inom vård och omsorg arbetade vi särskilt med uppkopplade enheter som elmätare, vatten och andra fysiska enheter som tillsammans kan skapa en bild av aktiviteten i hemmet. En stor fördel handlar om att privatlivet hos en vårdtagare skyddas, samtidigt som viktig information kring behov av tillsyn ändå kan fås av enheterna. Genom att profiler för användning av uppkopplade enheter i hemmet skapas, kan tydliga avvikelser ses som signaler på särskilda vårdbehov.

Aktörer med bredd av kunskaper. Vi samlade specialister och aktörer med en bredd av kunskaper. Det sträckte sig från den kommunala sektorn, vidare till aktörer som RISE och universitet samt ett flertal aktörer inom teknik, som stod för den IoT-kompetens som projektet krävde.

Agilt genomförande. Vi arbetade agilt, med start i de behov och förutsättningar som gällde i varje hushåll som deltog. Flera arbeten sträckte sig över lång tid, vilket gjorde att leveranser behövde hanteras och anpassas för eventuella nya förutsättningar.

Jämställda perspektiv. I både organisation och innehåll strävade vi efter ett jämställt perspektiv. Detta innefattade allt från projektledning och beslutsfattande till forskning, innovationer och medverkan från brukare och anhöriga.

Arbetet med IoT inom vård och omsorg byggde vidare på resultat från tidigare studier med fokus på det smarta hemmet och arbetet inom Sense Smart Region. Projektet drevs av Skellefteå kommun, Kiruna kommun samt Uppsala kommun och arbetet utfördes inom Strategiska innovationsprogrammet Sakernas internet (IoT Sverige), en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om IoT Sveriges projektstöd.

Läs gärna mer om våra erfarenheter nedan eller på sidan Våra berättelser genom att använda filterfunktionen ”IoT”.

Partners

Logolimpa med finansiärer; Vinnova, Energimyndigheten och Formas

Erfarenheter från projektet

Erfarenheter från projektet