65 meter brett naturstråk sparat mitt i området

Inom området har avverkning, röjning och val av planteringar utgått ifrån att minska påverkan av de olika naturvärdena.

Ett mål inom projektet är att undvika påverkan av värdefull naturmark så långt det går, skapa lokalanpassade biologiska miljöer samt skapa en plats där fåglar och insekter kommer trivas. För att stärka den biologiska mångfalden har trädarterna som planterats blivit noggrant utvalda.