Arbetet med vatten och avlopp är nästan färdigställt.

Arbetet pågår med vägar, beredning av tomter, dagvattendammar och krossning av berg. Under hösten 2023 kommer arbeten med planteringar att göras.