Masshantering på ett anläggningsprojekt

Hur användning av massa hanteras i Bergsbyns företagspark

Det viktigaste arbetssättet för att minimera klimatpåverkan har varit att använda allt som finns inom området som en resurs och i möjligaste mån arbeta cirkulärt. Masshantering har genomförts kontinuerligt genom hela projekttiden.

Under projekteringsfasen gjordes omfattande om projekteringar för att få till en teoretisk massbalans inför produktionsfasen. Från början ingick det inte i projektets omfattning att bereda tomterna. Projektorganisationen genomförde omfattande beräkningar och kunde därmed visa beställare att det skulle vara möjligt att med samma ekonomiska kostnad som enbart beredning av väg, kunde dessutom beredas 15 strategiskt placerade tomter. Syftet med denna insats var att massbalans skulle kunna uppnås inom projektet och därigenom minskas klimatbelastningen avsevärt jämfört med om tomtköpare skulle bereda sina tomter efter köp.

Bergmaterial har krossats på plats med elektrisk kross. Det är i stort sett omöjligt i ett anläggningsprojekt att få fram detta material i början av projektet till det som behövs har ett samarbete med andra kommunala projekt möjliggjort att krossat material kunnat hämtas för de tidiga behoven och i Bergsbyns företagspark krossas nu bergmaterial till grus av den kvalitet och storlek som kan användas vid uppstart av kommande kommunala projekt. Projektet har också kunnat ta emot massor från andra projekt istället för att dessa skickas för deponi. På så vis skapas cirkuläritet i ett större perspektiv vilket gynnar ekologisk och ekonomisk hållbarhet både på kort och lång sikt.