Arbetsliv och tillväxt

Nu vidgar vi perspektiven från den regionala arenan till den globala. Utvecklingen drivs framåt av fördelar kopplat till hållbarhet. I Skellefteå ska det finnas utrymme både för världsledare, partners och leverantörer till den lokala marknaden. Kombinationen ger ett inflöde av nya kompetenser, idéer och perspektiv som skapar en växande konkurrenskraft.

Skellefteå ska vara en växtplats för hållbara och globala avtryck.

Skellefteå ska också vara en plats som ständigt attraherar både etableringar och investeringar, tack vare ett långsiktigt förhållningssätt med hållbarhet som ledord. Effekterna av förändringen där Skellefteå finns mitt i nyindustrialiseringen av Sverige och Europa ska vi ta tillvara. Arbetsmarknaden ska vara jämställd och inkluderande. Den ska erbjuda utvecklande yrkesroller i en stor bredd av branscher. Den allra starkaste makrotrenden är behovet av en hållbar omställning. Det har gjort att tillgångar som skogen, älven och malmen blir ännu viktigare för tillväxt och utveckling.

Näringsliv med mångfald

Intresset för Skellefteå skapas av världsledande företag inom både industri och den växande tjänstesektorn. Bredden av branscher skapar attraktionskraft och en växande näringslivsregion. Den bredare paletten av företag ger en mångfald som berikar på en jämställd och inkluderande arbetsmarknad som lockar människor från hela världen.

Företaget Brokk

Intresset för Skellefteå skapas av världsledande företag inom både industrin och den växande tjänstesektorn.

Viktiga steg på den vägen:

 • Ett öppet etableringsklimat. Helhetssyn och öppenhet ska vara ledord för att nå mål för både hållbarhet och inkludering.
 • Proaktivt arbete för etableringar som stärker platsens attraktivitet.
 • Diversifierad näringslivsstruktur. Genom en helhetssyn där vi välkomnar nya människor och nya branscher skapas dynamik och robusthet på arbetsmarknaden och inom näringslivet.
 • En inkluderande arbetsmarknad. Vi använder befintlig kompetens och stödjer människor i att utvecklas och uppnå sin fulla potential.

Grön tillväxtmotor

Här ska några av världens grönaste värdekedjor finnas. Från utvinning vidare till produktion och återvinning. Att ställa om till en cirkulär ekonomi är viktigt för att minska resursanvändningen och begränsa klimatpåverkan. Näringslivet spelar en viktig roll i omställningen och detta kräver ökade möjligheter till hållbara investeringar, nya affärsmodeller och tekniska lösningar.

Sara Kulturhus

Skellefteå ska vara en grön tillväxtmotor och en av de starkaste krafterna för hållbar tillväxt i Europa.

Viktiga steg på den vägen:

 • Agera som testbädd för ny teknik. Våra testbäddar och innovationsmiljöer ska finnas i skärningspunkten mellan utbildning, forskning och innovation.
 • Utveckla kunskapsledare inom hållbarhet. Genom riktade aktiviteter ökar vi kunskaperna om hur cirkulära affärs- och arbetsmodeller utvecklas.
 • Attraktionskraft för entreprenörer. Vi lockar personer och organisationer som vill förverkliga idéer om utvecklingen av framtidens hållbara samhälle.
 • En stark kedja för kommersialisering. Forskningsinsatser genomförs i partnerskap och med en tydlig idé om att nå marknaden.
 • Utveckla bilden av regionen. Genom en nyanserad och progressiv bild av norra Sverige ökar vår globala attraktionskraft.

Stärka samarbeten

Skellefteå ska utgöra centrum i en region som kännetecknas av hållbar näringslivsutveckling och tillväxt. Omvärlden ska ständigt finnas nära – genom vardagskontakter med många verksamheter och som självklara samarbetspartners för en fortsatt utveckling. Tack vare väl utvecklade nätverk och starka kompetenskluster blir det lätt för befintligt näringsliv att hitta kompetenserna som hjälper dem ta nästa steg i sin utveckling.

Platsvarumärket

Vi ska etablera samarbeten som både stärker och skapar nya band.

Viktiga steg på den vägen:

 • Specialiserade företagskluster av världsklass. Klusterbildningen ska utformas med högt ställda mål och förväntningar. Ambitionen ska vara att bilda ledande kluster.
 • Globala och nytänkande samarbeten. Genom branschöverskridande och smarta samarbeten främjas innovation och global konkurrenskraft.
 • Stöd som utvecklar affärer och innovationer. Innovationsstöd med fokus på kommersialisering och internationalisering av nya idéer ska stärkas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 juli 2022