Skellefteås förutsättningar

Skellefteå - ett samhälle i omvandling, i en region i omvandling, skördar plötsligt frukt av megatrender kring hållbarhet, digitalisering, elektrifiering, det uppkopplade samhället etc.

Vilka är våra styrkor att basera utvecklingen på, vad behöver vi utveckla och förändra och vad ska vi bibehålla? Nedan följer en sammanställning av inledande analys och samtal om Skellefteås förutsättningar. Genomfördes år 2021 som del av arbetet med att revidera utvecklingsstrategin Skellefteå 2030.

En plats där livspusslet går ihop och vi litar på varandra i större utsträckning än på många andra platser. Nära till natur och kultur, både aktiviteter och lugn och ro. Ett aktivt och rikt föreningsliv som bjuder in till gemenskap. Och stor variation i livsmiljöer, med allt från glesaste glesbygd, byar och tätorter av varierande storlek och en växande småstad.

Vi är modiga, engagerade och har lärt oss att jobba tillsammans. Många av oss har ett genuint intresse för och stort engagemang i att skapa en hållbar framtid för vår plats. Innerlighet och positiv intention – detta ska gå. Och spirande framtidstro.

Starka företag, inom många olika branscher och med global spetskunskap. Erfarenhet och kunskap inom områden som gynnar den växande gröna industrin.

Och inte minst produktion av fossilfri energi, och kunskap och nytänkande kring omställning till grönt samhälle.

Samtidigt har vi de senaste decennierna haft en åldrande och minskande befolkning. Och inte minst bland äldre i Sverige idag känner sig många ensamma.

Rätt många unga har flyttat ut, inte minst kvinnor. Vilket gör att vi har färre kvinnor än män i arbetsför ålder i befolkningen. Och rätt få människor har flyttat in. Många av de som flyttat in har kommit från närregionen, eller varit hemvändare. Få har flyttat hit från resten av Sverige. I perioder när många flytt till Sverige har inflyttningen varit högre, men samtidigt har Skellefteå inte lyckats erbjuda en plats att stanna på i längden – många människor som bott i Skellefteå när de fått uppehållstillstånd har flyttat vidare.

I takt med att andelen i arbetsför ålder minskat har skatteintäkterna krympt. Vilket gjort det allt svårare att upprätthålla god offentlig service.

Samtidigt har kompetensförsörjningen blivit allt svårare, färre människor har kommit in på arbetsmarknaden än de som gått i pension. När nu arbetsmarknaden dessutom växer snabbt, och arbetslösheten är låg förstärks detta ytterligare.

Många har jobb men utbildningsnivån är låg i jämförelse med resten av Sverige.

Och vi är en vidsträckt kommun, med stora infrastrukturbehov. Mera utbyggda järnvägsförbindelser, effektivt vägnät för både gång, cykel och bil både på landsbygderna och i stan.

Våra utmaningar, i kombination med den snabba tillväxt vi nu går in i kommer att skapa ett trångt, byggigt, stökigt, kaosigt samhälle att leva i till vardags. Hur klarar vi att möta både kort- och långsiktiga behov? På allt från bostadsmarknaden, till miljö- och klimatmässigt? Och klarar vi att skapa en plats där lika många kvinnor som män vill och kan bo och där barnen trivs och utvecklas? Om vi inte lyckas bryta befintliga könsnormer på arbetsmarknaden är risken stor att en stor del av de som anställs inom den växande industrin är män. Och att fler män än kvinnor kommer att attraheras till jobben i Skellefteå. Och lyckas vi tillsammans i norra Sverige inte öka inflyttningen från andra delar av landet och världen är risken stor att arbetsgivare konkurrerar ut varandra i jakten på arbetskraft. Och befintliga företag har redan fullt upp, kommer de att mäkta med en hård konkurrens om arbetskraft, och kommer de ha tid att ta chansen och vara med i den växande gröna industrin och det växande samhället?

Tillväxten utmanar också vår självbild, kommer vi att känna igen oss i vårt framtida Skellefteå och vårt framtida norra Sverige? Nya Skellefteå kommer inte vara som gamla, accepterar och bejakar vi det nya?

Snabb förändring och stor inflyttning riskerar dessutom att skapa sociala slitningar, samtidigt som vi i Sverige idag redan ser växande samhällsklyftor. Vilket bland annat ökar risken för bristande likvärdighet i skolan, trygg- och säkerheten i samhället.

Den snabba tillväxten i kombination med våra styrkor skapar samtidigt stora möjligheter. Skellefteå är redan mera av en magnet, och mera i resten av världens blickfång än tidigare.

De stora investeringar som görs och planeras skapar en ovärderlig chans till att plötsligt skapa nytt, och ta stora kliv mot ett mera hållbart samhälle.

I omvärlden ser vi att en ny grön våg tagit form, allt fler söker sig bort från de största städerna, och Skellefteå är redo att erbjuda alternativ. Vi har chans att vidareutveckla och stärka de redan idag varierande livsmiljöer som vår vidsträckta kommun erbjuder. Samtidigt som en växande befolkning ger möjlighet att stärka stans urbana kvaliteter, ”stadspulsen”.

Och inflyttningen gör att världen kommer till Skellefteå, och att vi blir mera kosmopolitiskt än nånsin förr. Kan vi bli Sveriges San Fransisco?

Det skapar också många arbetstillfällen. Och många gröna jobb. Vi får också chansen att på riktigt utmana och utveckla dagens kompetensutvecklingssystem och strukturer.

Framgångsfaktorer: attrahera folk till jobben i den snabba takt som arbetsmarknaden växer, och tillsammans med resten av norra Sverige lyckas locka folk från andra delar av Sverige och världen, lyckas bygga bostäder i samma takt som befolkningen växer, lyckas skapa inkluderande, trivsamma och trygga livsmiljöer i ett samhälle där gamla och nya Skelleftebor möts, och samtidigt minska vår lokala och den globala klimatpåverkan, anpassa till klimatförändringar samt säkra biologisk mångfald på land och i vatten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 juni 2022