Sammanfattning av medborgardialoger

I arbetet för att uppdatera Skellefteås utvecklingsstrategi genomfördes medborgardialoger där alla människor i Skellefteå bjöds in för att delta. Syftet var att skapa en nulägesbild kring utvecklingsstrategins områden, men också att tydliggöra den öppna processen och uppmana till delaktighet.

I en inledande bred digital kampanj engagerades mer än 1 500 människor, som gav närmare 60 000 punkter med mätbara data och 2 000 reaktioner i text. Detta gav viktiga inspel till det fortsatta strategiarbetet. Dialoger har också genomförts under Ungdomsfullmäktige i Skellefteå samt genom en uppföljande dialog kring utkastet till strategiförslaget som låg för remiss under våren 2022.

Läs mer nedan för korta sammanfattningar av dialogerna inom olika områden.

Det finns ett stort stöd för att Skellefteå ska växa. Dessutom tror en stor majoritet att det sammantaget är positivt både för kommunen som helhet, för orten de bor på och för dem personligen. 81 procent tror att det är positivt för kommunen som helhet att Skellefteå kan växa till 90 000 invånare redan 2030. 6 procent tror att det är negativt. Förväntan på en positiv utveckling avtar med stigande ålder hos de som svarat, men oavsett vilken grupp vi tittar på har vi minst fem gånger fler som är positiva än som är negativa. På frågan om hur utvecklingen kommer att påverkan dem själva, svarar 58 procent att den kommer att vara tydligt positiv. 11 procent tror att den kommer att vara tydligt negativ.

Grundläggande samhällsfunktionsfunktioner är högst prioriterade. Trygghet, hälsa, barnens bästa – samt frisk luft och ren natur. För många handlar det om att värna om det som är bra i dag: närheten och tilliten i en mindre stad. Många vill också se ökade satsningar på förskola och grundskola och upplever att skolor och barngrupper blir större. I resonemangen ser vi hur den nationella debatten kring trygghet också påverkar svar och resonemang.

Kommentarer i urval

”Skellefteå ska ha kvar småstadskänslan med trygg utemiljö och naturen nära.” – Kvinna, 65-74 år

”Blir det vettigt folk av barnen så löser sig resten! Får de utbildning, trygghet, känsla av sammanhang, god hälsa och helt enkelt en plats i staden kommer de att växa upp och känna lojalitet och ansvar för varandra och andra.” – Kvinna, 25-34 år

”Många bostäder planeras byggas på platser som i dagsläget är skog och mark. Skellefteå vill vara en stad där det är nära till allt, och då ska natur ingå. Många har valt sina bostäder utifrån en nära tillgång till naturen.” – Kvinna, 35-44 år

Närhet till grönområden och friluftsliv är högst prioriterat av 37 procent av respondenterna. Det är mer än dubbelt så högt som det näst högst prioriterade som är tillgång till en bredd av fritidsaktiviteter, som 14 procent av de som svarat ansåg vara viktigast. Andra lägre värderade aspekter handlade om kulturutbud, nöjen och föreningsliv. Närhet till naturen nämns av många som en styrka i Skellefteå. Flera av dessa ser tillväxt som ett hot där vi riskerar att bygga bort närheten. Andra ser i stället andra möjligheter att bygga attraktiva bostadsområden.

Kommentarer i urval

”Vi får inte bygga bort de gröna rekreationsområden som ligger nära centrum. De behövs nu mer än någonsin. Vi kan utöka grönområden både norrut och söderut så alla får tillgång och närhet till naturområden.” – Kvinna, 35-44 år

”Det byggs tätt i centrum nu. Träden får ge vika. Var ska snön ligga? Var ska träden och grönskan finnas? Stadsparken är inte vad den varit.” – Kvinna, 45-54 år

”Folk behöver ut från asfalt och betong.” – Man, 45-54 år

Rätt byggstenar för nästa nivå viktigast när det handlar om utbildning. Att utbilda för näringslivets behov är lägre prioriterat. Med ”utbilda för nästa nivå” menar många är en skola där alla barn tas om hand, oavsett förutsättningar för lärande och behov av stöd. Det finns ett stort engagemang i frågan, där många återkopplar till egna erfarenheter. Frågor om vuxenutbildning, att ställa om sin kompetens mitt i livet eller vidareutbildning på högre akademisk nivå diskuteras mindre och prioriteras även lägre av respondenterna.

Kommentarer i urval

”I skolan måste det in andra resurser än lärare för att komplettera och hjälpa. I skolan kan alla barn få en chans att bli sedda med sina svårigheter så tidigt som möjligt. Världen är full av vuxna människor med diagnoser som aldrig blivit fastställda.” – Kvinna 74 år eller äldre

“Tillräckligt små klasser i förskola/skola. Skapa trygghet från ung ålder till våra barn och unga med lärare som ser barnens behov snarare än storskolor för "resurseffektiv förvaring" med stressade lärare och elever som riskerar att hamna snett. Hänsyn till vår multikulturella situation där alla ska få samma chans och möjlighet till stöd, oavsett bakgrund.“ – Kvinna, 25-34 år

“Staden växer. Många människors levnadsmönster förändras. Möjlighet till omskolning lokalt för unga som äldre är viktigt för en positiv tillväxt och attraktionskraft för staden.” – Man, 35-44 år

Hela kommunen ska leva. Det tycker särskilt de som lever i något av de samhällen som inte tillhör Skellefteås tätort. Här finns också en åldersfaktor. De som är yngre än 40 år tycker att frågan är mindre viktig. För dem är i stället en levande stadskärna mer viktig än för andra grupper. Att hela kommunen ska leva är högst prioriterat när det handlar om frågor om hur vi lever och bor. 35 procent tyckte att frågan var viktigast. Det är mer än dubbelt så många som den näst viktigaste frågan som handlade om en bredd av bostäder. I den frågan utgår resonemangen ofta utifrån behovet att bygga Skellefteå så att segregation motverkas samt att erbjuda en bredd av boendeformer.

Kommentarer i urval

”Alla som bor i runt om och utanför ska känna sig delaktiga i uppbyggnaden av ett större Skellefteå ingen ska bli åsidosatt. Det ska gynna även den minsta byn i samhället och dess invånare.” – Man, 55-64 år

”Blandad bebyggelse är bättre i längden. Vi ska inte bygga in klassklyftor genom att göra homogena områden. Det motverkar tilliten mellan oss.” – Kvinna, 45-54 år

“Alla kan inte bo i stan! Dom yngre som vill flytta hemifrån har inte råd att flytta in i en nybyggd lägenhet för dyra hyror! Sen höjs priserna på äldreboende så dom har inte råd med det heller!” – Kvinna, 55-64 år

Samarbete och tågtrafik. Att arbeta för fler nyetableringar i Skellefteå är relativt lågt prioriterat, liksom samarbeten utanför den egna kommunen. Många fokuserar i stället på att utveckla de redan befintliga företagen och samarbetet mellan kommunorganisationen och näringslivet. När det handlar om infrastruktur är en utveckling av infrastrukturen för tågtrafik högst prioriterad. 38 procent av de som svarat menar att en utveckling av tågtrafiken är viktigast. Det är mer än dubbelt så många som de näst mest prioriterade områdena – som handlade om busstrafik samt gång- och cykelvägar.

Kommentarer i urval

”Vi måste värna alla företag för att nå hållbar utveckling. Bättre samverkan för näringslivets utveckling och mindre kommunal konkurrens är en nyckel som ger fler nyetableringar och större möjlighet för befintliga företag att växa.” – Kvinna, 55-64 år.

”Att satsa allt på några få områden/branscher känns väldigt i ett framtidsperspektiv. Vad blir nästa stora grej om 15-20 år? Det tror jag väldigt få personer kan svara på, självklart kan man gissa men samtidigt extremt svårt att gissa rätt även för den mest pålästa samhällsutvecklaren.” – Man, 35-44 år

“Tågtrafik är ett bra sätt att transportera gods och människor på, om dessutom kuststäderna knyts ihop så kommer hela Norrland att utvecklas.” – Man, 55-64 år

Synpunkterna speglade den bredare dialogen i många avseenden. När det handlar om frågor om utbildning och infrastruktur hade frågorna ett tydligare ungdomsfokus, där digitala hjälpmedel inom skolan, möjligheten att välja flera inriktningar med mera var tydligare. Inom infrastruktur fanns ett särskilt stort fokus på kollektivt resande med buss, där subventioner för unga och studerande särskilt lyftes fram.

Kommentarer i urval

”Om vi ska bli en större stad och fler unga ska flytta hit måste det finnas billigare boenden, men problemet är att dom ändå måste ligga centralt men så mer centralt desto dyrare.”

”Jag tycker att ett universitet skulle vara bra för att fler unga vuxna ska ha möjlighet att utbilda sig. Då många inte har råd eller lust att flytta till en annan stad för att utöka studier.”

”Vi tycker att det borde vara billigare att åka buss. Då sparar man pengar och det blir fler som väljer att åka buss.”

Ska vi bevara småstadsmentaliteten eller röra oss bort från den? I undersökningen ser vi en skillnad mellan de som resonerar kring småstadsmentaliteten i Skellefteå som något att bevara och de som anser att den står i vägen för nödvändig utveckling. De som ser fler möjligheter än utmaningar med tillväxten ser ofta fördelar där ökade influenser från resten av världen kommer att bidra till en utveckling där mångfald och möjligheter berikar Skellefteå.

Medborgardialogerna marknadsfördes via sociala medier och data samlades in genom en digital enkät. Marknadsföring skedde även på offentliga platser runt om i Skellefteå kommun, där biblioteken var en viktig kanal. Den digitala exponeringen i den första fasen uppgick till totalt 343 000 visningar – ungefär fem visningar per person.

Enligt de digitala verktygen nåddes 64 913 personer av kampanjen, att jämföra med de cirka 61 000 personer i Skellefteå som är 15 år eller äldre och som utgjorde målgruppen för undersökningen.

Den andra dialogfasen genomfördes på ett liknande sätt som den första – men kombinerad satsning på digitala kanaler och fysisk närvaro på biblioteken.

Under Ungdomsfullmäktige fick deltagarna möjlighet att reagera och lämna sina synpunkter på Skellefteås utveckling, men utgångspunkt i strategiarbetet. I dialogen som pågick under veckorna 5–9 har det kommit in 534 idéer och alla högstadie- och gymnasieskolor har haft möjlighet att delta i dialogen. Alla svar har tagits i beaktning och bearbetats i förhållande till utvecklingsstrategins utformande.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 oktober 2022