Bo och leva

Skellefteå ska vara en plats där det är enkelt att trivas – oavsett om du bor här permanent eller om du är här på besök. Det ska vara enkelt att hitta platser att tycka om och att uppleva nytt i både byar, samhällen och den växande stadskärnan. Grunden finns i tillit, trygghet och ett inkluderande förhållningssätt. Men också i att vi bygger med tanke på de ökande behoven och växande kraven på hållbar utveckling.

Skellefteå behöver locka fler – från hela Sverige och hela världen. Vi behöver fler unga och fler som är mitt i arbetslivet.

Vi behöver bygga för att vara attraktivt för många människor. För Skellefteå behöver locka fler – från hela Sverige och hela världen. Vi behöver bli fler unga och fler som är mitt i arbetslivet. Då kan vi hantera kompetensutmaningen – men också få fler som bidrar till nyckelfunktioner som vård, skola och omsorg. Utbudet av nöjen, fritidsaktiviteter och kultur behöver växla upp på kort tid. Samtidigt vet vi att känslan av trygghet kan utmanas när stora förändringar sker på kort tid. Därför är det också viktigt att bygga en bredd av bostäder, skapa smarta servicelösningar och att dra nytta av den ökade mångfalden. En självklarhet är också att den positiva utvecklingen ska ske runt om i hela kommunen – i både stad och land.

Livsmiljöer

Arkitektur, form och design bidrar till ett hållbart och jämlikt Skellefteå med gestaltade livsmiljöer där människor trivs. Med blandad bebyggelse, grönska, vatten och gator runt om i hela kommunen erbjuds en stor bredd av upplevelser för människor i alla åldrar. Den omgivande naturen inbjuder till friluftsliv i både skog, hav och älv under alla årstider. Evenemangsutbudet växlar successivt upp tillsammans med ett inbjudande föreningsliv som drivs av många människors drivkrafter och intressen.

Ko som betar

Våra livsmiljöer ska vara berikande – varierade, omsorgsfullt gestaltade och med närhet till natur.

Viktiga steg på den vägen:

 • Sammanhållen gestaltning som inspirerar. Skellefteås offentliga aktörer ska agera som förebilder inom gestaltning som väver samman bebyggelse, grönska, vatten och gator.
 • Upplevelser och kultur som vågar. Kultur och evenemang skapar gemenskap, nyfikenhet och ger mersmak. Här erbjuds arenor, scener och friluftsmiljöer som utvecklas och formas av användarna.
 • Omväxlande friluftsliv inom några stenkast. I vårt närområde ska det ges goda möjligheter till friluftsliv både i varierade naturmiljöer och i välplanerade parker.
 • Minskad miljöpåverkan och naturmiljöer som håller över tid. Den biologiska mångfalden och naturmiljön ska bevaras, främjas och nyttjas hållbart.
 • Mer liv mellan husen. Där det offentliga rummet är till för alla, med trygghet och tillgänglighet som ledord.

Bostäder för hela livet

Det ska finnas ett varierat utbud av bostäder för varje del av livet – oavsett ålder och livssituation. I en vidsträckt kommun ska förutsättningarna på varje plats tas tillvara och mängden bostäder ska motsvara behoven och förebygga segregation.

Två unga tjejer sitter i mörkt rum och ser på en dataskärm som lyser upp deras ansikten.

Det ska finnas bostäder för varje läge i livet.

Viktiga steg på den vägen:

 • Bostadsplanering som motverkar segregation. Vi ska planera och möjliggöra för områden med blandad bebyggelse och som består av alla typer av både hyresrätter, bostadsrätter och villor.
 • Byggande i hela kommunen. Vi bygger för många olika livsstilar i både tätort och landsbygd. Vi tar höjd för olika boendekonstellationer, snabba flyttkedjor och ett förändrat arbetsliv.
 • En ökad byggtakt med rätt kvalitet och variation. Byggnadstakten ökar och håller en kvalitet som möter behovet av bostäder i ett växande Skellefteå.

Möta tillväxtens utmaningar

Mötesplatser som gröna ytor, liv mellan husen och samhällsviktiga funktioner som bibliotek, restauranger och andra platser ska vara tillgängliga. Trygghet ska byggas genom ett främjande och förebyggande arbete där alla delar av samhället deltar. Så byggs tillhörighet som motverkar otrygghet och utanförskap.

Mountainbikebanan på Vitberget Skellefteå

Upplevelserna ska väcka intresse och ge mersmak.

Viktiga steg på den vägen:

 • Jämlik vård, omsorg och stöd. Människor ska få samma goda vård, omsorg och stöd oavsett var i kommunen de bor och oavsett vilka de är.
 • Aktivt liv mellan husen. Mötesplatser och livsmiljöer ska vara trygga och tillgängliga där livet mellan husen ger plats för både kommersiellt utbud och kultur.
 • Ett samhälle fritt från brott. Det brottsförebyggande arbetet anpassas efter lokala förutsättningar för att ge så goda resultat som möjligt.
 • Ett växande kultur- och föreningsliv. Civilsamhället ska utvecklas i takt med att samhället förändras och att Skellefteå växer.

Inkludering

En bred delaktighet i samhällsutvecklingen och hög tillit bidrar till att människor kan, vågar och vill ta plats. Samhället är inkluderande, jämlikt och tolerant och vågar investera i förebyggande insatser som ger resultat på längre sikt. Här formar trygga människor i alla åldrar sina liv utifrån egna förutsättningar och behov.

Ett barn som känner med handen på en gammal människas hand

Vi ska ta krafttag för att stärka inkluderingen när Skellefteå omvandlas.

Viktiga steg på den vägen:

 • Dialoger som ökar förståelse. Vi ska skapa rätt förutsättningar för att lyssna på varandra, hitta kompromisser och skapa samförstånd.
 • Samhälle som stärker barnens ställning. Vi ska ha gemensam hänsyn till barnens behov, men de ska också få bli mer delaktiga och få sina röster hörda.
 • Jämställdhetsarbete som bryter mönster. Alla oavsett könsidentitet och könsuttryck ska ha lika rättigheter och skyldigheter. Vi ska möjliggöra ett samhälle som bryter invanda roller och mönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 januari 2024