Resor, transporter och uppkoppling

Vi ökar fokus på godstransporter och samspelet mellan flera transportsätt. Tillväxt, ökade krav och hållbarhet gör behovet av insatser stort. Det ska vara enkelt att resa och transportera gods på ett hållbart sätt inom, till och från Skellefteå. En inkluderande och tillgänglig infrastruktur krävs för att möta behovet ett ökat antal resor och transporter. Genom att olika transportsätt samverkar och är väl planerade binds regionen samman med resten av världen och skapar en konkurrenskraftig nod för godstransporter. Samtidigt ska vardagen förenklas genom nytänkande digitala servicelösningar.

Skellefteå ska kännetecknas av tillgänglighet i vardagen och till världen.

Sättet som vi kan genomföra våra resor och transporter på beror både på teknikutveckling och på infrastruktur. Inom båda områden avgörs många frågor nationellt eller internationellt. Processerna är långsiktiga och föremål för en mängd regleringar. Den snabba tillväxten i norra Sverige har gjort att blickarna riktas mot regionen. Ökade satsningar för att utveckla infrastrukturen till, från och inom regionen är att vänta. När detta sker behöver Skellefteå ta tillvara utvecklingen. Inte minst för att möta näringslivets behov av ökade godstransporter, där sjöfart och järnväg spelar en särskilt viktig roll.

Enkla vardagsresor

Det ska vara enkelt och säkert att resa i Skellefteå. Oavsett om det sker på landsbygden, mellan tätorter eller inom staden. När kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik är rätt utformade blir det dessutom lätt för alla människor att ta eget ansvar för klimat, miljö och hälsa. Trafiklösningarna utgår från perspektivet på hela resan och utvecklas för att möta olika resmönster och behov.

Ungdom på väg att kliva in i en buss vid en landsväg

Vardagsresorna ska vara enkla och tillgängliga.

Viktiga steg på den vägen:

  • Stadigt ökande gång- och cykeltrafik. Med en ökad gång- och cykeltrafik följer fördelar inom jämställdhet och inkludering som är viktigt för Skellefteås fortsatta utveckling.
  • Enkla och säkra bilresor med minskad miljöpåverkan. Vägnätet i Skellefteå ska vara väl utformat för en ökande befolkning och en växande kommun.
  • Tillgänglig kollektivtrafik med låg klimatpåverkan. Kollektivtrafiken är viktig både för att underlätta arbetspendling och för likvärdiga möjligheter att bo och verka i hela kommunen.

Samordnade godstransporter

Utvecklade noder och flöden för järnvägstrafik, sjöfart, vägtrafik och flyg knyter Skellefteå närmare resten av världen. Genom kommunen transporteras gods i funktionella och sammanhängande stråk och det är enkelt att byta mellan olika transportslag.

Port of Skellefteå

Godstransporterna ska vara effektiva – men också hållbara.

Viktiga steg på den vägen:

  • Utvecklad planering av godstransporter. Med helhetssyn skapas konkurrenskraftiga och hållbara transportlösningar för alla typer av gods.
  • Effektiva järnvägstransporter för en växande region.
  • Effektiva och miljövänliga sjötransporter. Skellefteå ska möta teknikutvecklingen inom sjöfarten och det ökande behovet av internationella godstransporter.
  • Offensivt nav för hållbar flygtrafik. Skellefteå ska vara en innovativ ledare och agera som testbädd för framtidens flygtrafik.

Enkel digital vardag

Genom att dra nytta av nya tekniska lösningar kan samhällsservice och mötesplatser bli tillgängliga för ännu fler. Samtidigt bidrar till att både människor och verksamheter enkelt når ut till sina marknader, kunder och individer.

Vybild över Skellefteå i skymning

Vi ska ha en digital infrastruktur som förenklar vardagen.

Viktiga steg på den vägen:

  • Nya och utvecklade servicelösningar. Offentliga verksamheter ska våga gå före när det handlar om ny teknik och datadriven utveckling för nya servicelösningar.
  • Uppkopplade invånare och företag. Den digitala infrastrukturen är inkluderande och omfattar människor och företag runt om i hela kommunen.
  • Ett inkluderande förhållningssätt. Samverkan mellan civilsamhället, offentlig och privat sektor ska överbrygga kunskapsklyftor och möjliggöra användning av digitala tjänster och service för alla.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 juli 2022