Utbildning och kompetens

En nyckel till ett samhälle där ingen hamnar utanför är goda utbildningsmöjligheter genom hela livet. Utbildningssystemet ska vara likvärdigt oavsett bostadsort eller personliga förutsättningar. Det ska också finnas närhet till utbildning på högre nivåer med både bredd och spets. Så skapar vi förutsättningar för ett livslångt lärande som är väl matchat med förväntningarna hos regionens arbetsgivare.

Vi flyttar fokus från individen till välfungerande utbildning genom hela livet.

Utbildning sker i olika faser under hela livet. I förskola, grundskola och gymnasieskola är likvärdighet nutidens stora utmaning. Var förskolor och grundskolor placeras är också viktigt, eftersom det påverkar möjligheten för barn och elever från olika uppväxtmiljöer att mötas. Men även lärmiljöerna är viktiga för hur man kan organisera för undervisning med hög kvalitet. Senare i livet finns vuxenutbildning, högskola och universitet och andra utförare. Samtliga är viktiga pusselbitar för en välfungerande kompetensförsörjning. I en växande kommun där konkurrensen om arbetskraft blir hård är närhet till utbildningar på alla nivåer avgörande.

Likvärdig utbildning

Förmågan att erbjuda alla barn en likvärdig utbildning är helt avgörande. Det är också en stark drivkraft för social och ekonomisk hållbarhet i hela samhället. Utbildningen ska nå alla, oavsett kultur eller bakgrund. Var och en ska kunna bidra med sin nyfikenhet och kreativitet.

Man troligen lärare, i förgrunden som pekar på ett papper som ett barn håller i. Ett barn till som läser något i bakgrunden.

Vi ska ha en likvärdig utbildning för varje barn.

Viktiga steg på den vägen:

 • Tidiga stöd för barn och elever. Det gäller tidigt i livet men också i bytet från förskola till grundskola, mellan stadier och vidare till gymnasieskola.
 • Lärmiljöer som ger varje individ stöd. Genom att använda både moderna och beprövade läromedel, möblering och stöd skapas tillgängliga lärmiljöer.
 • Arbetssätt som underlättar undervisning med hög kvalitet. Arbetsformerna ska skapa förutsättningar för att utveckla arbetet i vardagen.
 • Förskolor och skolor planeras för att motverka segregation. Den geografiska placeringen av förskolor och skolor är viktig för att barn med olika förutsättningar ska mötas i vardagen.

Mer spetskunskap

Global utblick, långsiktighet hos både offentliga aktörer och näringsliv samt förmågan att locka individer är tre viktiga framgångsfaktorer för utveckling. Skellefteås starka samarbeten och nätverk gör det enklare att skapa en framsynt plats som ger energi till människors nyfikenhet och kreativitet.

T2 Collage

Vi ska ha en stark attraktionskraft för människor med spetskunskaper.

Viktiga steg på den vägen:

 • Utveckla Campus Skellefteå. Campus ska vara ett nav för banbrytande innovation, tillämpad forskning och hållbart lärande.
 • Utvecklad omvärldsbevakning. Att förstå vad som sker på andra platser hjälper oss hämta hem goda idéer och nå ut i världen.
 • Attrahera och behålla kompetens. Kvalificerad arbetskraft ska attraheras från andra delar av Sverige och världen.
 • Etablera högre utbildning inom framtida tillväxtbranscher. Nära samarbete mellan högre utbildning och arbetsgivare underlättar framväxt och utveckling av nya idéer.
 • Innovation genom samverkan. Samarbetet mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor ska vara starkt när det handlar om att utveckla innovationsmiljöer.

Enklare omställning

Ibland förändras arbetsgivarnas behov eller de egna drivkrafterna. Vid sådana tillfällen ska Skellefteå vara en föregångare när det handlar om att utveckla rätt kompetenser för morgondagens näringsliv och offentlighet. Genom god samverkan med flera universitet ska det vara enkelt att studera i Skellefteå.

Ung kvinna ser in i dataskärmar med headset runt halsen.

Vi ska utveckla en hög kompetens när det handlar om omställningar och nytänkande.

Viktiga steg på den vägen:

 • Utmana givna vägval. Vägval i livet utgår ofta från normer eller erfarenheter hos närstående. Detta ska utmanas genom att alternativa vägval görs synliga och möjliga.
 • Bättre utbildningsmöjligheter efter gymnasieskolan. Detta hjälper individer att utvecklas – och i förlängningen blir det enklare för arbetsgivare att rekrytera rätt kompetens.
 • Samverkan med universitet och högskolor. Strategisk samverkan med universitet i regionen och på andra platser ska vidareutvecklas.
 • Utbildningar som motverkar kompetensbrist. Kunskapsutveckling inom bristyrken ska skapas i nära samarbete med både näringsliv och offentlig sektor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 juli 2022