23 januari fortsätter planeringen för Jörns fortsatta utveckling

23 januari till 23 februari ställer Skellefteå kommun ut ett förslag till fördjupad översiktsplan för Jörn. Målbilden för Jörn är att möjliggöra en fördubbling av befolkningen fram till år 2040 och att skapa en attraktiv plats med mer liv och rörelse i samhället. Samtidigt ska Jörn stärka sin roll som serviceort för den omkringliggande landsbygden.

23 januari till 23 februari ställer Skellefteå kommun ut ett förslag till fördjupad översiktsplan för Jörn. Målbilden för Jörn är att möjliggöra en fördubbling av befolkningen fram till år 2040 och att skapa en attraktiv plats med mer liv och rörelse i samhället. Samtidigt ska Jörn stärka sin roll som serviceort för den omkringliggande landsbygden.

– Planförslaget är ute på samråd 23 januari – 23 februari, för att ge myndigheter, organisationer och invånare möjlighet att tycka till. Ett öppet hus kommer hållas den 9 februari dit alla är välkomna att samtala med politiker och tjänstepersoner om planförslaget. På plats kommer även bygglovshandläggare och energi- och klimatrådgivare att finnas för rådgivning och energifrågor i allmänhet säger Erik Andersson, planarkitekt på Skellefteå kommun.

Erik Andersson betonar vikten av synpunkter från invånarna i Jörn inför den fortsatta planeringen. Syftet med samrådet är att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Planförslaget ska bland annat lyfta fram det man vill bevara och utveckla i Jörn och den önskade utveckling man vill se på sikt.

I planförslaget föreslås övergripande riktlinjer för den fortsatta planeringen. Bland annat:

  • att Jörn ska vara en väl fungerande serviceort för människor både i och omkring Jörn,
  • att Jörn ska förtätas och växa inifrån och ut,
  • att möjliggöra olika lägen för olika typer näringar,
  • att det ska vara enkelt och tryggt att färdas inom samt till och från Jörn, både för barn och vuxna, och slutligen,
  • att skapa och utveckla en variation av offentliga och inkluderade mötesplatser för alla årstider.

    – Planförslaget finns tillgängligt att läsa på Coop i Jörn, Stadshuset i Skellefteå och på kommunens webbplats. Synpunkter skickas sedan via brev eller e-post. Öppet hus är ett perfekt tillfälle att ställa frågor och vi hoppas att så många som möjligt kommer säger Erik Andersson.

Läs mer information om planförslaget: Tyck om Jörn

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 januari 2023