Framtidsplanerna för Jörn

Hela Skellefteå kommun växer och så även Jörn. En fördjupad översiktsplan har tagits fram och den ger möjligheter för Jörn att dubbla sina invånare till 1200 personer innan år 2040. Kommunfullmäktige antog den fördjupade översiktsplanen 27 april 2024.

Målbilden för Jörn är att skapa mer liv och rörelse i samhället samtidigt som Jörn ska stärka sin roll som serviceort för de omkringliggande landsbygderna. Med en ny fördjupad översiktsplan finns en långsiktig planering för mark- och vattenanvändningen i Jörn och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras, kopplat till kommunens vision och utveckling.

Ta del av planförslaget som har blivit antaget

Här hittar du handlingarna:

Vad har hänt tidigare?

Under november 2023-januari 2024 pågick en granskning där invånare och myndigheter fick chansen att tycka till om det senaste planförslaget.

Öppet hus 9 februari 2023

I Jörn var det ett öppet hus om planen. Där fanns det möjlighet att diskutera planförslaget tillsammans med politiker och kommunens tjänstepersoner. På plats var även bygglovshandläggare och energi- och klimatrådgivare för rådgivning kring bygglov och energifrågor i allmänhet.

Dialog med Jörnsborna i ett tidigt skede

Under två dagar i april 2022 hade kommunen fysiska träffar i Jörn. En träff med invånarna och en träff med näringslivet. Dialogen med Jörnsborna var ett steg i framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Jörn. På de två träffarna diskuterades det var Jörnsborna gillar med Jörn och vad de vill förbättra med orten.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell och av kommunfullmäktige antagen översiktsplan som omfattar hela kommunen. En översiktsplan ska ge vägledning för beslut och användning av mark- och vattenområden, samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

I en fördjupad översiktsplan, som omfattar ett visst geografiskt område i kommunen likt Jörn, kan planeringsfrågorna belysas på ett mer detaljerat sätt än i den kommunomfattande planen. En fördjupad översiktsplan följer samma lagstiftning som en kommunomfattande översiktsplan.

Finansierat av North Sweden Green Deal och EU:s Regionala Fond

Europeiska unionen. Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Senast uppdaterad: