Tyck om Jörn!

Inom de närmsta tjugo åren förväntas befolkningen i Skellefteå kommun växa snabbt. Fler och fler platser runt om i kommunen upplever en ökad inflyttning. Skellefteå kommun har i uppdrag att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Jörn som ska ge plats för drygt 600 fler invånare år 2040.

Målbilden för Jörn är att möjliggöra en fördubbling av befolkningen fram till år 2040 och att skapa mer liv och rörelse i samhället. Samtidigt ska Jörn stärka sin roll som serviceort för den omkringliggande landsbygden.

Flygfoto över Bureå

Syftet med planen är att uppdatera den långsiktiga planeringen av mark- och vattenanvändningen i Jörn, samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras, kopplat till kommunens vision och utveckling i regionen.

Vad har hänt tidigare?

Under november 2023-januari 2024 pågick en granskning där invånare och myndigheter fick chansen att tycka till om det senaste planförslaget.

Öppet hus 9 februari 2023

I Jörn var det ett öppet hus om planen. Där fanns det möjlighet att diskutera planförslaget tillsammans med politiker och kommunens tjänstepersoner. På plats var även bygglovshandläggare och energi- och klimatrådgivare för rådgivning kring bygglov och energifrågor i allmänhet.

Dialog med Jörnsborna i ett tidigt skede

Under två dagar i april 2022 hade kommunen fysiska träffar i Jörn. En träff med invånarna och en träff med näringslivet. Dialogen med Jörnsborna var ett steg i framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Jörn. På de två träffarna diskuterades det var Jörnsborna gillar med Jörn och vad de vill förbättra med orten.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell och av kommunfullmäktige antagen översiktsplan som omfattar hela kommunen. En översiktsplan ska ge vägledning för beslut och användning av mark- och vattenområden, samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

I en fördjupad översiktsplan, som omfattar ett visst geografiskt område i kommunen likt Jörn, kan planeringsfrågorna belysas på ett mer detaljerat sätt än i den kommunomfattande planen. En fördjupad översiktsplan följer samma lagstiftning som en kommunomfattande översiktsplan.

Finansierat av North Sweden Green Deal och EU:s Regionala Fond

Europeiska unionen. Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Senast uppdaterad: