"rootPage" is not defined.

Forskarporträtt

På Campus Skellefteå är vi stolta över våra forskare. Så stolta att vi ordnar spikningsceremonier där forskarna presenterar forskningsrön, spikar avhandlingar under trevliga former. Alla är välkomna att närvara. I Forum foajé på Campus kan du ta en titt på "Wall of fame" och bläddra i avhandlingar från tidigare ceremonier.

Nedan visas en lista med aktuella forskarporträtt.
Foto: Fotograf Marianne & Fotograf Paulina

Spikningsceremonier

Campusområdet

Det finns idag två universitet med verksamhet på Campus, Umeå Universitet med ett hundratal studenter på olika distansutbildningar och Luleå Tekniska Universitet med cirka 300-400 studenter fördelat på 10 campusförlagda program.

En nyckel till den framgången är den nära samverkan som finns mellan akademi, näringsliv och det offentliga. Genom samverkan skapas konkurrenskraftiga arenor för dialog och kunskapsutveckling, vilket ger kommunen en samlad och tydlig röst, både hemma och ute i världen.

 

Forskare Vineetha Ravindran

Forskningen är relaterad till elkvalitet och växelverkan mellan förnybara energikällor och energieffektiva laster. Fokus för studierna har varit mellantoner (icke-heltalsmultiplar av nätfrekvensen), hur de uppstår, sprids i näten och hur man mäter och analyserar dessa frekvenskomponenter.

Forskare Jonas Shafiri

In-plane shear modulus of cross-laminated timber ─ avhandlingen handlar om hur man kan mäta skjuvmodulen i planet för korslimmat trä och vilka faktorer som påverkar dess värde. Denna egenskap är viktig vid byggande av höga trähus. Studien genomfördes genom praktisk provning och finita element simuleringar.

Forskare Selcuk Sakar

Modellering och interferensanalys av AC-DC-omvandlare för immunitet mot spänningsstörningar upp till 150 kHz. Denna forskning syftar till att modellera och analysera störningsmekanismer och utveckla immunitetsmodeller för elektronisk utrustning under spänningsstörningar från 2 kHz upp till 150 kHz, så kallade Supratoner. Den immunitetsmodell som utvecklats ger analytisk vägledning om hur immunitet kan uppnås i förhållande till föreslagna gränsvärden.

Forskare Dimitar Minovski

Användarens upplevelse av sakernas internet - Forskningen studerar hur användarupplevelsen av sakernas internet påverkas av prestandan i kommunikationsnät och kvalitet på data vid industriell tillämpning. Målsättningen är att skapa en metod för att bedöma användarens upplevelse i interaktionen mellan människan och intelligenta maskiner.

Forskare Raihan Ul Islam

Regelbaserade expertsystem (BRBES) används ofta inom olika områden för att hjälpa människor att fatta beslut. Doktorsavhandlingen föreslog ett förbättrat expertsystem med en inlärningsmekanism. Det förbättrade expertsystemet hjälper till att förutsäga luftföroreningar, energianvändning i datacenter och vattennivåer mer exakt än andra metoder. Därför kan den föreslagna metoden hjälpa människor att förhindra oönskade scenarier.

Forskare Olena Myronycheva

Karaktärisering av mögelsvamptillväxt på splintvedsbrädor av furu - Forskningen fokuserar på att hitta vilken teknik som är lämplig för att karakterisera mögelsvamptillväxt på splintvedsbrädor av furu. Målet är att klassificera och modellera mögeltillväxt på träytan med hjälp av olika metoder såsom analytisk-kemisk utrustning och moderna statistiska verktyg.

Forskare Johannes Huber

Modelling Alternative Load Paths in Platform-Framed CLT Buildings - Höga hus byggda i korslimmat trä är en ny byggnadstyp som blir allt vanligare. För att säkerställa att sådana hus kan överleva oförutsebar påverkan (tex. explosioner) behöver vi förstå hur de beter sig efter en skada i bärverket har uppstått. I min avhandling försöker jag modellera stora skador samt efterföljande alternativa bärningar med hjälp av datorsimuleringar som nyttjar den finita element metoden.


Forskare Magdalena Johansson

Venös tromboembolism – epidemiologi med fokus på riskmarkörer. Venös trombos är en allvarlig kärlsjukdom som blir allt vanligare. Doktorsavhandlingen syftar till att undersöka hur vanligt venös trombos är i Västerbotten samt om det finns ett samband mellan högt blodsocker, alkoholintag, fysisk aktivitet och risk för venös trombos hos män och kvinnor. Sådan kunskap kan i framtiden användas i insatser för att förebygga venös trombos.

Forskare Benedikt Neyses

Ythårdgörning av trä: från forskning i labb-miljö mot en konkurrenskraftig produkt – Ythårdgörning förbättrar hårdheten och styrkan hos virke genom mekanisk komprimering av träets celler i virkesytan. För att uppnå visionen av en omfattande kommersialisering av ythårdgjorda träprodukter, utvecklade jag en kontinuerlig densifieringsprocess och en snabb metod som stabiliserar det hårdgjorda virket mot inverkan av fukt.

Forskare José Couceiro

X-ray computed tomography to study moisture distribution in Wood - Syftet med forskningen var att utveckla en metod för detaljerad lokal mätning av fuktkvoten i trä baserad på CT-data samt utvärdering av realtidsmätningar av trätorkningsprocessen. Arbetet visar att en lokal mätningen är möjligt med hjälp av CT med god noggrannhet och precision. Detta möjliggör avancerad analys av fuktkvotsfördelningen i trä.

Forskare John Laury

Stabillity of Low-Frequency AC Railways: Models and Transient Stability. I denna avhandling har huvudmålet varit att få kunskap om stabiliteten hos lågfrekventa järnvägsnät, med fokus på det synkrona sådana. Den elektromekaniska stabiliteten hos synkrona lågfrekventa järnvägsnät utforskas genom numeriska simuleringar, där den transienta stabiliteten är huvudfokus.

Forskare Manuel Alvarez

Distribution Network Planning Considering Capacity Mechanisms and Flexibility – avhandlingen föreslår en marknadsbaserad planering av distributionsnätet där flexibla energikällor ses som nätkapacitet. Flexibilitetsleverantörer kan ge överbelastningshantering, spänningsstöd, och investeringsuppskov av nätförstärkningar, vilket kan minska kostnader och garantera en ersättning enligt en incitamentsbaserad reglering.

Forskare Daphne Schwanz

Överföringsfunktioner för Kvalitetsstudier i Vindkraft- och Solcellsanläggningar - Överföringar ger en relation mellan inmatning och utmatning i ett system utan detaljerad kunskap om vågforms-distorsion. Vindkraftparkens bidrag till spridning och nivåer av övertoner presenteras med hjälp av överföringsfunktioner. I denna avhandling studeras även acceptansgräns hos PV-paneler med hänsyn till spänningsobalans.

Forskare Azam Bagheri

Artificial Intelligence-Based Characterization and Classification Methods for Power Quality Data Analytics – Elkvalitetsmätningar leder till stora datamängder som kräver särskilda behandlingsmetoder. Doktorsavhandlingen syftar till att tillämpa och utveckla sådana metoder, särskilt för att extrahera ytterligare information från datat. Informationen kan användas för att förbättra störningstålighet av utrustning och för att öka tillförlitlighet av elförsörjningen.

Forskare Dietrich Buck

Mechanics of Cross-Laminated Timber – Visionen var att minska mängden material som krävs för att bära en given belastning, öka värde¬utbytet i tillverkningsprocessen och underlätta större konstruktionsfrihet i träbaserad byggdesign. Fokus var att vidareutveckla korslimmat trä. Analys av korslimmad trämekanik stöds av digital bildkorrelation, en beröringsfri mätmetod.

Forskare Mischa Schmidt

Data-driven predictive control for existing buildings - Forskningen fokuserar på att förbättra energieffektiviteten i byggnader med befintliga styrsystemsystem, genom användandet av sensordata och prediktering av energianvändandet. Den resulterade metodiken Evox CPS har framgångsrikt utvärderats genom experiment på två offentliga byggnader: en tysk fotbollsarena och en spansk skola. Resultaten visar på betydande förbättringar som medger ekonomiska, ekologiska och sociala förtjänster.

Forskare Sofia Andersson

Vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer Syftet med avhandlingen var att beskriva vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer utifrån närstående och vårdpersonals skattade och berättade erfarenheter. Resultatet visade att närstående och vårdpersonal upplevde stöd genom att vården strukturerades utifrån en vårdplan. Dock visade resultatet på hög förekomst av smärta, andnöd och ångest samt inadekvat symtomlindring.

forskare Catharina Norberg

Att förstå andlighet och religiositet bland de allra äldsta, skattningar och erfarenheter – Resultatet visar att skalor som mäter religiositet och andlighet är tillförlitliga och användbara vid forskning bland mycket gamla personer. Vidare visar avhandlingen på ett statistiskt säkerställt samband mellan andlighet och hälso- och ohälsorelaterade faktorer. De mycket gamla beskriver en tillitsfull relation till Gud och uttrycker en önskan om få tala om andliga erfarenheter och om personlig tro.

forskare Tobias Pahlberg

Wood fingerprint recognition and detection of thin cracks – Avhandlingen behandlar spårbarhet inom sågverk och metoder för att känna igen och spåra t.ex. en bräda genom ett sågverk med hjälp av kameror. Kvistar, årsringar och andra synliga detaljer på sågade träytor kan alla användas som ett fingeravtryck för igenkänning. Vi utvärderar även vibrotermografi tillsammans med maskininlärning för att automatiskt hitta tunna sprickor i ek.

forskare Niclas Björngrim

Monitoring and Inspections of Timber Bridges, Min avhandling handlar om Älvsbackabrons monitoreringssystem och hur erfarenheter från det systemet visade på ett behov av bättre sensorer för att mäta fukt i stora träkonstruktioner. En sensor utvecklades som med hjälp av oisolerade elektroder finner höga fuktnivåer längs höjden på träbrodäcket.

forskare Ida Lindh

An Entrepreneurial Mindset: Self-Regulating Mechanisms for Goal Attainment – Avhandlingen utforskar entreprenöriellt lärande och hur det kan förstås och utvecklas både bland verksamma entreprenörer och i skolan.

forskare Anders Norberg

From blended learning to learning online - Avhandlingen undersöker hur IKT, Informations- och kommunikationsteknik, kan användas för att öka tillgänglighet till högre utbildning i norra Sverige. Begreppet ”blended learning”, ökad IT-integration i all utbildning, är i fokus, istället för ”distans-lärande”, ”e-lärande eller ”online-lärande”, vilka börjar vara åldrande begrepp. Tid används som perspektiv, istället för plats, vilket ger nya möjligheter att designa inkluderande lärprocesser.

forskare Manuel Alvarez

Stokastisk planering av smarta eldistributionsnät - I arbetet undersöks smarta lösningar som kan genomföras inom den kortsiktiga planeringen av eldistributionsnätet i den nuvarande EU-förordningen. Arbetet inriktas på en stokastisk planerings- och optimeringsstrategi som använder energilagring och distributionskapacitetskontrakt. Syftet med planeringsmetoden är att ge investeringsuppskov och flexibilitet för att hantera osäkerheten från produktion och konsumtion.

Forskare Benedikt Neyses

Ythårdgörning av trä: från forskning i labb-miljö mot en konkurrenskraftig produkt – Ythårdgörning är en metod för att förbättra hårdheten, styrkan och styvheten hos virke genom mekanisk komprimering av träets celler i virkesytan. Målet med min forskning är att utveckla en komprimeringsprocess som uppfyller kraven för en tids-, kostnads- och energieffektiv produktion för ythårdgjorda träprodukter. En av största utmaningarna är att kunna låsa det komprimerade träet så att de inte återsväller när de utsätts för fukt.

forskare Pedro Ah Shenga

Sawing strategies for Tropical Hardwood species – Forskningen har varit inriktad på hur sönderdelningen av stockar kan göras effektivare vid sågverk i Moçambique. Fokus för arbetet har varit att studera betydelsen av stockens positionering, yttre form, krokighet och sågsätt. Med hjälp av skannade stockars yttre form och sågsimuleringar visar resultaten att stor potential finns till effektivisering och högre materialutnyttjande.

forskare José Couceiro

Wood shrinkage in CT-scanning analysis- Denna avhandling undersöker de problem som krympning av trä orsakar vid bestämning av träets fuktkvot vid studier i datortomograf (CT). Två bilder av samma område jämförs vid olika fuktkvoter. Träets anisotropiska krympning mellan de olika fukttillstånden orsakar förlust av individuella bildpunkters överensstämmelse mellan bilderna och komplicerar bestämningen av lokal fuktkvot. Avhandlingens vision som driver forskningen är att möjliggöra lokal bestämning av träets fuktkvot för varje enskild pixel i en CT-bild.

forskare John Laury

Transient stabilitet av lågfrekvent järnvägsnät med en mix av elektronisk och roterande generation – Undersökning av transient stabilitet av det Svenska järnvägsnätet med en ökat andel av statiska frekvens omriktare. Målet med min forskning är att öka kunskapen och förståelsen om ett sådant nät när den blir utsatt för allvarliga störningar.

forskare Azam Bagheri

Information från spännings – dip mätningar. Mängden data från elkvalitetsmätare ökar mycket snabbt och automatiska analysmetoder behövs för att hantera dessa data och för att extrahera relevant information. Två typer av information från spänningsdippar kommer att studeras: information om de potentiella effekterna av dippar på utrustningen; information om den bakomliggande orsaken till dippar och om kraftsystemet före, under och omedelbart efter dippen.

forskare Ekaterina Sidorova

Combination of heating and preservative Impregnation of wood for outdoor exposure - Metoder för att modifiera trä har undersökts. Avsikten är att i framtiden kunna vidareutveckla metoder för att förbättra träprodukter på ett effektivt och ekonomiskt sätt. Då trämaterialet var avsett för utomhusexponering såsom fasader och däck, har kvaliteter som väderbeständighet, utseende och hållbarhet studerats.

forskare Ola Dagbro

Studies on Industrial-Scale Thermal Modification of Wood - Syftet med studien är dels att öka kunskapen om industriellt framställt värmebehandlat trä och dels hur förtroende byggs regionalt. I studien jämförs olika egenskaper hos termiskt modifierat trä som framställts industriellt i Sverige och Finland. Denna studie medverkar även till att öka kunskapen om förtroendeskapande processer mellan akademi och näringsliv.

forskare Samuel Forsman

Suggestions for innovation in the supplying of joinery products through the application of Lean-thinking and 3-D sensing - Processen att leverera högt förädlade ”one-of-a-kind” träprodukter till byggindustrin har i denna avhandling utforskats utifrån Lean principer och 3-D mättekniker med syfte att definiera områden för innovation som kan förbättra denna industris prestanda.

forskare Tommy Vikberg

Industrial Wood Drying, Airflow Distribution, Internal Heat Exchange and Moisture Content as Input and Feedback to the Process. Visionen var att förbättra den industriella trätorknings-processen och torkningskvalitén. Fuktkvotsmätning före och efter torkning för säkrare indata och återkoppling av torkresultat undersöktes samt lufthastighetsfördelning och inre värmeåtervinning i själva torkprocessen med målet att minska torkrelaterade energikostnader.

forskare Carmen Cristescu

En skiva utan lim - Denna avhandling beskriver hur fanér utan lim kan sammanfogas till en helt ny typ av skiva genom enbart sammanpressning under värme. Forskningen har fokuserat på hur temperatur, tryck och presstid inverkar på skivan egenskaper, främst hållfasthet, kulör och fuktbeständighet

forskare Daniel Granlund

On Mobility Solutions in Heterogeneous Networking Environments - Forskningen handlar om att stödja mobilitet på ett säkert och skalbart sätt i heterogena nätverksmiljöer. En universell arkitektur föreslås där mobilitetshantering, för allt från datorer till små strömsnåla sensorer, hanteras i samma infrastruktur. En aktiv mätmetod föreslås även som förbättrar nätverksval för mobila enheter i belastade nätverk.

forskare Mona Olofsson

Heart failure in elderly with focus on diagnosis and prognosis - Hos äldre patienter med misstänkt hjärtsvikt i primärvården bekräftades diagnosen hjärtsvikt i endast 45 %. Blodprovet, NTproBNP, kan utesluta hjärtsvikt. Hjärtsvikt och NTproBNP kan förutsäga långtidsprognos för död och sjukhusinläggning. Ålder, rökning och underliggande sjukdom är andra faktorer av prognostisk betydelse. Med ultraljudsundersökning av hjärtat och en riktig undersökning av patienten får man rätt diagnos.

forskare Kai Yang

Emission, spridning och sammanlagring av övertoner I vindkraftsanläggningar – Arbetet handlar om elkvalitet, i form av vågformsdistorsion från moderna vindkraftverk och vindkraftparker. De uppmätta egenskaperna hos moderna vindkraftverk redovisas med nya analysmetoder. Baserat på flera frågeställningar i vindkraftparker som en del av ett kraftsystem, föreslås en systematisk metod för att utvärdera vågformsdistorsionen.

forskare Nicklas Björngrim

I avhandlingen presenteras Älvsbackabrons monitoreringssystem. Med hjälp av olika typer av sensorer som är monterade på bron kan man kontinuerligt mäta brons position, fuktkvot, temperatur etc. Mätdata från långtidsmonitorering kan användas för att planera underhåll av bron och ge större kunskap vid design och konstruktion av nästa generations träbroar

forskare Anders Berglund

Efficient Utilization of Sawlogs Using Scanning Techniques and Computer Modelling - Forskningen har varit inriktad på hur sönderdelningen av stockar till sågat virke kan genomföras effektivare med avseende på val av råmaterial, volyms- och värdeutbyte i sågningen och när det sågade virket ska kvalitetsbestämmas.

forskare Peter Bomark

Towards Better Understanding of Forestry-Wood Chain Simulation Through Visualisation and Interactivity - En datorsimulation går ut på att modellera beteendet av ett system i ett annat, likartat, system. I vetenskapliga simulationer består det andra systemet av matematiska ekvationer som beskriver det man försöker modellera. Kan visualisering och interaktivitet användas för att bättre förstå de allt mer omfattande modeller som används för att beskriva värdekedjan från skog till produkt?

forskare Dan Johansson

Two Shades of Service Mobility: Application Mobility and Mobile e-Services – Arbetet avhandlar två specifika varianter av tjänstemobilitet, nämligen applikationsmobilitet (förmågan att flytta en applikation mellan olika värdenheter under tiden den körs) och mobila e-tjänster (internetbaserade tjänster, levererade var som helst, när som helst). Målet med avhandlingsarbetet är att utforska och utveckla forskningsfältet för såväl applikationsmobilitet som mobila e-tjänster.

forskare Tobias Pahlberg

Träets fingeravtryck – handlar om metoder för hur man kan spåra t.ex. en specifik bräda genom en fabrik. Möjligheten att identifiera enskilda träkomponenter skapas av den biologiska variation som finns inom varje trädstam, där genetik, miljö och sönderdelningsmönster skapar ett unikt utseende för varje bräda. Flödet är ofta väldigt snabbt inom träindustrin, med hög grad av automatisering. Med hjälp av träets fingeravtryck kan man i realtid upprätthålla en kvalitetskontroll på processerna.

forskare Mikael Håkansson

Connecting Process Variables to Product Properties in Papermaking: A Multivariate Approach - Studerat kopplingen mellan processvariationer och produktegenskaper i tillverkningsprocessen av kraftpapper. Studien har tydliggjort interaktionseffekter som existerar i processen och påvisat möjligheterna att utveckla prediktionsmodeller som kopplar pappersegenskaper till processvariabler.

forskare Magnus Fredriksson

Computer Simulation in the Forestry-Wood Chain - hur man kan använda data från skanningsutrustning tillsammans med datorsimuleringar, för att kunna koppla ihop egenskaper hos sågstockar med en färdig produkt; antingen sågat virke eller vidareförädlade produkter såsom möbler, byggkomponenter eller liknande. Målet är ett simuleringsverktyg för att underlätta kvalitetsdiskussioner eller styrning av industrins processer.

forskare Eva-Britt Norberg

Dagliga aktiviteter bland äldre personer med kronisk hjärtsvikt – begränsningar och möjligheter - Att kunna utföra meningsfulla aktiviteter i vardagen gör oss självständiga vilket är viktigt för äldre personer med hjärtsvikt. Sambandet mellan förmågan att utföra dagliga aktiviteter, en omfattande trötthet (fatigue) och svårighetsgrad av hjärtsvikt samt vilka strategier som då användes. Ett program utvecklades och testades i avsikt att stödja arbetsterapeuters insatser.

forskare Jenny Hernestål

Fibrinolytic factors in relation to anthropometry and incident type 2 diabetes. Personer med ökad risk för att drabbas av typ 2 diabetes kan motiveras till förändrade levnadsvanor som kan leda till att insjuknandet undviks. Analys av blodprover från personer som deltagit i två stora hälsoprojekt i Västerbotten visade att förhöjda PAI-1 värden kommer före förhöjda blodsockervärden hos personer som insjuknar i typ 2 diabetes. Det visade sig också att PAI-1 ökat hos västerbottningarna under 90-talet. Analys av PAI-1 har potential att identifiera personer med ökad risk för typ 2 diabetes.

forskare Nicholas Etherden

Öka acceptansgränsen för förnyelsebara energikällor med hjälp av lagring och kommunikation i smarta elnät – hur existerande elnät kan ta emot en mer produktion från förnyelsebara energikällor som vindkraft och solceller samt metodik för att kvantifiera mängden ny produktion. Utvärdering av potentiella vinster med energilager, realtidsgränser för nätets överföringsförmåga och koordinerad kontroll av småskaliga energiresurser på i verkliga nät. Lösningar för lagring och kommunikation har verifierats experimentellt i anläggning i Ludvika.

forskare Sarah Rönnberg

Avhandlingen är inriktad mot elkvalité i samband med införandet av moderna apparater i våra hem. Fokus ligger på solpaneler, LED-lampor och elnätskommunikation. I forskningsarbetet har apparaternas samverkan testats dvs. hur de påverkar varandra och nätet. Avhandlingen bidrar även till ny kunskap om växelverkan mellan lågspänningsutrustning och elnätskommunikation.

forskare Erik Johansson

"Computed tomography of sawlogs: Knot detection and sawing optimization” – Avhandlingen kretsar kring kvistar i stockar; hur dessa automatiskt kan detekteras i röntgenbilder samt hur informationen om kvistar kan användas till att optimera sönderdelningsprocessen på sågverk.

forskare Luis Cristovao

Machining Properties of Wood: Tool wear, cutting force and tensioning of blades - Forskningen är inriktad på träbearbetning. Huvudsyftet var att öka kunskapen om bearbetningsegenskaperna hos vissa moçambikiska och svenska träslag med fokus på verktygsslitage, skärkrafter och energiförbrukning. Ett annat syfte var att förbättra den dynamiska stabiliteten hos sågklingor genom att använda olika metoder för att mäta planhet, spänning och sträckning

forskare Göran Grubbström

Processing and properties of silane crosslinked wood-polyethylene composites – tvärbindning av trä-plastkomposit genom reaktiv-extrudering. Syftet med denna kemiska modifiering var att minska kryptöjningen i kompositmaterialet och därmed göra produkten mer lämplig som lastbärande element i konstruktioner. Arbetet innefattar studier av hur modifieringsprocessen kan kontrolleras och hur de nya egenskaperna av materialet har tillkommit

forskare Anders Berglund

Process control and production strategies in the sawmill industry – hur man kan effektivisera sågningsprocessen genom en ökad processtyrning och förändrade produktionsstrategier. Lasertriangulering har använts för att mäta och utvärdera en kvalitetsnedsättande ojämnhet på ytan av virket som uppkommer vid sågning. Simulering av sågning har använts för att undersöka potentialen i att rotera varje stock i det värdemässigt bästa rotationsläget. Arbetet visar hur nya metoder och ny teknik ger möjlighet till ett ökat volymsutbyte och värdeutbyte för sågverken.

forskare Ulf Forsberg

Presence of microemboli during haemodialysis and methods to reduce the exposure to microbubbles - Mikroskopiska mängder luft passerar in i patientens blod i samband med hemodialys, utan att dialysapparatens luftvakt larmar. Mikroluftbubblor förekommer inte bara i vencirkulationen utan även i artärcirkulationen och kan då påverka blodtillförseln i alla organ. Olika åtgärder bl.a. höjdblodnivå i luftvakten minskade antalet mikrobubblor som passerade in i patienten under pågående hemodialys.

forskare Johan Skog

Characterisation of sawlogs using industrial X-ray and 3D scanning - hur sågverken kan sortera sitt timmer baserat på förväntad virkeskvalitet genom att kombinera röntgen- och 3D-skanning. Genom att prediktera förväntad kvalitet hos den sågade varan innan sågning är det möjligt att styra varje stock till rätt slutprodukt och på så sätt höja värdet hos den sågade varan. De metoder som presenteras implementeras ute i industrin och kommer att leda till mindre spill och en förbättrad konkurrenskraft för svensk sågverksindustri.

forskare Lena Forsberg

Manegen är krattad – Betydelsen av erfarenheter från stallmiljö som ung och relationen till identitetsprocesser och företagsamhet senare i livet. Avhandlingen bidrar till synen på män och kvinnors kompetenser och betydelsen av fritiden som identitetsskapande arena. Den vidareutvecklar forskningen inom entreprenörskap genom analyser med sociala resultat.

forskare Ann Axelsson

How planing affects warp – det hela handlar om hur hyvling påverkar formdeformationerna skevhet, kantkrok, flatböj och kupning samt hur tidigare nämnda formdeformationer påverkar hyvlingen. Målet är att man utifrån stockens egenskaper ska kunna beräkna lämplig hyvelmån och lämpliga hyvelinställningar redan före såghuset för att plankor och brädor efter sågning, torkning och hyvling ska ha den form och de dimensioner som eftersträvas.

forskare Dan Johansson

A Context-Aware Application Mobility Approach – utforskar och vidareutvecklar konceptet applikationsmobilitet, att flytta datorprogram (applikationer) mellan olika enheter under tiden de exekveras. Forsknings¬¬frågorna rör arkitekturer för applikationsmobilitet, möjligheter för applikationen att anpassa sig till nya enheter och datormiljöer samt fördjupningar i själva konceptet applikationsmobilitet. Kontext-medvetenhet används som ett stöd för att uppnå god prestanda.

forskare Tommy Vikberg

Moisture Content Measurement in the Wood Industry - om hur precisionen på den industriella fuktkvotsmätningen, d.v.s. mätningen av vatteninnehållet i trä, ska kunna förbättras. Störst focus läggs på fuktkvotsintervall som vanliga konsumenter stöter på, t.ex. när man köper virke på brädgården eller lägger in ett nytt golv. I förlängningen handlar det om ökade möjligheter för sågverken att optimera sin process och att i större utsträckning kunna garantera kunden kvalitén på det sålda virket.

forskare Samuel Forsman

Supplying Engineer-to-Order Joinery Products to the Construction Industry - processen att leverera snickeriprodukter till byggindustrin med syfte att identifiera effektiviseringspotentialer och föreslå strategier för ökad effektivitet. Det görs genom tillämpning av moderna teknologier och metoder som rumsliga 3D mätningar med digital modellering och informationsöverföring samt nya arbetsmetoder efter principerna inom Lean produktion. Förväntade effekter är ökad lönsamhet, möjligheter till fler arbetstillfällen och möjlighet att nå nya marknader.

forskare Kai Yang

Wind-Turbine Harmonic Emissions and Propagation through A Wind Farm -om att studera övertoner från enskilda moderna vindkraftverk och hur dessa övertoner samverkar och sprids genom vindkraftsparker. Mätningarna och simuleringar har använts för att utvärdera beteendet hos vindkraftverk och vindkraftsinstallationers betydelse. Studien ger kunskap om hur man undviker negativa störningar på installationer i kraftsystem.

forskare Anders Bystedt

On Cooperation and Efficiency in the Construction-Related Wood Industry – effektivt utveckla ett system för industriellt byggande av flerfamiljshus i trä och sänka byggkostnaderna. Informations- och säljprocessen från förfrågan till färdig byggnad har studerats och fokus har legat på effektivitets- och kundvärde, ett s.k. Lean-perspektiv. System för industriellt byggande och mera samverkan är nyckelfaktorer för att sänka byggkostnaderna och i förlängningen få billigare bostäder.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 augusti 2022