Det kallas jäv när en förtroendevald kan misstänkas vara partisk i ett ärende, eller där det finns någon omständighet som gör att den förtroendevaldes opartiskhet kan ifrågasättas.

Jäv betyder att ett ärende rör ledamoten/ersättaren personligen, eller dennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående.

Med uttrycket ”personligen rör ledamoten själv” avses främst ärenden som angår ledamoten som individ och inte som medlem av ett större kollektiv.

Den som är jävig får inte delta i vare sig debatt eller beslut. Det är den som är jävig som har ansvar för att anmäla jäv. Anmälan görs till ordföranden innan ärendet behandlas. Om en jävig person medverkat i behandlingen av ett ärende kan beslutet upphävas om det överklagas.

Jäv betyder att:

  • ledamoten/ersättaren eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning, eller
  • ledamoten/ersättaren eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning, eller
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som ledamoten/ersättaren själv är knuten till, eller
  • det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.

Den som är jävig får inte delta i vare sig debatt eller beslut, och får inte heller vara närvarande i sammanträdeslokalen. Det är den som är jävig som har ansvar för att anmäla jäv. Anmälan görs till ordföranden innan ärendet behandlas.

Om en jävig person medverkat i behandlingen av ett ärende kan beslutet upphävas om det överklagas.