Här kan du fördjupa dig i politikerrollen, tjänstepersonrollen och samspelet däremellan.

För att möta utmaningarna som Skellefteå kommun står inför och för att skapa bästa kvalitet och störst nytta för invånarna är det avgörande att ta vara på invånarnas och medarbetarnas engagemang och förmågor. Det sker med en styrning och en kultur i organisationen som utgår från helheten och främjar tillitsfullt samarbete.

Tillitsbaserad styrning och ledning

Tillit är Skellefteå kommuns ledningsfilosofi. Tillit innebär att vi litar på att människor i kärnverksamheten har kunskap, omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på ett bra sätt utan detaljstyrning och att organisationens viktigaste uppdrag är att skapa förutsättningar utifrån behoven i mötet mellan medarbetare och medborgare.

Till vår hjälp har vi de nio vägledande principerna:

 1. Tillit: Ha positiva förväntningar och visa omtanke
 2. Medborgarfokus: Anta medborgarens fokus
 3. Helhetssyn: Ta ansvar för helheten och samverka över gränser
 4. Livslångt lärande: Skapa en lärande organisation
 5. Stöd: Säkerställ ett verksamhetsnära stöd
 6. Handlingsutrymme: Delegera och ge utrymme för professionellt omdöme
 7. Öppenhet: Dela information och involvera
 8. God etik: Verka för god etik och respekt för rättsliga principer
 9. Långsiktighet: Skapa en hållbar verksamhet

För att möta utmaningarna och för att skapa bästa kvalitet och störst nytta för invånarna är det avgörande att vi tar vara på invånarnas och medarbetarnas engagemang och förmågor. Det sker med en styrning och en kultur som utgår från helheten och främjar tillitsfullt samarbete.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gjort en analys av övergripande förändringskrafter som kan komma att påverka det lokala eller regionala uppdraget. Analysen lyfter fram tio trender som kan komma att få stor betydelse för det kommunala och det regionala uppdraget inom områdena globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar.

På SKR:s webbplats kan du ta del av analysen och se en sammanfattande film som är 9 minuter och 33 sekunder lång.

Inom Skellefteå kommun har vi ett antal principer som grund för vårt arbete. Principerna bygger på våra grundlagar och gäller för alla som jobbar i stat eller kommun. Därför är det viktigt att vi alla känner till principerna och förstår innebörden av dem.

Principerna är:

 • Demokrati
 • Legalitet
 • Objektivitet
 • Fri åsiktsbildning
 • Respekt
 • Effektivitet och service

Kommunens ekonomi sätter ramar för det vi tillsammans kan åstadkomma.

I enlighet med Kommunallagen ska kommuner upprätta en budget varje år för nästa kalenderår (budgetår) samt en plan för de två nästkommande åren (både verksamhet och ekonomi).

I budgeten anges bland annat:

 • Skattesats
 • Anslag för olika verksamheter
 • Verksamheternas finansiering
 • Ekonomisk ställning vid årets slut