Här kan du fördjupa dig i rollen som förtroendevald och samspelet med tjänstepersonerna.

I kommunen fördelas uppdrag, ansvar och befogenheter på olika roller för att kunna förverkliga mål och uppdrag. För att styrningen av verksamheterna i kommunen ska fungera behövs ett gott samspel mellan förtroendevalda och tjänstepersoner samt en fördelning av ansvar och roller mellan dessa.

Både förtroendevalda och tjänstepersoner ska värna om kommunens bästa i sitt agerande.

Kommunens förtroendevalda företräder invånarna och ansvarar för kommunens service och tjänster i syfte att skapa bästa möjliga livskvalitet för de som bor och verkar i Skellefteå. 

Huvuduppgiften som förtroendevald är att fatta beslut. Det är de förtroendevalda som beslutar om verksamhetens inriktning, målsättning och finansiering och på så sätt styr verksamheten.

Det politiska uppdraget handlar om att ta ansvar för prioriteringar av kommunens gemensamma resurser, fatta beslut om frågor som rör människors vardag samt styra och leda en organisation.

Som förtroendevald är man både arbetsgivare och uppdragsgivare för kommunens medarbetare.

Tjänstepersoner ansvarar för att verkställa de politiska besluten i kommunen. I tjänstepersonsrollen ingår också att analysera och leverera underlag till politikerna inför beslut och återkoppla resultat och effekter.

Tjänstepersoner ska stödja de förtroendevalda genom att ta fram fakta, och saklighet och opartiskt informera om vad som går att genomföra och vilka konsekvenserna blir.

Enligt kommunallagen beslutar varje nämnd själv, inom de ramar som lagen anger, vilka ärenden som ska delegeras. Att delegera betyder att överlämna beslutanderätt, den som får delegation kan besluta på nämndens vägnar.

Hur vi samarbetar

Förenklat kan man säga att de förtroendevalda beslutar om vad som ska göras i kommunen. Tjänstepersoner bestämmer sedan hur man praktiskt ska göra för att uppnå de mål eller resultat som de förtroendevalda fattat beslut om. I verkligheten är gränsen inte alltid så tydlig och då behövs dialog och förståelse från båda hållen.

Kommunens styrmodell kan delas in i den politiska styrningen och uppdraget till verksamhetsledningen.

Högst upp i den politiska styrningen finns kommunens vision följt av.

Illustration som beskriver styrmodellen i Skellefteå kommun fördelat på politisk styrning och verksamhetsledning. Förstora bilden

Länkar med information för dig som vill fördjupa dig i ämnet: