Logotyp Skellefteå University Alliance

En ny modell för Sverige

Skellefteå står inför en extrem kompetensutmaning inom alla sektorer. För att lyckas med samhällsomvandlingen krävs helt andra möjligheter till högre utbildning än vad platsen idag kan erbjuda. Frågan är akut och en lösning behövs snabbt.
Skellefteå Universities Alliance (SUA) bygger på banbrytande samarbete mellan en allians av lärosäten på plats i Skellefteå. Visionen är att möta det stora utbildnings- och kompetensbehovet och samtidigt skapa en modell för samverkan inom högre utbildning som utmanar de traditionella akademiska ramarna och främjar innovation inom utbildning och lärande samt forskning.

Ett kompetensbehov utan motstycke

Kompetensförsörjningen är jämte bostadsbyggandet den enskilt största utmaningen för att Skellefteå ska lyckas med den pågående omställningen.

Under kommande år skapas här över 14 000 nya jobb inom de nya näringarna, i det befintliga näringslivet och i välfärdssektorn. Många av dessa jobb kräver högre utbildning. För att möta kompetensbehovet krävs både en rekordstor inflyttning samt att ungdomar och yrkesverksamma som vill vidareutbilda sig stannar kvar i Skellefteå. Det förutsätter helt andra utbildningsmöjligheter än vad Skellefteå idag kan erbjuda.

14 000 plus nya jobb i Skellefteå

Bara de kommande 5 åren behövs minst*

1500 ingenjörer, 300 ekonomer,
650 lärare, 200 socionomer,
300 sjuksköterskor och många fler...

* Källa: Rapport - Kompetensbehovet i Skellefteå 2023-2027, LTU Business maj 2023

Stort behov av högre utbildning i Skellefteå

Ett lärosäte har en avgörande roll som tillväxtmotor på en plats. Bland Sveriges 20 största städer är Skellefteå den enda som saknar ett eget lärosäte.

Skellefteås geografiska läge gör det dessutom nästintill omöjligt att bo kvar i Skellefteå och studera en högre utbildning på en annan ort. Den högre utbildning och forskning som idag finns på Campus Skellefteå bedrivs av Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Sammanlagt finns mellan 500 – 1000 utbildningsplatser, vilket är en bråkdel av vad en kommun i Skellefteås storlek brukar ha. Det räcker inte för att klara Skellefteås expansion.

1% av invånarna i Skellefteå studerar idag på högskolenivå

För många andra kommuner ligger siffran på 10-30%

Källa: Rapport - Kompetensbehovet i Skellefteå 2023-2027, LTU Business maj 2023

Två unga människor som sitter tillsammans och läser böcker och tidningar

Kompetensförsörjningen avgör Skellefteås framtid

Skellefteå går i täten för den gröna omställningen. Att vi lyckas i norr är kritiskt inte bara för Sverige. Det är även viktigt för att lösa vår tids största samhällsutmaning.

Utvecklingen i norr gör Sverige till en internationell förebild och ett föregångsland i den gröna omställningen. Det attraherar framtidens hållbara och elektrifierade industrier och stärker Sveriges konkurrenskraft. Kompetensförsörjningen är dock helt avgörande för att vi ska lyckas. På orter med eget lärosäte är det staten som finansierar utvecklingen och tillgången till högre utbildning. När ett eget lärosäte saknas, som i Skellefteås fall, finns inte samma nationella stöd. Det är idag en stor utmaning.

En ung kvinna sitter med lurar framför en dator och ser fokuserat på skärmen

SUA - en ny modell för Sverige

Sverige saknar idag en nationell modell för att snabbt öka tillgången av högre utbildning på en plats som expanderar.

Samtidigt som många lärosäten brottas med vikande ansökningssiffror saknas incitament för att erbjuda tillgängliga utbildningsplatser på andra orter där utbildningsbehoven är stora. Skellefteå Universities Alliance (SUA) är en ny modell som handlar om att skapa en allians av nationella och internationella lärosäten som verkar tillsammans för att möta det akuta behovet av högre utbildning på en plats. SUA ska även fungera som en testbädd för akademisk innovation.I Skellefteås fall behövs utbildningar såsom sjuksköterska, socionom, ekonom och lärare, men också olika typer av bas- och spetsutbildningar som möter näringslivets akuta kompetensbehov. Det är inte rimligt för ett lärosäte att möta detta behov på kort tid, varför ett samarbete är helt avgörande.

Skellefteå Universities Alliance

Löser det akuta behovet av högre utbildningar i Skellefteå baserat på olika lärosätens existerande programportföljer

Skapar ny och unik testmiljö med förutsättningar för samverkan och akademisk innovation inom högre utbildning, lärande och forskning

Skapar en modell för andra platser att snabbt öka utbudet av högre utbildningar lokalt

SUA en win-win-win modell

Win för Sverige

  • Smartare och effektivare användning av de svenska lärosätenas resurser
  • Säkrar kompetensförsörjning och konkurrenskraft lokalt
  • Ökar innovationskraften inom akademin

Win för lärosätena

  • Når ut till fler studenter med befintligt utbildningserbjudande
  • En testbädd där nya former och arbetssätt för att genomföra högre utbildning kan prövas
  • Närhet till näringsliv och samhälle för studenter, lärare och forskare

Win för Skellefteå

  • Ungdomar och yrkesverksamma får tillgång till högre utbildning på plats i Skellefteå
  • Säkrar kritisk kompetens till näringsliv och välfärdssektor
  • Stärker platsens attraktionskraft och omställningsförmåga
Målbilden är 15 000 registrerade studenter till 2040

Kontakta oss

Ida Lindh

Skellefteå Universities Alliance

ida.lindh@skelleftea.se

Monica Bellgran

Skellefteå Universities Alliance

Mats Jackson

Skellefteå Universities Alliance