Lånevillkor

Villkoren gäller för Campusbibliotekt i Skellefteå, Luleå universitetsbibliotek, Biblioteket för musik och medier i Piteå.

Låntagare och bibliotekskonto

För att låna krävs ett bibliotekskonto. Ett biblitoekskonto får den som är myndig, kan uppvisa giltig legitimation samt kan lämna aktuella kontaktuppgifter. Innehavaren av bibliotekskontot ansvarar för att kontaktuppgifter som ginns registrerade hos biblioteket är aktuella.

Innehavaren av ett bibliotekskonto (=låntagare) förbinder sig, genom att nyttja sitt bibliotekskonto, att följa gällande lånevillkor.

Hantering av lån

Låntagaren är personligen pch ekonomiskt ansvarig för det som registrerats på kontot tills lånet är avregistrerat på biblioteket.
Lån kan hämtas för annans räkning mot uppvisande av dennes id-handling.
Lån ska återlämnas till biblioteket i tid och i oskadat skick och lånetider gäller även om låntagaren är på resa eller sjuk. Låntagaren bär ansvar för att känna till gällande lånetid och biblioteket är inte skyldigt att skicka påminnelser.

Skador och avgifter

Skadade (även anteckningar och understrykningar räknas som skada) eller förlorade lån ska ersättas av låntagaren antingen enligt gällan taxa eller genom att i samrås med bibliotekspersonalen lämna ersättningsexemplar. Förseningsavgifter samt ersättningsavgifter för ej återlämnat material tillämpas.

Avgifter påförs som skuld på biblioteskontot vilket därmed spärras till dess att skulden är reglerad. Om skulder är föremål för inkassoförfarande svarar låntagaren även för tillkommande kostnader. Universitetsbiblioteket (Campusbiblioteket) har rätt att stänga av den som inte följer bibliotekets regler, inte betalar sina skulder eller uppträder störande.

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen GRPR (EU) 2016/679 styr hanteringen av personuppgifter och syfte med lagstiftningen är att ge människor större kontroll över sina egna personuppgifter.

För att kunna bedriva biblioteksverksamhet behöver vi dina personuppgifter.

De uppgifter biblioteket använder är namn, låntagarnummer, personnummer, e-postadress, adress, telefonnummer, låntagarkategori, registreringsdatum, innestående lån samt viss historik. Du kan själv be oss att avsluta ditt bibliotekskonto. Ett konto som inte har använts på två år rensar biblioteket bort.

För uppgifter om lån, reservation och annan form av beställning samt enskilds användning av informationsteknik gäller sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Uppgifterna sparas så länge du har innestående lån eller obetalda avgifter.

Personuppgifterna hämtas från dig själv samt i vissa fall även från studiestödsystem LADOK och universitetets användarkatalog. Gällande integritetslagstiftning tillämpas vid all behandling av
personuppgifter. Dina personuppgifter delas inte med någon utan används internt vid universitetet i
syfte att utföra biblioteksverksamhet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje
part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Dina uppgifter kommer inte att överföras till land
utanför Europeiska Unionen/EES.

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har om dig, be oss rätta eller överföra
uppgifter samt begära begränsad behandling. Du kan också göra invändningar och be om radering av
dina uppgifter. Kontakt med biblioteket får du via kontaktformulär på bibliotekets webb eller via
universitetets växel (0920-491000).

Personuppgiftsansvarig är Luleå tekniska universitet. Universitetets dataskyddsombud når du genom
universitetets växel eller via e-post dataskydd@ltu.se
Om du har klagomål på universitetets behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ditt
klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Lånevillkor fastställda av Kristoffer Palage, chef för Luleå universitetsbiblioteket, 180525

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 april 2024