Roller som förtroendevald

Här kan du se vilken roll du har som förtroendevald. Observera att informationen på den här sidan börjar gälla från och med den 1 januari 2023.

Arvodesreglemente (pdf, nytt fönster) (Öppnas i nytt fönster)
Ta reda på vilken roll du har som förtroendevald (Länk till annan webbplats)

Förtroendevald, heltid

Du har sammanlagda uppdrag enligt tabell 1 och 2 på 1,0 eller mer. Du får ett fast arvode varje månad för ditt/dina uppdrag

Förtroendevald, betydande del av heltid

Du har sammanlagda uppdrag enligt tabell 1 och 2 på minst 0,4, men mindre än 1,0. Du får ett fast arvode varje månad för ditt/dina uppdrag

Förtroendevald, deltid

Du har sammanlagda uppdrag enligt tabell 1 och 2 på mindre än 0,4. Du får ett fast arvode varje månad för ditt/dina uppdrag.

Förtroendevald, fritid

Du har inget uppdrag enligt tabell 1 och 2. Som förtroendevald, fritid, får du rörligt arvode baserat på deltagande i sammanträden, förrättningar och eventuella omkostnader. De flesta förtroendevalda har den här rollen.

 Tabell 1: Uppdrag som ordförande och vice ordförande

Uppdrag

Ordförande

1:a vice ordförande

2:a vice ordförande

Kommunfullmäktige

0,2

0,05

0,05

Kommunstyrelsen

1,25

1,0

0,25

Bygg- och miljönämnden

0,8

0,05

0,2375

Fritidsnämnd

0,4

0,05

0,135

För- och grundskolenämnd

1,0

0,05

0,3

Gymnasienämnd

0,45

0,05

0,15

Kulturnämnd

0,35

0,05

0,125

Nämnd för support


och lokaler

0,8 *

0,05

0,2375

Socialnämnd

1,0

0,3

0,3

Samhällsbyggnadsnämnd

0,8

0,05

0,2375

Personalnämnd

0,4

0,1

-

Konsumentnämnd

0,04

0,01

-

Överförmyndarnämnd

0,06

0,015

-

Valnämnd (under valår)

0,1

0,025

-

Valnämnd (när det ej är valår)

0,02

0,005

-

Tabell 2: Övriga uppdrag

Uppdrag

Omfattning av grundarvode

Oppositionsråd i kommunstyrelsen

0,2

Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott

0,4

Oppositionstid per mandat där ledamot finns utsedd

0,05

Arvodet för uppdrag som ersätts av Skellefteå kommun kan högst uppgå till 1,0 av grundarvodet med följande undantag:

  • Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande kan få arvode upp till 1,4 av grundarvodet.

    Arvodets storlek är ett uttryck för uppdragets bedömda omfattning och ska inte uppfattas som arbetstid.