Roller som förtroendevald

Här kan du se vilken roll du har som förtroendevald. Observera att informationen på den här sidan börjar gälla från och med den 1 januari 2023.

Nuvarande arvodesreglemente (gäller till och med årsskiftet) (Öppnas i nytt fönster)

Förtroendevald, heltid

Du har sammanlagda uppdrag enligt tabell 1 och 2 på 1,0 eller mer. Du får ett fast arvode varje månad för ditt/dina uppdrag

Förtroendevald, betydande del av heltid

Du har sammanlagda uppdrag enligt tabell 1 och 2 på minst 0,4, men mindre än 1,0. Du får ett fast arvode varje månad för ditt/dina uppdrag

Förtroendevald, deltid

Du har sammanlagda uppdrag enligt tabell 1 och 2 på mindre än 0,4. Du får ett fast arvode varje månad för ditt/dina uppdrag.

Förtroendevald, fritid

Du har inget uppdrag enligt tabell 1 och 2. Som förtroendevald, fritid, får du rörligt arvode baserat på deltagande i sammanträden, förrättningar och eventuella omkostnader. De flesta förtroendevalda har den här rollen.

 Tabell 1: Uppdrag som ordförande och vice ordförande

Uppdrag

Ordförande

1:a vice ordförande

2:a vice ordförande

Kommunfullmäktige

0,2

0,05

0,05

Kommunstyrelsen

1,25

1,0

0,25

Bygg- och miljönämnden

0,8

0,05

0,2375

Fritidsnämnd

0,4

0,05

0,135

För- och grundskolenämnd

1,0

0,05

0,3

Gymnasienämnd

0,45

0,05

0,15

Kulturnämnd

0,35

0,05

0,125

Nämnd för support


och lokaler

0,8 *

0,05

0,2375

Socialnämnd

1,0

0,3

0,3

Samhällsbyggnadsnämnd

0,8

0,05

0,2375

Personalnämnd

0,4

0,1

-

Konsumentnämnd

0,1

0,025

-

Överförmyndarnämnd

0,06

0,015

-

Valnämnd (under valår)

0,1

0,025

-

Valnämnd (när det ej är valår)

0,02

0,005

-

Tabell 2: Övriga uppdrag

Uppdrag

Omfattning av grundarvode

Oppositionsråd i kommunstyrelsen

0,2

Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott

0,4

Oppositionstid per mandat där ledamot finns utsedd

0,05

Arvodet för uppdrag som ersätts av Skellefteå kommun kan högst uppgå till 1,0 av grundarvodet med följande undantag:

  • Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande kan få arvode upp till 1,4 av grundarvodet.

Arvodets storlek är ett uttryck för uppdragets bedömda omfattning och ska inte uppfattas som arbetstid.

Har du frågor?


Mejla Lönecenter om du inte hittar svar på dina frågor om arvode och ersättning i arvodesreglementet eller Politikerportalen. Mejla till:

lonecenter.fortroendevalda@skelleftea.se