Arvoden och ersättningar

Här finns information om arvode och ersättning för dig som är förtroendevald i Skellefteå kommun.

Skellefteå kommuns arbetsgivarnummer

 • 62 98 24
Begära ersättning som förtroendevald (Länk till annan webbplats)

På den här sidan finns sammanfattningar ur arvodesreglementet som gäller från och med 1 januari 2023.

Vilken roll du har som förtroendevald styrs arvodesreglementet. Det eller de uppdrag du har avgör vilken roll du har enligt reglementet. För att veta vilken roll du har måste uppdragen med fasta arvoden summeras. I arvodesreglementet § 1.5 regleras uppdragens omfattning.

Om du har oppositionstid så räknas den med i det sammanlagda fasta arvodet.

Roller

 • Förtroendevald fritid: du har inte något uppdrag som det utgår fast arvode för.
 • Förtroendevald deltid: dina sammanlagda uppdrag som det utgår fast arvode för är mindre än 0,4.
 • Förtroendevald betydande del av heltid: dina sammanlagda uppdrag som det utgår fast arvode för är minst 0,4 men mindre än 1,0.
 • Förtroendevald heltid: dina sammanlagda uppdrag som det utgår fast arvode för är 1,0 eller mer.

Vilket arvode du får för att utföra ditt politiska uppdrag baseras på Riksdagsledamöternas arvode.

Grundarvodet till förtroendevalda i Skellefteå motsvarar 78 procent av riksdagsledamöternas arvode. Hur många procent du får av grundarvodet beror på roll och omfattning av ditt/dina uppdrag.

Grundarvode: 75 500 kr x 12 månader x 0,78 = 706 680 kr

Heldagsersättning: 706 680 kr x 0,003 = 2120 kr

Halvdagsersättning: 706 680 kr x 0,0015 = 1060 kr

Timersättning: 706 680 kr x 0,000375 = 265 kr

Jourersättning per timme: 706 680 kr x 0,0002 = 141 kr

Restidsersättning per timme: 706 680 kr x 0,00029 = 205 kr

Som förtroendevald fritid har du rätt till arvode för att delta i följande sammanträden:

 • Sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder
 • Nämnds- eller fullmäktigeutskott/beredningar och presidiemöten
 • Sammanträden med råd eller samarbetsorgan som inrättats av kommunfullmäktige.

Halv- och heldagsarvode

Om du deltar i ett sammanträde i mer än fyra timmar har du rätt till arvode för hel dag. Om du deltar i ett sammanträde kortare tid än fyra timmar har du rätt till ersättning för halv dag.

Observera att du som mest kan få ett heldagsarvode för en dag, och att du kan kombinera halvdagsarvode för sammanträde med timersättning för förrättning.

Förrättning

Som förtroendevald fritid har du rätt till ersättning per timme när du deltar i förrättning som du blivit kallad till eller utsedd att närvara vid. Med förrättning avses:

 • Utrednings-, projekt och arbetsgrupper
 • Protokollsjustering, när särskild tid och plats bestämts av berört
  organ
 • Konferens, kurs, informationsmöte, studiebesök eller liknande som du blivit utsedd att delta i
 • Förhandling eller förberedelser för förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen
 • Möte utifrån av nämnden givet särskilt uppdrag, t ex deltagande
  vid möte med annat organ eller myndighet, besiktning eller inspektion, möte med kommunalt samrådsorgan med mera.

Hur stor är ersättningen?

 • Halvdagsersättning uppgår till 0,0015 procent av grundarvodet till förtroendevalda i Skellefteå kommun.
 • Heldagsersättning uppgår till 0,003 av grundarvodet till förtroendevalda i Skellefteå kommun.
 • Timersättning uppgår till 0,000375 av grundarvodet till förtroendevalda i Skellefteå kommun.

Som förtroendevald deltid får du ett fast arvode varje månad för att utföra ditt politiska uppdrag. Utöver ditt fasta arvode har du rätt till arvode för att delta i följande sammanträden:

 • Sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämnds- eller fullmäktigeutskott/beredningar och presidiemöten
 • Sammanträden med råd eller samarbetsorgan som inrättats av kommunfullmäktige.

Halv- och heldagsarvode

Om du deltar i ett sammanträde i mer än fyra timmar har du rätt till arvode för hel dag. Om du deltar i ett sammanträde kortare tid än fyra timmar har du rätt till arvode för halv dag.

Observera att du som mest kan få ett heldagsarvode för en dag, och att du kan kombinera halvdagsarvode för sammanträde med timersättning för förrättning.

Förrättning

Som förtroendevald deltid har du rätt till ersättning per timme när du deltar i förrättning som du blivit kallad till eller utsedd att närvara vid. Med förrättning avses:

 • Utrednings-, projekt och arbetsgrupper
 • Protokollsjustering, när särskild tid och plats bestämts av berört
  organ
 • Konferens, kurs, informationsmöte, studiebesök eller liknande som du blivit utsedd att delta i
 • Förhandling eller förberedelser för förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen
 • Möte utifrån av nämnden givet särskilt uppdrag, t ex deltagande
  vid möte med annat organ eller myndighet, besiktning eller inspektion, möte med kommunalt samrådsorgan med mera.
 • Gruppledarträff

Hur stor är ersättningen?

 • Halvdagsersättning uppgår till 0,0015 procent av grundarvodet till förtroendevalda i Skellefteå kommun.
 • Heldagsersättning uppgår till 0,003 av grundarvodet till förtroendevalda i Skellefteå kommun.
 • Timersättning uppgår till 0,000375 av grundarvodet till förtroendevalda i Skellefteå kommun.

Förtroendevald fritid, deltid och betydande del av heltid har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Förtroendevalda på heltid har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Undantag för vissa sammanträden

Om du är förtroendevald på deltid har du inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst för nämndsberedningar, utskottssammanträden samt nämndsammanträden.

Om du är förtroendevald betydande del av heltid har du inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst för nämndsberedningar, utskottssammanträden, nämndsammanträden, majoritetsträffar samt minoritetsträffar.

Om du är pensionär

Om du är pensionär kan du inte få ersättning för förlorad arbetsförtjänst då du inte har någon inkomstförlust. Däremot har du rätt till restidsersättning och liknande.

Egenföretagare och inkomstförlust

Om du till exempel äger en butik och behöver stänga eller anställa någon för den tid du utför ditt politiska uppdrag kan du få ersättning. Men först måste du lämna in ett underlag som styrker inkomstförlust under det eller de aktuella sammanträdena. Det kan till exempel vara ett underlag från din revisor.

Rektroaktiv lön och avdrag

Förtroendevald som har rätt till förlorad arbetsinkomst har rätt till kompensation för avdrag på lön. Hanteringen är den samma som vid förlorad arbetsförtjänst.

Om det här är aktuellt för dig ska du skicka in din lönespecifikation för aktuell period. Skriv vilka datum det gäller.

Förlorad arbetstidsförtidsförtjänst

1. Vad är ett styrkt underlag?

Det är bevis på att en förlorad arbetstidsförtjänst har uppstått och ett verifikat som styrker att en utbetalning får göras. Ska inlämnas vid varje begäran.

2. Hur ska ett styrkt underlag vid begäran om förlorad arbetsinkomst se ut?

Ett styrkt underlag för anställd är en kopia eller bild på lönebesked som visar att avdrag har gjorts ett visst datum och viss summa samt för vem det gäller. Alternativt ett intyg från arbetsgivare med dessa uppgifter.

Ett styrkt underlag för egen företagare är en kopia eller bild på intyg från bolagets revisor, eller från Skatteverket kopplat till årsinkomst.

Ett styrkt underlag för en arbetssökande är en kopia eller bild på beslut från Arbetslöshetskassa där dagsersättningens storlek framgår, alternativ kopia eller bild på beslut från Försäkringskassan där aktivitetsersättningens storlek framgår.

3. När kan jag begära ersättning för förlorad arbetsinkomst?

Om du begär ersättning för förlorad arbetsinkomst behöver du styrka att arbetsinkomst förlorats på grund av ditt förtroendeuppdrag och det innebär att ersättning kan begäras först i efterhand när förlusten har uppstått.

4. Varför behöver jag skicka in min lönespecifikation när jag har min anställning inom kommunen?

För att den som ska attestera ska ha ett underlag att godkänna för utbetalning. Den som är attestant har inte tillgång till alla i lönesystemet. Det är samma hantering för alla.

Pension

1. Nu ser jag ersättning för förlorad pensionsförmån på lönebeskedet från kommunen?

Nytt för i år är att pensionsavsättningen specificerats på lönespecifikationen. Tidigare (2022 och bakåt) bakades den in i ersättningen för förlorad arbetstidsinkomst och syntes därför inte på det sätt som den nu gör.

Attestanter

1. Vem attesterar begäran om ersättning?

Varje politisk instans har beslutat om en attestförteckning, och där framgår det vem som har rätt att attestera. I de flesta instanser är det nämndsordförande.

En attestant får inte attestera sin egen begäran om ersättning. Därför finns det alltid en beslutad ersättare för attestanten.

2. Varför behöver attestanten granska min begäran om ersättning?

Det är attestantens ansvar att kontrollera om den förtroendevalde har rätt att få ersättning för sammanträdet eller förrättningen och att underlaget överensstämmer med begäran om ersättning innan det går iväg för utbetalning.

3. Vad är Lönecenters roll?

Lönecenter kvalitetssäkrar underlag innan utbetalning görs. Vid oklarheter kontaktar Lönecenter attestanten eller uppgiftslämnare.

4. När ska jag kontakta Lönecenter?

Om du har frågor kring själva utbetalningen kan du kontakta Lönecenter.

Den bästa kontaktvägen är via epost: lonecenter.fortroendevalda@skelleftea.se

Övrigt

1. Det är svårt att fylla i begäran om ersättning i E-tjänsten

För dig som vill ha hjälp med att fylla i E-tjänsten för att begära ersättning kontakta Internservice som erbjuder stöd. Ta med läsplatta och eventuella underlag.

2. Var kan jag hitta min lönespecifikation?

Skellefteå kommun använder digitala lönespecifikationer. Du hittar din lönespecifikation på hemsidan PMobile. Instruktionen för hur du laddar ned hemsidan finns i Politikerportalen på sidan om arvoden och ersättningar.

När du öppnat din lönespecifikation ser du utbetalningsdatum (högst upp) och summan som har eller ska betalas ut till dig. Klicka på en rad i lönespecifikationen för att se vilket datum ersättningen gäller.

För dig som vill ha hjälp med PMobile kontakta Internservice som erbjuder stöd.

3. Varför får jag inte förlorad arbetstidförtjänst vid utskott eller nämnd?

Om man innehar en roll enligt arvodesreglementet där det utgår ett fast arvode per månad, så utgår det inte förlorad arbetstidsförtjänst vid sammanträde med utskott eller nämndsammanträde. Däremot så utgår det sammanträdesersättning.

4. Hur kan jag ha koll på sammanträden och förrättningar?

I läsplattan finns Outlook, om du använder kalenderfunktionen kan du lägga in uppgifter om varje sammanträde/förrättning och när du begärda ersättning.

5. Vem kan jag kontakta med synpunkter och frågor avseende arvodesreglemente?

Kontakta din ordförande.

Om du har varit närvarande vid i ett sammanträde och det framgår i protokollet att du deltog, betalas ditt arvode ut automatiskt. Det gäller för sammanträden med nämnder, utskott och kommunfullmäktige. För allt annat är det du som själv begär ersättningen via e-tjänsten.

Kom ihåg:

 • Det är ditt ansvar att begära ersättning senast ett år efter sammanträdet eller förrättningen.
 • Du ansvarar också för att lämna in underlag som styrker dina uppgifter och din rätt till begärd ersättning. Utbetalningar sker månadsvis.
 • Samtliga villkor finns i arvodesreglementet.

Skellefteå kommun använder digitala lönespecifikationer. Du hittar din lönespecifikation i appen PMobile.

När du öppnat din lönespecifikation ser du utbetalningsdatum (högst upp) och summan som har eller ska betalas ut till dig. Klicka på en rad i lönespecifikationen för att se vilket datum ersättningen gäller.

Som förtroendevald omfattas du av pensionsbestämmelserna som gällde vid tidpunkten då du blev invald. Bestämmelserna framgår av särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Som förtroendevald kan du välja att avstå arvode eller del av arvode för att avsätta den summan till pension. Kontakta Lönecenter om du vill göra det.

Pensionsavsättning

Den förlorade arbetsförtjänsten som du angivit räknas alltid upp med 4,5 procent. Det motsvarar den pensionsavsättning som kommunalt anställda får. Detta får du varje månad och du måste själv se till att sätta av det för din pension.

Om du både är kommunanställd och förtroendevald finns det en del som du behöver tänka på för att lättare kunna skilja på dina roller och få rätt ersättning.

Om du är arbetssökande och har a-kassa behöver du lämna in ett intyg från din a-kassa som visar att du inte fått ersättning från din a-kassa för de dagar som du begär ersättning för att utföra politiskt uppdrag.

Intyget skickas till Lönecenter.

Kontakta Lönecenter genom att skicka ett mejl.

lonecenter.fortroendevalda@skelleftea.se