Arvoden och ersättningar

Här finns information om arvode och ersättning för dig som är förtroendevald i Skellefteå kommun.

På den här sidan finns sammanfattningar ur arvodesreglementet som gäller från och med 1 januari 2023. Reglementet i sin helhet: Arvodesreglemente för förtroendevalda i Skellefteå kommun , 213.7 kB..

I Skellefteå kommuns arvodesreglement regleras vem som har rätt till ersättning och arvode, när och hur. Villkoren och bestämmelserna i reglementet ser olika ut beroende på vilken roll du har:

 • Förtroendevald fritid: du har inte något uppdrag som det utgår fast arvode för.
 • Förtroendevald deltid: dina sammanlagda uppdrag som det utgår fast arvode för är mindre än 0,4.
 • Förtroendevald betydande del av heltid: dina sammanlagda uppdrag som det utgår fast arvode för är minst 0,4 men mindre än 1,0.
 • Förtroendevald heltid: dina sammanlagda uppdrag som det utgår fast arvode för är 1,0 eller mer.

Vilket arvode du får för att utföra ditt politiska uppdrag baseras på Riksdagsledamöternas arvode.

Grundarvodet till förtroendevalda i Skellefteå motsvarar 78 procent av riksdagsledamöternas arvode. Hur många procent du får av grundarvodet beror på roll och omfattning av ditt/dina uppdrag.

Som förtroendevald fritid har du rätt till arvode för att delta i följande sammanträden:

 • Sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder
 • Nämnds- eller fullmäktigeutskott/beredningar och presidiemöten
 • Sammanträden med råd eller samarbetsorgan som inrättats av kommunfullmäktige.

Halv- och heldagsarvode

Om du deltar i ett sammanträde i mer än fyra timmar har du rätt till arvode för hel dag. Om du deltar i ett sammanträde kortare tid än fyra timmar har du rätt till ersättning för halv dag.

Observera att du som mest kan få ett heldagsarvode för en dag, och att du kan kombinera halvdagsarvode för sammanträde med timersättning för förrättning.

Förrättning

Som förtroendevald fritid har du rätt till ersättning per timme när du deltar i förrättning som du blivit kallad till eller utsedd att närvara vid. Med förrättning avses:

 • Utrednings-, projekt och arbetsgrupper
 • Protokollsjustering, när särskild tid och plats bestämts av berört
  organ
 • Konferens, kurs, informationsmöte, studiebesök eller liknande som du blivit utsedd att delta i
 • Förhandling eller förberedelser för förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen
 • Möte utifrån av nämnden givet särskilt uppdrag, t ex deltagande
  vid möte med annat organ eller myndighet, besiktning eller inspektion, möte med kommunalt samrådsorgan med mera.

Hur stor är ersättningen?

 • Halvdagsersättning uppgår till 0,0015 procent av grundarvodet till förtroendevalda i Skellefteå kommun.
 • Heldagsersättning uppgår till 0,003 av grundarvodet till förtroendevalda i Skellefteå kommun.
 • Timersättning uppgår till 0,000375 av grundarvodet till förtroendevalda i Skellefteå kommun.

Som förtroendevald deltid får du ett fast arvode varje månad för att utföra ditt politiska uppdrag. Utöver ditt fasta arvode har du rätt till arvode för att delta i följande sammanträden:

 • Sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämnds- eller fullmäktigeutskott/beredningar och presidiemöten
 • Sammanträden med råd eller samarbetsorgan som inrättats av kommunfullmäktige.

Halv- och heldagsarvode

Om du deltar i ett sammanträde i mer än fyra timmar har du rätt till arvode för hel dag. Om du deltar i ett sammanträde kortare tid än fyra timmar har du rätt till arvode för halv dag.

Observera att du som mest kan få ett heldagsarvode för en dag, och att du kan kombinera halvdagsarvode för sammanträde med timersättning för förrättning.

Förrättning

Som förtroendevald deltid har du rätt till ersättning per timme när du deltar i förrättning som du blivit kallad till eller utsedd att närvara vid. Med förrättning avses:

 • Utrednings-, projekt och arbetsgrupper
 • Protokollsjustering, när särskild tid och plats bestämts av berört
  organ
 • Konferens, kurs, informationsmöte, studiebesök eller liknande som du blivit utsedd att delta i
 • Förhandling eller förberedelser för förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen
 • Möte utifrån av nämnden givet särskilt uppdrag, t ex deltagande
  vid möte med annat organ eller myndighet, besiktning eller inspektion, möte med kommunalt samrådsorgan med mera.
 • Gruppledarträff

Hur stor är ersättningen?

 • Halvdagsersättning uppgår till 0,0015 procent av grundarvodet till förtroendevalda i Skellefteå kommun.
 • Heldagsersättning uppgår till 0,003 av grundarvodet till förtroendevalda i Skellefteå kommun.
 • Timersättning uppgår till 0,000375 av grundarvodet till förtroendevalda i Skellefteå kommun.

Som förtroendevald heltid och betydande del av heltid får du ett fast arvode varje månad för att utföra ditt politiska uppdrag genom att till exempel förbereda dig och delta i sammanträden och förrättningar.

Om du har deltagit i ett sammanträde och skrivit på en närvaroblankett betalas ditt arvode ut automatiskt. Det gäller till exempel om du har deltagit i ett nämndssammanträde eller sammanträde med kommunfullmäktige. För allt annat är det du själv som begär ersättning.

Kom ihåg:

 • Det är ditt ansvar att begära ersättning senast ett år efter sammanträdet eller förrättningen.
 • Du ansvarar också för att lämna in underlag som styrker dina uppgifter och din rätt till begärd ersättning. Utbetalningar sker månadsvis.
 • Samtliga villkor finns i arvodesreglementet.

Förtroendevald fritid, deltid och betydande del av heltid har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Förtroendevalda på heltid har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Undantag för vissa sammanträden

Om du är förtroendevald på deltid har du inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst för nämndsberedningar, utskottssammanträden samt nämndsammanträden.

Om du är förtroendevald betydande del av heltid har du inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst för nämndsberedningar, utskottssammanträden, nämndsammanträden, majoritetsträffar samt minoritetsträffar.

Om du är pensionär

Om du är pensionär kan du inte få ersättning för förlorad arbetsförtjänst då du inte har någon inkomstförlust. Däremot har du rätt till restidsersättning och liknande.

Egenföretagare och inkomstförlust

Om du till exempel äger en butik och behöver stänga eller anställa någon för den tid du utför ditt politiska uppdrag kan du få ersättning. Men först måste du lämna in ett underlag som styrker inkomstförlust under det eller de aktuella sammanträdena. Det kan till exempel vara ett underlag från din revisor.

För att få rätt ersättning måste du lämna in inkomstuppgifter till Lönecenter när du börjar ditt uppdrag, när du fått ny lön eller om du blivit ombedd att göra det.

Lämna inkomstuppgifter som förtroendevald (Länk till annan webbplats)

Om du är sjuk och inte kan vara med på ett sammanträde ska du meddela det till nämndens ordförande och sekreterare så snart som möjligt.

Som fritidspolitiker har du inte rätt till ersättning för sjukfrånvaro.

På samlingssidan för restid och parkering kan du bland annat läsa om:

 • Restidsersättning
 • Val av färdsätt
 • Resor inom och utanför kommunen
 • Samt hur och när du gör en reseräkning

Skellefteå kommun använder digitala lönespecifikationer. Du hittar din lönespecifikation i appen PMobile.

När du öppnat din lönespecifikation ser du utbetalningsdatum (högst upp) och summan som har eller ska betalas ut till dig. Klicka på en rad i lönspecifikationen för att se vilket datum ersättningen gäller.

Som förtroendevald omfattas du av pensionsbestämmelserna som gällde vid tidpunkten då du blev invald. Bestämmelserna framgår av särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Som förtroendevald kan du välja att avstå arvode eller del av arvode för att avsätta den summan till pension. Kontakta Lönecenter om du vill göra det.

Pensionsavsättning

Den förlorade arbetsförtjänsten som du angivit räknas alltid upp med 4,5 procent. Det motsvarar den pensionsavsättning som kommunalt anställda får. Detta får du varje månad och du måste själv se till att sätta av det för din pension.

Förtroendevald fritid har inte rätt till särskild ersättning under föräldraledighet, men får arvode m.m. för de sammanträden hen deltar i.

Övriga roller kan vara föräldralediga. Ersättning utgår med ett belopp motsvarande eventuell skillnad mellan försäkringskassans ersättning och 80 procent av arvodet för de aktuella uppdragen.

Kontakta Lönecenter om du ska vara föräldraledig.

Om du både är kommunanställd och förtroendevald finns det en del som du behöver tänka på för att lättare kunna skilja på dina roller och få rätt ersättning.

Om du är arbetssökande och har a-kassa behöver du lämna in ett intyg från din a-kassa som visar att du inte fått ersättning från din a-kassa för de dagar som du begär ersättning för att utföra politiskt uppdrag.

Intyget skickas till Lönecenter.

Förtroendevalda heltid har inte rätt till ersättning för särskilda arbetsförhållanden.

Förtroendevalda som har specialla arbetstider och särskilda arbetsförhållanden kan ha rätt till ersättning som gör det möjligt att vara ledig från sitt arbete innan till exempel ett sammanträde. Det gäller när det inte är möjligt att fullgöra sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till ett sammanträde eller motsvarande.

Det är personalnämnden som beslutar om du har rätt till ersättning för särskilda arbetsförhållanden.

Förtroendevalda som har en funktionsnedsättning har rätt till ersättning för de särskilda, faktiska kostnader som föranletts av uppdraget. Här ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar, färdtjänst och liknande.

Kommunanställda som har sin arbetsplats i Svalan och Stadshuset betalar för kaffe och te från automat motsvarande 2 kronor/kopp. Kostnaden avser kaffebönor, tepåsar, service och hyra för maskinen.

Förtroendevalda som dricker kaffe eller te från automaterna i Svalan och Stadshuset kan registrera ett liknande avdrag på sitt arvode.

När du öppnar e-tjänsten får du ange vilken månad det gäller och hur många koppar med kaffe eller te som du har eller ska dricka den aktuella månaden.

Registrera avdrag för kaffe och te i kommunens lokaler (Länk till annan webbplats)