Reglemente för bygg- och miljönämnden

Utöver vad som sägs i gemensamma bestämmelser för alla nämnder i Skellefteå kommun gäller följande för bygg- och miljönämnden.

Uppdrag

Nämnden har ansvar för kommunens obligatoriska uppgifter enligt
plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Nämnden har också ansvar för de övriga uppgifter som enligt annan lag
skall utföras av den kommunala nämnden inom dels plan- och
byggnadsväsendet och dels inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Nämnden ska också

 • utöva tillsynen enligt tobakslagen avseende miljöer och lokaler
  enligt§§ 2 och 4.
 • utöva obligatorisk tillsyn, även svara för operativ tillsyn enligt
  miljöbalken som överlåtits av länsstyrelsen.
 • utöva tillsyn över de anläggningar och verksamheter som
  samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för enligt lag och förordning om
  skydd mot olyckor samt lag och förordning om brandfarliga och
  explosiva varor.
 • leda och samordna kommunens lantmäteri- och GIS-verksamhet
 • bedriva miljöövervakning och ansvara för kommunens
  kalkningsverksamhet
 • ansvara för kommunens uppgifter enligt 10-11 § lagen om
  lägenhetsregister
 • utöva tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer
 • handlägga vissa frågor som berör undantag i renhållningsordningens
  lokala föreskrifter såsom kompostering, utsträckt hämtningsintervall,
  eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna
  hushållsavfall till kommunen
 • Yttra sig på Skellefteå kommuns vägnar vid remisser om
  nätkoncession för elnätsverksamhet.

Delegering från kommunfullmäktige

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden

 • Plan- och bygglagen beträffande antagande, ändring eller
  upphävande av detaljplan eller områdesbestämmelser
  1. då plan- och bygglagens bestämmelser om antagande, ändring
   och upphävande av plan som inte är av stor vikt eller har
   principiell betydelse får tillämpas
  2. som meddelar bestämmelser om vegetation, samt markytans utformning och höjdläge. Beträffande detaljplan omfattar delegationen även stängsel samt utfart eller annan utgång mot allmänna platser, placering och utformning av parkeringsplatser samt förbud att använda viss mark för parkering, markreservat för allmänna ledningar, energianläggningar samt trafik- och väganordningar. Beträffande områdesbestämmelser gäller delegationen även skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivnmgen.
  3. som, på sätt som kommunfullmäktige i sitt beslut närmare anger, överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplanen eller motsvarande översiktliga beslutsunderlag. Nämndens befogenhet beträffande detaljplan innebär också rätt att förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid.

Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens utgång mot fastighetsägares bestridande.

Nämnden har rätt att fatta beslut om gatu- och kvartersnamn utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer.

 • Fastighetsbildningslagen beträffande
  1. rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och
  2. vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt
  3. rätt att påkalla fastighets bestämning, såvitt gäller område meddetaljplan eller områdesbestämmelser eller område beträffande. vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådanabestämmelser.
 • Anläggningslagen beträffande rätt att påkalla förrättning enligt 18 §

Nämnden ska också, på delegation från kommunfullmäktige, ha hand
om följande frågor:

 • kommunens hantering av ärenden om bidrag till elsanering
 • kommunens hantering av ärenden enligt lagen om
  bostadsanpassning
 • företräda kommunen i frågor enligt kulturmiljölagen
 • mindre ändringar i styrdokument i enlighet med
  kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige ska informeras
  om beslut om ändringar.

Bygg- och miljönämnden ska också ansvara för förvaltningsorganisationen inom Samhällsbyggnad avseende frågor om miljö, plan, bygg, lantmäteri och konsument/överförmyndarverksamhet. Ansvaret utövas inom de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt och nämnden ska därvid samverka med
samhällsbyggnadsnämnden, konsumentnämnden och överförmyndarnämnden i gemensamma frågor.

Arbetsformer

Sammansättning

Nämnden består av 11 ledamöter och 7 ersättare.

Utskott

Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott.

Arbetsutskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

Antaget av kommunfullmäktige 2018-12-18 § 345.