Information om nämnder

Här kan du läsa om Skellefteå kommuns nämnder och ta del av styrande dokument och lagar som är särskilt viktiga för respektive nämnd.

Kommunens verksamhet är mycket bred och styrs av ett stort antal lagar. Därför finns det ansvariga nämnder för olika ämnesområden, till exempel för skola, äldreomsorg och byggande.

 • Tips! På Intranätet Insidan Länk till annan webbplats. finns det fördjupande information om förvaltningar och verksamheter. Använd gärna sökfunktionen eller klicka dig fram till rubriken "Organisation och ledning".
  • För att komma åt insidan så kan det krävas att du loggar in med din e-postadress och säkra lösenord. För att verifiera att det verkligen är du skickas sedan en kod till din telefon som du ska ange.
 • I förtroendemannaregistret Länk till annan webbplats. finns information om förtroendevalda i respektive nämnd/instans.

Ersättare parti

Parti

Ersättare

S

S, V, MP, C, L, KD, M, SD

V

V, S, MP, C, L, KD, M, SD

M

M, L, KD, C, MP, SD, S, V

C

C, M, L, KD, MP, SD, S, V

L

L, KD, C, M, MP, SD, S, V

KD

KD, C, M, L, MP, SD, S, V

MP

MP, C, L, KD, M, S, V, SD

SD

SD, M, KD, L, C, S, V, MP

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens obligatoriska uppgifter enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Nämnden har också ansvar för de övriga uppgifter som enligt annan lag ska utföras inom dels plan- och byggnadsväsendet och dels inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Nämnden ansvarar för följande verksamhetsområden:

Fysisk planering och byggnadsväsen:

 • Fysisk planering (översiktsplaner, detaljplaner m.m.)
 • Lantmäteri och kartarbete
 • Lov och tillsyn (bygglov, rivningslov, marklov m.m.)

Miljö och hälsoskydd:

 • Hälsoskydd
 • Livsmedelskontroll
 • Miljöskydd
 • Naturvård och miljöövervakning

Särskilda samhällsinsatser:

 • Alkohol, tobak och lotteri (tillståndshantering, tillsyn m.m.)
 • Bostadsanpassning
 • Personligt ombud

Nämndsordförande: Annamaria Hedlund (S)

Lagstiftning:

Dokument:

Fritidsnämnden har till uppgift att verka för att behovet av en differentierad fritidsverksamhet för olika åldrar och intressegrupper blir tillgodosett oavsett könstillhörighet.

Nämndens uppdrag är att vara en aktiv kraft i Skellefteå kommuns samhällsbyggande med fokus på hälsa, livsmiljö och samverkan.

Nämndsordförande: Marie Bergslycka (V)

Dokument:

För- och grundskolenämnden ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

I nämndens uppgifter ingår även:

 • skolbiblioteksverksamhet
 • den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal grundskola och anpassad grundskola i Skellefteå kommun
 • tillsyn och tillsynsansvar för enskild pedagogisk omsorg, fristående förskola och vissa fritidshem.

Nämndsordförande: Fredrik Stenberg (S)

Lagstiftning:

Dokument:

Gemensam måltidsnämnd ansvarar för matproduktion på Arom kök och restaurang som lagar mat till patienter och anställda på Skellefteå lasarett samt till Skellefteå kommuns vård- och omsorgsboenden. I köket tillagas även matportioner för hemleverans till äldre.

Nämnden består av tre ledamöter med ersättare från Skellefteå kommun och två ledamöter med ersättare från Region Västerbotten.

Nämnden ligger organisatoriskt under Skellefteå kommun. Den har ingen egen förvaltning utan är en del av Support och Lokaler.

Nämndsordförande: Tomas Teglund (S)

Lagstiftning:

Dokument:

Nämndens uppdrag är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndarnämnden är gemensam för Skellefteå, Norsjö, Malå, Arjeplog och Arvidsjaur kommun.

Nämndsordförande: Lilian Nilsson (V)

Lagstiftning:

Dokument:

Gymnasienämnden ansvarar för den kommunala gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt verksamheter inom den kommunala vuxenutbildningen.

Gymnasienämnden ansvarar också för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal gymnasie- och gymnasiesärskola i Skellefteå kommun.

Gymnasienämnden har också hand om kommunens verksamhet avseende arbetsmarknad och sysselsättning samt därmed sammanhängande åtgärder. Undantaget från detta är strategiskt arbete avseende Skellefteå kommuns geografiska område vilket kommunstyrelsen ansvarar för.

Nämndsordförande: Joakim Dahlgren (S)

Lagstiftning:

Dokument:

Jämlikhetsberedningen har till uppdrag att verka för en utvecklad jämlikhet i Skellefteå kommun.

Dokument

Konsumentnämndens uppdrag är att tillhandahålla konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning.

 • Konsumentvägledarna ger invånare råd om konsumenträtt, dvs när det handlar om ett köp mellan en privatperson och ett företag.
 • Budget- och skuldrådgivarna ger invånare råd och stöd kring hushållsbudget, skuldsituationer och skuldsanering.

Nämndsordförande: Lilian Nilsson (V)

Lagstiftning:

Dokument:

Mer nyttig information

Kulturnämnden har till uppgift att arbeta för förverkligandet av kommunens kulturpolitiska och strategiska mål.

Skellefteå kommun ska kännetecknas av ett rikt och stimulerande kulturutbud. Framåtsyftande kultursatsningar gör kommunen till en attraktiv och stimulerande livsmiljö där hela människan kan växa och må bra.

Nämndsordförande: Daniel Sjögren (S)

Lagstiftning:

Dokument:

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av ekonomin och verksamheten för hela kommunkoncernen, det vill säga alla nämnder och kommunägda bolag. Styrelsen ska verka för samordning mellan kommunens nämnder och bolag för att användandet av kommunens resurser ska bli så effektivt som möjligt.

Kommunstyrelsen ska följa utvecklingen inom all verksamhet i kommunkoncernen och särskilt uppmärksamma och skapa förutsättningar för utveckling inom:

 • den kommunala demokratin inklusive invånar-, medlems- och brukarinflytande
 • hållbar samhällsutveckling och en hållbar tillväxt
 • styrprinciper och regelsystem på övergripande nivå
 • övergripande organisations- och verksamhetsutveckling.

Nämndsordförande: Lorents Burman (S)

Lagstiftning:

Dokument:

Nämnden för Support och lokalers uppdrag är att samordna, förvalta och utveckla effektiva stödfunktioner för övriga nämnder och bolag så att kommunens verksamheter kan fokusera på sina huvuduppdrag. Det gäller till exempel stödfunktioner inom områdena ekonomi, lön, it, verksamhetsutveckling, kundtjänst, måltid, företagshälsovård och kommunikation.

 • Nämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för förvaltning av kommunens fastigheter, för uthyrning av lokaler och för kommunens egen byggverksamhet (ny-, om- och tillbyggnad).
 • Nämnden är också kommunens centrala upphandlingsfunktion. Det innebär att nämnden är beslutande organ i upphandlingsfrågor.

Det löpande arbetet inom nämndens verksamhet sker utifrån övriga förvaltningars behov där styrning av uppdragen i vissa fall regleras inom kommunens styrprinciper. Inom områdena lokalförsörjning, upphandling och måltid, ligger nämndens huvudsakliga ansvarsområde från fullmäktige.

Det finns ett tydligt samarbete mellan kommunledningskontoret och förvaltningen Support och lokaler, där kommunledningskontoret har en styrande roll och Support och lokaler är utförare. Nämndens verksamhet är i huvudsak intäktsfinansierad och har ett flertal resultatenheter. År 2022 omsatte nämnden ca 1,2 miljarder kronor. Cirka 850 medarbetare är anställda i förvaltningen Support och lokaler. 

Nämndsordförande: Tomas Teglund (S)

Lagstiftning:

Dokument:

Personalnämnden är kommunens centrala personal-, pensions- och lönemyndighet. Nämnden ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Personalnämnden utformar och fastställer kommunens arbetsgivarepolitik, initierar åtgärder som främjar kompetensförsörjning, personaladministration och personalutveckling samt ansvarar för frågor som rör arbetsmiljön, jämställdhet och mångfald.

Samverkan sker med andra nämnder och fackliga organisationer.

Nämndsordförande: Evelina Fahlesson (S)

Lagstiftning:

Dokument:

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt främst socialtjänstlagen (SoL). Ansvaret omfattar äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och individ- och familjeomsorg.

Socialnämnden ansvarar för utredningar, bedömningar och beslut som rör enskilda individers rättigheter och skyldigheter inom det sociala området.

Socialnämnden ansvarar för socialkontorets verksamheter:

 • Stöd och service för personer med funktionsnedsättning
 • Individ- och familjeomsorgen
 • Vård och omsorg

Fokusområden under 2023

Jämlik vård, omsorg och stöd

Socialnämnden anser att alla människor ska få samma goda vård inom hela kommunen och inom alla individgrupper. För att det ska vara möjligt krävs kompetens på plats och en god arbetsmiljö där personal upplever att det finns tid och möjlighet att utföra sina uppdrag på ett hållbart sätt

Förebyggande arbete i samverkan med andra

Socialnämnden vill se ett ökat fokus på förebyggande arbete utifrån synsättet att det bästa sättet att hantera problem är att se till att de inte uppkommer till att börja med.

Aktivitet, sysselsättning och egen försörjning

Socialnämndens vill öka möjligheterna till egen sysselsättning och försörjning. Detta utgör viktiga delar i att leva ett självständigt liv. Socialnämnden vill även värna andra aktiviteter och en meningsfull vardag för personer vilka befinner sig längre från ordinarie arbetsmarknad.

Lagstiftning:

Dokument:

Valnämnden fungerar som en lokal valmyndighet och ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige, val till europarlamentet, samt folkomröstningar.

 • Valnämnden ansvarar för översyn av kommunens indelning i valdistrikt och bereder ärenden om kommunfullmäktiges förslag till ändringar i valdistriktsindelningen och valkretsar.
 • Nämnden utser och utbildar röstmottagare samt ansvarar för att det finns röstnings- och vallokaler.
 • Nämnden har ansvaret för förtidsröstningen inom kommunen, för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen och på onsdagen samt vid behov på torsdagen i veckan efter valdagen.

Valkansliet är utförare (tillhör förvaltningen Support och lokaler).

Nämndsordförande: Annika Nyman (S)

Lagstiftning:

Dokument: