Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden

Utöver vad som sägs i gemensamma bestämmelser för alla nämnder i
Skellefteå kommun gäller följande för Samhällsbyggnadsnämnden.

Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden har till uppgift att handha kommunens räddningstjänst, sotningsverksamhet, gator, torg, vägar, hamnar, anläggningar för vatten och avlopp, avfallsverksamhet, samhällsbyggnads förråd och verkstäder samt kommunens parker och
andra grönområden, planteringar, växthus och dylikt.

Nämnden åligger och tillkommer därvid att svara för

Kommunens räddningstjänst

 • kommunal räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor
 • kommunens uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor med undantag av de anläggningar och verksamheter som Samhällsbyggnadsnämndens ansvarar för där uppgifterna utövas av bygg- och miljönämnden
 • tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor med undantag av tillsyn av anläggningar och verksamheter som Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för där tillsynen utövas av
  Bygg- och miljönämnden
 • kommunens uppgifter enligt lagen om allvarliga kemikalieolyckor
 • för de övriga uppdrag som anges av kommunfullmäktige i
  Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Sotningsverksamhet

 • att organisera sotningsverksamheten i enlighet med lagen om skydd mot olyckor och av Kommunfullmäktige angivna riktlinjer vad avser rengöring (sotning) av förbränningsanläggningar, imkanaler samt brandskyddskontroll. Med undantag av
  brandskyddskontroll av byggnader och anläggningar som Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för – där ska tillsynen utövas av Bygg- och miljönämnden.
 • fastställelse av sotningsfrister och handlägga beslut om frågor rörande dispenser för att utföra egen sotning samt utforma och fastställa kriterier
 • handläggning av frågor om tillämpning av taxor och avgifter för sotningsverksamheten

Gator, vägar och cykelvägar, torg och parker

 • kommunens skyldigheter som väghållare
 • handläggning av frågor rörande statsbidrag till drift och anläggning av statskommunvägar
 • projektering, anläggning och drift av gator och vägar, cykelvägar, parker, parkeringsplatser, torg, hamnar och andra offentliga platser inom nämndens verksamhetsområde
 • bidrag, anläggning och drift av offentlig belysning inom nämndens verksamhetsområde
 • drift av och bevaka kommunens intressen i ärenden om enskilda vägar enligt kommunens riktlinjer
 • beslut om bidrag till enskilda vägar, trädgårdssällskap, lekplatser och biodlarföreningar enligt fastställda grunder
 • parkverksamhetens anläggningar hålls i gott skick och för deras användning utfärda erforderliga anvisningar och föreskrifter i den mån detta inte ankommer på andra förvaltningsorgan
 • drifta, underhålla och förvalta Skellefteå kommuns järnvägsanläggningar

Hamnar

 • huvudmannaskapet av den kommunala hamnverksamheten
 • behovet av hamnbogsering och isbrytning
 • handläggning av frågor rörande hamnordning och hamntaxor

Vatten och avlopp

 • huvudmannaskap för allmänna va-anläggningar, svara för allmänna vattentjänster
 • handläggning av frågor rörande tillämpning av allmänna bestämmelser va (ABVA) och taxor för va-verksamheten
 • projektering, anläggning och drift av va-ledningar och vatten- och avloppsanläggningar

Avfallsverksamhet

 • insamling och behandling av avfall
 • handläggning av frågor rörande tillämpning av renhållningsordningens lokala föreskrifter och taxor för avfallsverksamheten
 • projektering, anläggning och drift av avfallsanläggningar

Samhällsbyggnads förråd och verkstäder

 • samhällsbyggnads förråd, verkstad samt huvudmannaskapet för fordon och maskiner enligt kommunfullmäktiges beslut

Trafik och parkeringsverksamhet

 • de uppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
 • att vara kommunens remissorgan i trafikregleringsfrågor där beslut fattas av annan myndighet (hastighetsbegränsningar, väjnings- och stopplikt mm)
 • huvudmannaskapet för den kommunala parkeringsövervakningen
 • föreskrifter rörande parkering eller stannande av fordon på kommunens enskilda mark och ombesörja efterlevnaden av sådana föreskrifter
 • handläggning av frågor om tillämpning av taxor och avgifter för parkeringsverksamheten
 • drift och underhåll av kommunens parkeringsanläggningar
 • teckna avtal med fastighetsägare om friköp från skyldigheten att anlägga parkeringsplatser (friköpsavtal) enligt fastställda grunder
 • verka för ökad trafiksäkerhet

Övrigt

 • godkännande av tidplaner, fördela medel och medge igångsättning av arbetsföretag inom budgeterade ramar
 • beslut om anlitande av konsulter, antagande av entreprenörer och anskaffning av fordon inom budgeterade ramar
 • godkännande av borgensförbindelser för anläggningsentreprenader samt företräda kommunen vid slut- och garantibesiktningar
 • beslut om intrångsersättningar och andra smärre ersättningar
 • beslut om upplåtelse av gatumark, salutorg och övriga allmänna platser enligt fastställda grunder, (upplåtelse av Nordanåområdet beslutas av kulturnämnden)
 • handläggning av frågor om sanering av förorenad mark
 • mindre ändringar av styrdokument enligt kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige ska informeras om beslut om ändringar.

Samhällsbyggnadsnämnden ska ansvara för förvaltningsorganisationen inom Samhällsbyggnad avseende de frågor som anges i denna paragraf och också ansvara för gemensamma funktioner inom Samhällsbyggnad. Ansvaret utövas inom de riktlinjer som
kommunfullmäktige fastställt och nämnden ska därvid samverka med Bygg- och miljönämnden, Konsumentnämnden och Överförmyndarnämnden i gemensamma frågor.

Samhällsbyggnadsnämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande

 • besluta om avgifter för tillståndsgivning för tunga, långa och breda transporter samt uppställning av fordon.

Samhällsbyggnadsnämnden skall i fråga om byggnadsverksamhet och lokalbehov i övrigt beakta de bestämmelser om detta som finns upptaget i reglementet för nämnden för support och lokaler.

Arbetsformer

Sammansättning

Nämnden består av 11 ledamöter och 7 ersättare.

Utskott

5 §

Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott.
Arbetsutskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

Antaget av kommunfullmäktige 2018-12-18 § 344.