Insatser för att locka arbetskraft till Skellefteå
– så genomfördes Relocate

Skellefteå befinner sig i en unik situation när det skapas tusentals nya jobb – regionen förändras i grunden och behovet av ny arbetskraft är mycket stor. Det var också anledningen till starten av de EU-finansierade projekten Relocate och React EU Relocate, som kom till för att utveckla nya metoder för att göra det enklare att flytta till jobben i Skellefteå.

Relocate-projekten avslutades den 30 april 2023. Tillsammans har de utvecklat nya metoder för kompetensförflyttning från andra regioner i Sverige till Skellefteå. Arbetssättet har utvecklats och förändrats under hela projekttiden och målgruppen har varit arbetslösa, såväl nyligen inskrivna hos Arbetsförmedlingen som långtidsarbetslösa. Bilden nedan visar de olika stegen i Relocate-projektet.

Bilden visar en processkarta över projektet relocateFörstora bilden

Relocate var ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Northvolt, Region Västerbotten och Skellefteå kommun, medfinansierat av EU, Europeiska Socialfonden. Projektet startade den 1 september 2020 och genomförandefasen pågick från 1 mars 2021 till och med 30 april 2023.

React EU Relocate var ett systerprojekt till Relocate, helt finansierat genom EU-medel. Parterna i projektet var Region Västerbotten, Skellefteå kommun, Stockholms stad och Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Projektet pågick från 1 april 2022 till och med 30 april 2023.

För att informera och inspirera till en flytt över hela Sverige har det krävts samarbetspartner. Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag de senaste åren innebär inte längre samma kontakt med målgruppen arbetslösa. Inom projektet har vi därför lagt ner mycket tid på att hitta alternativa partner för att komma i kontakt med målgruppen. Både Stockholms stad och Internationella Kvinnoföreningen i Malmö har bidragit i arbetet med att få arbetssökande att välja en framtid i Skellefteå. Även organisationer som Arbetskraftsförmedlingen, Lernia och andra fristående leverantörer knutna till Arbetsförmedlingen har varit delaktiga i det arbetet.

Flera informationsträffar har genomförts i Stockholm, Malmö, Göteborg och Gävle för att attrahera målgruppen. Projekten har också arrangerat en deltagarresa från Stockholm och Malmö till Skellefteå för att öka möjligheterna för motiverade deltagare att hitta arbete i Skellefteå och få en bild av hur det är att leva och bo här. Resan föregicks av en urvalsprocess där deltagare och arbetsgivare möttes i digitala snabbintervjuer. På plats i Skellefteå genomfördes sedan uppföljande intervjuer och deltagarna fick även en guidad tur och information riktad till nyinflyttade. Eftersom mycket har handlat om att möta människorna så har projekten också deltagit på ett antal jobbmässor och öppet hus för arbetssökande. Kommunikationen har skett via Skellefteås sociala medier, via samarbetsbetspartners olika kanaler och genom utskick från Arbetsförmedlingen.

De personer som gick vidare som deltagare i något av projekten fick kunskap om Skellefteå som plats att bo och leva på samt matchades mot arbetsgivare. Vid behov kunde deltagarna också validera sina kunskaper för att öka möjligheterna att få jobb, och tillsammans med Northvolt målgruppsanpassade Skellefteå kommuns vuxenutbildning en yrkesutbildning som en väg in till den nya gröna industrin som växer fram i Skellefteå. Utbildningen var cirka fyra månader lång och ledde till arbete som automationsoperatör.

I projektet användes även en ny urvalsmetod för att rekrytera operatörer till Northvolt. Metoden kallades SRM – simulerad rekryteringsmetod – och togs fram gemensamt av Arbetsförmedlingen och Northvolt. Inspiration hämtades från ett arbetssätt som Pôle emploi, Arbetsförmedlingens motsvarighet i Frankrike, äger och har utvecklat under mer än 20 års tid. SRM utvecklades i tätt samarbete med Pôle emploi. Genom ett antal simuleringsövningar identifierades färdigheter och egenskaper som inte gick att utläsa ur kandidaternas cv:n och tidigare meriter, och som samtidig är viktiga för att kunna arbeta som operatör. Det kunde vara förmågor som dom inte nödvändigtvis lärt sig i skolan eller på ett annat arbete, utan som de utvecklat i sitt dagliga liv. Se filmen nedan om SRM.

Relocate-deltagarna fick även individanpassat stöd via speciella guider. Genom insatser på områden som jobb, utbildning, bostäder och fritidsaktiviteter, arbetade guiderna för att underlätta flytten och hjälpa deltagarna att komma till rätta i sin nya hemstad. Eventuella medflyttare var också inkluderade i denna process. De fick exempelvis stöd i kontakter med myndigheter och hjälp till eventuell vidareutbildning.

Vi står bakom Relocate

Den samhällsförändring som sker är så stor att Skellefteå behöver rekrytera från andra delar av landet. Av den anledningen sökte Arbetsförmedlingen, Region Västerbotten, Northvolt och Skellefteå kommun pengar från EU och Europeiska Socialfonden för att ta fram nya sätt som gör det enklare för de som är utan arbete att flytta till Skellefteå för att arbeta och bo.

Logotyp Region Västerbotten
Logotyp Skellefteå kommun
Logotyp Northvolt
Logotyp Arbetsförmedlingen
EU-flaggan

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 maj 2023