Bergsbyn blir tillgängligare

Det är en hel del på gång i Bergsbyn. Vi planerar till exempel för att Skellefteälven ska bli mer tillgänglig för besökare. Därför utvecklas befintliga parker och nya blir till de kommande åren. Det ska även bli enklare att ta sig till Bergsbyn med egen båt.

I Bergsbyn har vi redan idag så pass blandade husstilar att vi även i framtiden kan vara ganska fria när vi planerar för fler radhus och flerbostadshus.

Fördjupad översiktsplan Skelleftedalen

På gång i området

På gång i området

Om platsen Bergsbyn

Skellefteälven, Holmberget och Nyåkersberget är viktiga karaktäristiska delar av Bergsbyn, som gränsar till Hedensbyn i väst och Ursviken i öst. Bergens sluttning ger en naturlig panoramabild över älven och skogens gröna toppar.

Bergsbyns bostadsområde delas i och med järnvägen i två delar, söder och norr om den. Den äldre glesare bebyggelsen anlades söder om järnvägen ner mot älven och utgörs av småhus med något större tomter än den småhusbebyggelse som grundades norr om järnvägen, i och med förtätningen på 1960- och 1970-talet. Bostadsområdena är främst placerade på sydsluttningar med hänsyn till de topografiska och geologiska förutsättningarna, samt de begränsningar som trafiksystemet ger och utgörs till stor del av sammanbyggda hus såsom radhus, kedjehus och parhus.

Norr om väg 372 finns Bergsbyns nya stora industriområde. Området ligger på gott avstånd från bostäder och försörjs av väl utbyggd infrastruktur. Torsgatan har förlängts norr om industriområdet och ansluter vid den östra korsningen med Bergsbyvägen. Till området finns god angöring för olika trafikslag.

Naturen finns precis runt hörnet med fina grönområden för rekreation och friluftsliv och stadsdelens lummighet är en bidragande trivselfaktor. Den huvudsakliga grönstrukturen utgörs av Nyåkersberget och Holmberget. Mellan väg 372 och bostadsbebyggelsen finns ett grönt rekreationsområde med idrottsplats och elljusspår och öst om skolan finns en välbesökt discgolfbana. Stor del av den gröna infrastrukturen består av äldre lummiga villaträdgårdar. I Bergsbyn finns en damm med slussfunktion som byggdes under 1960-talet i samband med anläggningen av Kvistforsens kraftstation.