Förtroendevald i kommunfullmäktige

Här samlar vi information som berör dig som är förtroendevald i kommunfullmäktige i Skellefteå kommun.

Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad med undantag för juli och augusti.

Bild på tom läktare i Forumsalen där Kommunfullmäktige sammanträder

Inför ett sammanträde

Fullmäktiges sammanträden kungörs minst en vecka före sammanträdesdagen på Skellefteå kommuns elektroniska anslagstavla.

Alla ledamöter och ersättare får kallelse och sammanträdeshandlingar elektroniskt via Ciceron Assistent. I kallelsen står det tid och plats för sammanträdet och vilka ärenden som ska behandlas.

Som förtroendevald förväntas du förbereda dig genom att:

  1. Se till att din utrustning fungerar.
  2. Förbereda dig genom att läsa kallelse och sammanträdeshandlingar innan mötet.
  3. Läsa din kommunala epost.
  4. Meddela om du inte kan delta på sammanträdet.

Under ett sammanträde

När du kommer till möteslokalen sätter du dig på din plats om du är ledamot. Om du är ersättare väntar du på att få höra vilken ledamot du ska ersätta.

På varje ledamots plats ligger det en handenhet som används vid upprop, för att begära ordet och vid voteringar.

Sammanträdet börjar med att ordförande förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna. Därefter förrättas ett upprop och om någon ledamot är frånvarande meddelas vilken ersättare som ska tjänstgöra i stället.

Det väljs två ledamöter som tillsammans med ordföranden justerar protokollet.

Ordföranden leder sammanträdet och och ansvarar för:

  • Talarordning
  • Kontrollera att yrkanden är rätt uppfattade
  • Ställer proposition på yrkandena
  • Lägger fram propositionsordning vid votering
  • Kungör resultatet vid votering
  • Meddelar vad fullmäktige har beslutat

När du yttrar dig i ett ärende kan du lämna ett yrkande. Du kan yrka bifall, avslag, ändring, tillägg, bordläggning, återremiss, remiss eller ajournering.

Jäv betyder att ett ärende rör ledamoten/ersättaren personligen, eller dennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående.

Med uttrycket ”personligen rör ledamoten själv” avses främst ärenden som angår ledamoten som individ och inte som medlem av ett större kollektiv.

Den som är jävig får inte delta i vare sig debatt eller beslut. Det är den som är jävig som har ansvar för att anmäla jäv. Anmälan görs till ordföranden innan ärendet behandlas. Om en jävig person medverkat i behandlingen av ett ärende kan beslutet upphävas om det överklagas.

Efter ett sammanträde

Tidpunkt för justering av protokollet bestäms i samband med sammanträdet. När protokollet är justerat anslås det på kommunens digitala anslagstavla. Protokollet i sin helhet finns att läsa i Ciceron Assistent och Ciceron Sök på kommunens webbplats.

Protokollet är anslaget i tre veckor och under den tiden är det möjligt att överklaga besluten som fattats på sammanträdet.