Skellefteå kommuns vision är "En hållbar plats för en bättre vardag". Utvecklingsstrategin beskriver vägen som tar oss i visionens riktning.

Visionen "En hållbar plats för en bättre vardag" är kommunens bild av ett framtida Skellefteå som plats att verka och bo på. Den ska ge alla kommunens invånare en mening och gemensam framtidsbild. Det är en ledstjärna och gemensam riktning för hela kommunens verksamhet. Visonen är tidlös och innehåller varken mål eller årtal.

Visionen kan beskrivas på det här sättet:

En hållbar plats

Skellefteå är en hållbar plats som tar ansvar för framtida generationer. Här finns en drivkraft och vilja att ständigt utvecklas och vi gör det med respekt för vår miljö, våra människor och våra tillgångar. Skellefteå växer med nya kompetenser, företag och industrier som säkrar framtidens jobb och välfärd. Vårt samhälle är inkluderande och tar tillvara alla individers olikheter. Tillsammans skapar vi en attraktiv plats.

En bättre vardag

Skellefteå erbjuder en bättre vardag för alla. Närhet och enkelhet gör att livspusslet går ihop. Här knyts landsbygder och stad samman och erbjuder både lugn, natur, utbud och puls. En stark välfärd och växande arbetsmarknad skapar trygghet, framtidstro och spännande utvecklingsmöjligheter. I Skellefteå välkomnas alla in i vår gemenskap där tillit, mod och öppenhet går hand i hand.

Utvecklingsstrategi

Visionen är vår gemensamma framtidsbild och beskriver det Skellefteå som vi alla tillsammans är med och skapar. Visionen är tidlös och innehåller varken mål eller årtal. Utvecklingsstrategin beskriver vägen som tar oss i visionens riktning. Utvecklingsstrategin tydliggör prioriterade fokusområden för kommande år och pekar ut våra gemensamma målsättningar.

Skellefteå strävar mot att bli 90 000 invånare redan 2030. I utvecklingsstrategin, som kommunfullmäktige beslutat om, kan du läsa mer om hur det ska gå till och hur allt hänger ihop.

På webbplatsen www.skelleftea.se/2030 Länk till annan webbplats. kan du fördjupa dig i vägen fram till strategin och vad den betyder för oss som bor och verkar här.

Översiktsplaner

Översiktsplanen visar vilken inriktning Skellefteå kommun har för bebyggelseutvecklingen och andra beslut som berör den framtida fysiska miljön. Översiktsplanen täcker hela kommunens yta och belyser de viktigaste markanvändningsfrågorna under de närmaste 10-20 åren. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan utgör en vision för framtiden. Den förenklar när ett område senare ska detaljplaneras.

Rapport om samhällsomställning

I december 2020 beslutade regeringen att ge en samordnare i uppdrag att för regeringens räkning främja koordineringen av arbetet med insatser av betydelse för större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län.

Regeringens webbplats Länk till annan webbplats. kan du ta del av rapporten och bland annat läsa vilka faktorer som anses vara särskilt avgörande för att omställning och omvandling ska bli framgångsrik.