Översiktsplaner

Översiktsplanen visar vilken inriktning Skellefteå kommun har för bebyggelseutvecklingen och andra beslut som berör den framtida fysiska miljön. Översiktsplanen täcker hela kommunens yta och belyser de viktigaste markanvändningsfrågorna under de närmaste 10-20 åren.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan utgör en vision för framtiden. Den förenklar när ett område senare ska detaljplaneras. Alla kommuner ska ha en översiktsplan som antas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska även en gång under mandatperioden ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

Översiktsplan (ÖP)

Översiktsplanens funktioner i kommunal planering:

  • ett politiskt handlingsprogram för kommunens framtida utveckling
  • förenklar och effektiviserar handläggningen av ärenden
  • underlättar en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, råvaror och energi
  • överenskommelse mellan stat och kommun om de allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande.

Fördjupning av översiktsplan (FÖP)

Fördjupade översiktsplaner upprättas för mindre delar av kommunen där förhållandena är mer komplicerade och gäller parallellt med hela kommunens översiktsplan.

Fördjupning av översiktsplanen för hamnen i Skelleftehamn

Handlingar

Planhandling (pdf) , 12.4 MB.
Plankarta (pdf) , 507.6 kB.
Miljökonsekvensbeskrivning (pdf) , 1.4 MB.

Syftet med planen är att öka kunskapen om hur havsområdet nyttjas idag, visa på en effektiv och hållbar användning samt lyfta fram havets möjligheter och stärka dess attraktivitet.

Fördjupad översiktsplan för Skellefteå kommuns havsområde , 7.6 MB.

Mer information hittar du på sidan om denna plan

Mer information

Fördjupad översiktsplan för Kåge är under framtagande.

Till den fördjupade översiktsplanen för Kåge

Tematiska tillägg

Tematiska tillägg är ett tillägg som i som beskriver en specifik företeelse som inte tas upp i översiktsplanen i någon större utsträckning.

Mer information

Vindkraftsplan

Senast uppdaterad: