Trafiklösningar Bergsbyn/Hedensbyn

 • Projekt Trafik, väg och järnväg
 • Fas Pågår
 • Plats Hedensbyn

En mittpunkt för transporter av gods och resor

Hedensbyn växer fram som en knutpunkt för flöden av både människor och gods. I takt med att vi blir fler invånare utvecklas även näringslivet, vilket ställer krav på effektiva transportlösningar med båt, tåg och lastbil. Utvecklingen på Hedensbyn gör det möjligt att kombinera olika transportslag vilket inverkar positivt på ekonomi, miljö och människors vardag.

Infrastrukturen på Hedensbyn har förbättrats då nya lösningar skapas inom transportsektorn. Målet är att näringslivet ska kunna kombinera järnväg, sjöfart och vägnät på ett effektivt och hållbart sätt.

Idag transporteras stora mängder gods mellan Hedensbyn och västerut längs Skelleftehamnsleden (väg 372). Det är också en sträcka där många människor passerar på väg till och från skolor och arbetsplatser. Förbättrade trafiklösningar för olika transportslag som förbättrad busstrafik och gång- och cykelvägar ska göra dessa resor både säkrare och mer hållbara.

En förlängning och utbyggnad av Torsgatan bidrar till ett bättre flöde av trafiken som fördelas på två större leder och även inkluderar en gång- och cykelväg.

Exempel på förbättringar:

 • En ny gång- och cykelbana har byggts längs med Svedjevägen.
 • Ny busshållplatser har placerats ut på strategiska platser på området.
 • Trafikverket har byggt en rondell på väg 372 vid korsningen med Svedjevägen.
 • En ny industrigata har byggts och nya industritomter planeras.
 • En ny gång- och cykelbana har byggts längs med Risbergsgatan.
 • En friluftstunnel har byggts på östra delen av Torsgatan.

Ett arbete pågår för att på längre sikt flytta E4 längre österut från sitt nuvarande läge. En möjlig anslutning kan bli östra leden på Hedensbyn, vilket kan förbättra trafikflödet från norr till söder och samtidigt ge möjlighet för fler industietableringar på Anderstorp.

Aktörer
Skellefteå kommun

Aktuellt i projektet

  Länkar

  Relaterade planer

  Fler projekt i samma kategori

  Visar 5 av 15 nyheter