Feriepraktik – för kommunala arbetsgivare och föreningar

Tillsammans skapar vi meningsfulla feriepraktikplatser för våra ungdomar!

Använd länken här när du vill registrera platser. Länken öppnas 1 februari. Har du frågor, hör av dig till Ferieförmedlingen via kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 4.

Viktiga datum

Ansökningstiden öppnar 1 februari och stänger 24 mars.

En ny registrering måste göras för sommaren.

Viktigt! Ungdomen kan när som helst välja att tacka nej till erbjuden feriepraktik. Därför är det viktigt att du som arbetsgivare regelbundet går in i feriebas för att hålla dig uppdaterad om förändringar.

Allmänt om ferieverksamheten

Ferieverksamhet erbjuds till ungdomar som går ut grundskolan åk 9 och gymnasieskolan årskurs 1 och årskurs 2. Målet med ferieverksamheten är att ungdomarna ska få möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden, föreningslivet och få arbetslivserfarenhet. Feriepraktikens arbetsuppgifter ska vara anpassade till målgruppen. Alla ungdomar ska oberoende av tidigare erfarenhet ha samma chans till feriepraktik.

Arbetstid

Praktiktiden för varje ungdom är max 105 timmar under, i regel, en treveckorsperiod.

Feriepraktikperioderna är (om inte annat är överenskommet):

Period 1: 17 juni-7 juli (vecka 25-27)

Period 2: 8 juli-28 juli (vecka 28-30)

Period 3: 29 juli-18 augusti (vecka 31-33)

Praktiktiden bör i huvudsak vara förlagd dagtid, måndag–fredag. Det går inte ut något extra bidrag från kommunen till de föreningar som har feriepraktikanter på obekväm tid. Denna kostnad får föreningen själv stå för. Om obekväm arbetstid förekommer ska detta anges i platsanmälan.

Arbetsgivaransvar

Som arbetsgivare ansvarar du för att arbetsuppgifterna och arbetstiden är anpassade till målgruppen och att ungdomarna har arbetsuppgifter att utföra under sin feriepraktik.

Föreningen/organisationen har arbetsgivaransvar för ungdomarna under praktikperioden. Observera att de flesta ungdomar är minderåriga i arbetslagstiftningens mening och att särskilda villkor därför gäller.

Läs igenom broschyren Så får barn och ungdomar arbeta från Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats. innan era feriepraktikanter börjar.

Föreningar som tar emot feriepraktikanter är skyldiga att betala arbetsgivaravgifter. Ta kontakt med Skatteverket för information.

Försäkringar

 1. Ungdomarna omfattas av Skellefteå kommuns olycksfallsförsäkring.
 2. Föreningar som har feriepraktikanter ska ha ansvarsförsäkring för sin verksamhet.
 3. Föreningarna bör också anmäla ungdomen på sin avtalsförsäkring för anställda.

Ersättning till ungdomar

Varje förening fastställer sin egen ersättningsnivå till ungdomar. Det är viktigt att ni anger ersättningsnivån när ni gör platsanmälan på anmälningsformuläret här på vår hemsida. Ersättning ska anges inklusive semesterersättning.

Vi rekommenderar att ungdomar som arbetar under obekväm arbetstid får ekonomisk ersättning för detta. Om ni är osäkra på hur ni ska göra, kontakta Ferieförmedlingen via kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 4.

Bidrag från kommunen

Bidraget från kommunen är 64 kronor per redovisad timme (oavsett ungdomens ålder) och ersättning betalas ut för max 105 timmar för närvarande ferieungdom.

Ferieförmedlingen gör förskottsutbetalningar till de föreningar som begär det. Slutbetalning sker efter det att föreningen har redovisat hur många ungdomar de haft som feriepraktikanter under sommaren samt antalet arbetade timmar.

Ansökan om dessa utbetalningar görs med fördel digitalt, men kan även skickas via post.

Ett villkor för att föreningen ska få det kommunala bidraget är att ungdomarna söker feriepraktik via den kommunala ferieförmedlingen.

Ansökan om utbetalning i förskott (Länk till annan webbplats)
Ansökan om slutbetalning av bidrag (Länk till annan webbplats)

Introduktion av feriepraktikant

 • Berätta om arbetsplatsen.
 • Berätta hur arbetsperioden kommer att se ut (schema, lön, eventuell OB-ersättning, arbetsuppgifter med mera).
 • Gå igenom arbetsplatsens regler och rutiner.
 • Generella regler på jobbet: Till exempel rutiner för användandet av mobil, fotografering, sekretess, pauser och lunchrast.
 • Brand- och säkerhetsrutiner.
 • Rutiner för sjukfrånvaro, när man ska ringa och till vem.
 • Förväntningar på uppförande och beteende.
 • Gå tillsammans runt och titta på arbetsplatsen samt hälsa på kollegor.
 • Samla in anhörighetsuppgifter. Detta ska samlas in ifall man behöver komma i kontakt om ungdomen skadat sig eller blir plötsligt sjuk.
 • Vid kommunal plats - påminn ungdom att kommunen använder sig av Nordea för utbetalning av ersättning.

Frågor och svar

Frågor och svar

Ersättningen ska betalas ut senast det månadsskifte som infaller efter avslutad feriepraktik. Samma villkor gäller under semesterperioderna. Var noga med att betala ersättningen i tid!

Tjänar de mer än 24 238 kronor ska ungdomen kontakta närmaste handledare eller chef.

Ansökan om förskott finns i bifogad länk och kan göras digitalt alternativt skriftligt. Detsamma gäller för slutbetalning.

Skellefteå kommun
Gymnasiekontoret
Enheten för arbetsmarknad
Ferieförmedlingen
931 85 Skellefteå

Ansökan om slutbetalning måste ha inkommit senast 30 september.

Eventuellt förskott betalas ut efter anmälan inkommit och första perioden börjat.

Ungdomen erbjuds max 105 timmar under sin feriepraktikperiod. Infaller midsommarafton under perioden kan ni lägga om arbetstiden eller förlänga arbetstiden under några dagar.

Ungdomarna omfattas av kommunens barn- och ungdomsförsäkring. Ungdomarna ska också omfattas av föreningens/organisationens försäkringar.

Kontakta snarast ferieförmedlingen.

Det är upp till varje förening/organisation att godkänna byten men ferieförmedlingen ska informeras om detta.

Föreningen/organisationen ska ta kontakt med ungdomen och kontrollera varför hen inte dykt upp.

Föreningen måste så snart som möjligt kontakta ferieförmedlingen via kundtjänst på telefon 0910-73 50 00 eller via e-post: kundtjanst@skelleftea.se.

Ja, om behov finns men perioden ska bestå, om möjligt, av 105 timmar fördelade på en treveckorsperiod.

Senast uppdaterad: