Maahanmuutto ja integraatio

Skellefteåssa toimiva pakolaisvastaanotto ottaa vastaan maahan vasta saapuneita pakolaisia ja auttaa heitä tulemaan osaksi ruotsalaista yhteiskuntaa. Autamme esimerkiksi asunnon, esikoulu- ja koulupaikan ja taloudellisen tuen hankkimisessa. Annamme myös Ruotsia maahanmuuttajille (SFI) -opetusta ja tietoa yhteiskunnan toiminnasta.

Pakolaisvastaanotto vastaa itse vastaanotosta, tarjoaa pakolaisille tukea ja tietoa alkuaikana ja tukee integroitumista edistävien toimien kehittämistä yhteistyössä asianosaisten toimijoiden kanssa.
Pakolaisvastaanoton tavoitteena on, että maahan vasta saapunut saa mahdollisimman tehokkaan ja hyvän perehdytyksen Skellefteåssa elämiseen.

Kunnan pakolaisvastaanotto pyrkii huolehtimaan siitä, että jokainen maahan vasta saapunut saa ymmärryksen siitä, miten ruotsalainen yhteiskunta toimii, ja pääsee osalliseksi yhteiskuntaan. Yhteistyössä asianosaisten osapuolien kanssa pyrimme mahdollistamaan tulijoille työn saamisen ja itsensä elättämisen.

Työnvälitys vastaa vasta saapuneiden etabloitumisesta

Työnvälityksellä (Arbetsförmedlingen) on koordinointivastuu vasta saapuneiden etabloitumisesta yhteiskuntaan. Työnvälityksen vastuulla on laatia etabloitumisohjelma eli suunnitelma jokaiselle työkykyiselle 20–64-vuotiaalle henkilölle. Ohjelmaan osallistutaan 40 tuntia viikossa 24 kuukauden ajan. Ohjelmaan osallistuvilla on oikeus taloudelliseen korvaukseen eli niin sanottuun etabloitumiskorvaukseen.

Kunnan integraatiosuunnitelma

Skellefteån kunnalla on integraatiosuunnitelma, jonka mukaan kunnan tulee

 • pyrkiä kulttuuriseen monimuotoisuuteen antamalla ihmisille yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet etnisestä ja kulttuurisesta taustasta riippumatta
 • torjua muukalaisvastaisuutta, rasismia ja syrjintää
 • kannustaa ihmisiä osallistumaan aktiivisesti yhdistys- ja yhteiskuntaelämään
 • tehdä Skellefteåsta houkutteleva kotikunta pakolaisille ja maahanmuuttajille
 • antaa eri kulttuureista tuleville ihmisille edellytykset elättää itsensä ja saavuttaa tavoittelemiaan asioita elämässä.

Ulkomailla syntyneiden etabloitumista koskevat linjaukset

Ulkomailla syntyneiden maahanmuutto Skellefteåhon on tärkeää kunnan tulevaisuuden kannalta. Kunnan on myös tärkeää kantaa vastuunsa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamisesta tarjoamalla asuinpaikka sitä tarvitseville. Skellefteån on tarjottava turvallinen asuinpaikka, jossa kullakin yksilöllä on mahdollisuuksia osallistua ja kehittyä. Kun ihmiset onnistuvat etabloitumaan tänne, yhteiskunta kehittyy väestön ja työmarkkinoiden kasvaessa. Se vahvistaa paikallista taloutta muun muassa uuden tietämyksen sekä kansainvälisten kokemusten ja suhteiden kautta ja edistää osaamispohjan varmistamista.

Miksi keskiössä ovat ulkomailla syntyneet?

Käsitettä ”utrikes födda” (ulkomailla syntyneet) käytetään tilastoinnissa. Kun yhteiskuntaa analysoidaan Ruotsissa ja ulkomailla syntyneiden ihmisryhmien näkökulmasta, havaitaan, että etabloitumisen helppous vaihtelee näiden ryhmien välillä, yhteiskunta antaa niille erilaiset edellytykset ja ryhmillä on myös osittain erilaiset resurssit onnistumiseen. Utrikes födda -käsitettä tulee käyttää kuitenkin harkiten. Se tekee näkymättömäksi erot kuhunkin ryhmään kuuluvien ihmisten välillä. On myös vaarana, että käsitteen käyttö sementoi käsityksen ihmisten välisistä eroista, jotka perustuvat heidän alkuperäänsä, sillä kyseessä on tilastollinen käsite, joka ei huomioi sitä, että ihmiset ja edellytykset muuttuvat ajan myötä.

Mitä tarkoitamme etabloitumisella?

Etabloituminen käsittää tässä yhteydessä kolme eri osa-aluetta: etabloituminen muiden ihmisten joukkoon yhteiskunnassa, etabloituminen työmarkkinoille oman osaamisen pohjalta ja etabloituminen omaan asuntoon.

Skellefteån kunta

 • huomioi, että kaikki etabloituminen lähtee liikkeelle yksilöstä ja yhteiskunta tekee etabloitumisen mahdolliseksi vuorovaikutuksessa yksilön kanssa
 • huomioi ihmiset asianmukaisesti, kun he saapuvat kuntaan turvapaikanhakijoiksi, ja tekee sen jälkeen kohdennettuja toimia etabloitumisen helpottamiseksi kolmen vuoden ajan oleskeluluvan saamisen jälkeen
 • huomioi, että on tärkeää ylläpitää jokaisen yksilön demokraattisia vapauksia ja oikeuksia Ruotsin lainsäädännön mukaisesti
 • kehittää yhteistyötä kolmannen sektorin (idéburen sektor) kanssa
 • kehittää yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa
 • kehittää yhteistyötä eri toimijoiden, muiden kuntien ja viranomaisten kanssa
 • työskentelee hallinnonalojen rajat ylittävällä tavalla ja on selkeä yhteistyökumppani ulkoisesti
 • kehittää kykyä tunnistaa erityyppisiä osaamisen muotoja, jota maahanmuuttajat tuovat mukanaan
 • hyödyntää työpaikkojaan etabloitumista helpottavien kohtaamisen luomiseen
 • edistää etabloitumista työmarkkinoille keskittyen työllistettävyyteen ja yrittäjyyteen
 • pyrkii estämään eriytymistä asuntomarkkinoilla.
Senast uppdaterad: