Invandring och integration

Flyktingmottagningen i Skellefteå kommun tar emot nyanlända flyktingar och hjälper dem att bli en del i det svenska samhället. Till exempel hjälper vi personer att skaffa bostad, att anmäla sig till svenska för invandrare (SFI), att komma in på arbetsmarknaden och att få ekonomiskt stöd.

Flyktingmottagningen ansvarar för själva mottagandet, ger stöd och information under den första tiden, stimulerar utvecklingen av integrationsfrämjande aktiviteter i samarbete med relevanta aktörer.
Flyktingmottagningens målsättning är att den nyanlände ska få en så bra introduktion som möjligt i Skellefteå.

Kommunens flyktingmottagning arbetar för att nyanlända ska få en förståelse för och delaktighet i det svenska samhället. I samverkan med berörda parter verkar vi för att göra det möjligt för nyanlända att få sysselsättning och egen försörjning.

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för nyanländas etablering i samhället. Arbetsförmedlingen ansvarar för att ta fram ett etableringsprogram, en plan för varje arbetsför person mellan 20 och 64 år. Man deltar 40 timar per vecka under 24 månader. Den som är med i programmet har rätt till ekonomisk ersättning, så kallad etableringsersättning.

Skellefteå kommun har en integrationsplan som säger att kommunen ska

 • eftersträva kulturell mångfald, genom att ge människor lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund
 • motverka främlingsfientlighet, rasism och diskriminering
 • uppmuntra människor att aktivt delta i föreningsliv och samhällsliv
 • göra Skellefteå till en attraktiv hemkommun för flyktingar och invandrare
 • ge människor från olika kulturer förutsättningar för att försörja sig och förverkliga sina livsmål.

Inflyttning av utrikes födda är viktigt för Skellefteås framtid. Det är också viktigt att kommunen tar sitt ansvar inom internationell humanitär rätt genom att erbjuda plats åt behövande. Skellefteå ska erbjuda en trygg plats där individen har möjligheter att delta och utvecklas. När människor lyckas etablera sig här utvecklas samhället genom att befolkningen och arbetsmarknaden växer. Det ger stärkt lokal ekonomi genom bland annat ny kunskap, internationella erfarenheter och relationer, samt bidrar till kompetensförsörjningen.

Varför fokus på utrikes födda?

Begreppet Utrikes födda används i statistiksammanhang. När samhället analyseras utifrån de två kategorierna inrikes födda och utrikes födda framkommer att grupperna har olika lätt att etablera sig, att samhället ger dem olika förutsättningar och att grupperna delvis även har olika resurser för att lyckas. Men begreppet bör användas med varsamhet. Det osynliggör skillnader mellan människor inom grupperna. Det riskerar också att cementera upplevelsen av skillnader mellan människor utifrån ursprung då det är statiskt och inte tar hänsyn till att människor och förutsättningar förändras över tid.

Vad menar vi med etablering?

Etablering har i detta sammanhang tre delar. Att etablera sig bland sina medmänniskor i samhället, att etablera sig på arbetsmarknaden i enlighet med sina kvalifikationer, samt etablera sig i en egen bostad.

Skellefteå kommun:

 • Uppmärksammar att all etablering utgår ifrån individen och möjliggörs av samhället i samspel med individen
 • Uppmärksammar människor när de kommer som asylsökande och fortsätter med riktade insatser för att underlätta etablering fram till tre år efter uppehållstillstånd
 • Uppmärksammar vikten av att upprätthålla varje individs demokratiska fri- och rättigheter, i enlighet med svensk lag
 • Utvecklar samverkan med idéburen sektor
 • Utvecklar samverkan med privat sektor
 • Utvecklar samverkan med olika aktörer, andra kommuner och myndigheter
 • Arbetar förvaltningsöverskridande och är en tydlig samverkanspartner externt
 • Utvecklar förmågan att fånga upp olika typer av kompetenser som inflyttare för med sig
 • Använder sina arbetsplatser för att skapa möten som underlättar etablering
 • Arbetar för etablering på arbetsmarknaden med fokus på anställningsbarhet och företagsamhet
 • Arbetar för en bostadsmarknad som inte är segregerad

Skellefteå är en av de kommuner i Sverige som tar emot ensamkommande barn.

Läs mer om ensamkommande barn

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: