Trafikverkets samråd

Trafikverkets arbete med
järnvägsplan JP07

Järnvägsplan JP07 sträcker sig mellan Södra Tuvan–Skellefteå C. De tre järnvägsplanerna från den södra kommungränsen till Skellefteå C (JP05-JP07) fastställdes under 2022, med förhoppning att de ska vinna laga kraft 2023.

Läs mer om Norrbotniabanan på Trafikverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverkets film för sträckan Södra Tuvan–Skellefteå C (2020-05-04)

Genomförda samråd för sträckan

(JP07) Granskning, Södra Tuvan–Skellefteå C, 10 juni–16 juli 2021 Granskningshandlingarna visades på Trafikverkets webbplats samt via en utställning i stadshuset (Trädgårdsgatan 6, Skellefteå). I samband med denna utställning visades även Skellefteå kommuns planering gällande resecentrum och trafiksystemet kopplat till Norrbotniabanan.

(JP07) Samråd, Södra Tuvan–Skellefteå C, 15 april–27 maj 2020
Samrådshandlingarna visades på Trafikverkets webbplats samt via en utställning i stadshuset (Trädgårdsgatan 6, Skellefteå). I anknytning till Trafikverkets utställning visade kommunen skisser över Skellefteå resecentrum, aktuellt tomtutbud samt antagen översiktsplan (FÖP Skelleftedalen) samt trafikprogram för centrala stan.

(JP07) Informationsmöte, Södra Tuvan–Skellefteå C, 19 nov 2019
Trafikverket höll ett informationsmöte för sträckan genom centrala Skellefteå.

Samrådsmöten 27 februari–1 mars 2018
Tre möten hölls i Övre Bäck, Skellefteå och Bureå för att presentera föreslagen linjedragning som Trafikverket arbetat fram efter det första samrådsmötet i Skellefteå. Representanter från Skellefteå kommun fanns också på plats.

Samrådsmöte 18 maj 2017
Fastighetsägare, nyttjanderättshavare och allmänheten bjöds in till ett tidigt samrådsmöte 18 maj 2017. Trafikverket visade järnvägskorridoren och några förslag till linjedragning för sträckan Robertsfors-Skellefteå. Representanter från Skellefteå kommun fanns också på plats.

Ett samråd ska avse var vägen eller järnvägen ska placeras, hur den ska utformas och vilken miljöpåverkan den får. Under samråden diskuterar Trafikverket förslag till lösning, miljöpåverkan och påverkan på enskilda fastigheter. De tar också upp hur anslutningarna till enskilda vägar kan göras. Samråden ger dig en chans att påverka ett väg- eller järnvägsprojekt.Relaterat:

Senast uppdaterad: