Beslut om detaljplanearbete kopplat till Norrbotniabanan

I december 2021 tog Bygg- och miljönämnden beslut om att påbörja arbetet med de detaljplaner som kan knytas till arbetet med Norrbotniabanan.

Nämnden beslutade att dessa områden ska planläggas:

Skellefteå resecentrum
Syftet med planen är att möjliggöra ett nytt resecentrum i anslutning till Norrbotniabanan samt tillhörande trafiklösningar och verksamheter. Tidplanen för denna detaljplan är inte bestämd.

Bureå resecentrum
Syftet med planen är att bygga ett nytt resecentrum i anslutning till Norrbotniabanan samt tillhörande trafiklösningar. Detaljplanen ska vara klar innan Trafikverket fastställer järnvägsplanerna, preliminärt årsskiftet 2022/2023.

Detaljplan för Nordlandergatan (Del av Skellefteå 5:1 m. fl.)
Syftet med detaljplanen är möjliggöra nybyggnad av gata med passage under järnvägen och Järnvägsleden med anledning av Norrbotniabanan. Syftet är också att möjliggöra bostäder och kontor. Syftet är även en anpassning av byggrätt för kvarteret Göta med anledning av Norrbotniabanan. Trafiklösningen beskrivs även i Trafikverkets järnvägsplan 07. Detaljplanen ska vara klar innan Trafikverket fastställer järnvägsplanerna, preliminärt årsskifte 2022/2023.

Detaljplan för Grenvägen (Del av Skellefteå 6:1 m. fl.)
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av gata och gång- och cykelväg (nya Grenvägen) med passage under järnvägen och väg 372 med anledning av Norrbotniabanan och ombyggnad av Mullbergsvägen. Denna trafiklösning beskrivs även i Trafikverkets järnvägsplan 07. Detaljplanen ska vara klar innan Trafikverket fastställer järnvägsplanerna, preliminärt årsskifte 2022/2023.

Detaljplan för Moröskolan (Del av Skellefteå 6:1 m. fl.)
Planens syfte är att möjliggöra nybyggnad av gång- och cykelväg med passage under järnvägen i samband med utvecklingen av Norrbotniabanan. Planen ska även möjliggöra omplacering av väg 372 och tillägg av nya busshållplatser i anslutande samt anpassning av markanvändning i Kv. Violen. Trafiklösningen beskrivs även i Trafikverkets järnvägsplan 07. Detaljplanen ska vara klar innan Trafikverket fastställer järnvägsplanerna, preliminärt årsskifte 2022/2023.


Relaterat:

Senast uppdaterad: