Sektionsskiss som visar på höjdskillnaderna i området.Förstora bilden

Beslut om genomförande-
och medfinansieringsavtal

Trafikverkets planering för Norrbotniabanan fortgår, deras ambition är att samtliga järnvägsplaner för Norrbotniabanan, Umeå–Skellefteå, ska ha vunnit laga kraft 2022. Nu har ett steg närmare byggstart tagits då kommunfullmäktige i december 2021 fattade beslut om ett genomförande- och medfinansieringsavtal för Norrbotniabanan (sträckan södra kommungränsen till Skellefteå C). I dessa avtal mellan Trafikverket och Skellefteå kommun regleras arbetsformer, tidplaner, ansvarsförhållanden och finansiering mellan parterna.

Avtalen beskriver i princip att Trafikverket bygger järnvägsanläggningen medan kommunen ska svara för resecentrum i Bureå och Skellefteå och ett antal kompletterande åtgärder. Trafikverket uttrycker i avtalen att man endast svarar för standard och funktion som utgår från sina beslutade regelverk och principer. Det innebär att där kommunen vill ha en högre nivå måste man också svara för merkostnaden.

Här har kommunen ansett att det finns vissa områden där det är befogat att öka nivån på infrastrukturen. Kommunen har därför valt att medfinansiera åtgärder som skapar förutsättningar för en högre standard och bättre funktion för järnvägspassagerna i centrala Skellefteå (vid Lasarettsvägen och Skellefteå resecentrum). Med bredare passager förbättras kopplingarna i nordsydlig riktning vilket ökar tillgängligheten och skapar tryggare och säkrare gång- och cykelmiljöer.

Illustration som visar att vi är i planeringsskedet för Skellefteå resecentrum.Förstora bilden

Kommunen ansvarar för byggnation av två resecentrum
Skellefteå resecentrum planeras direkt norr om Sara kulturhus med närhet till centrum och Skellefteå lasarett. Syftet med resecentrum är att knyta ihop den tågtrafik som Norrbotniabanan innebär, med den regionala busstrafiken, gång, cykel och taxi.
Bureå resecentrum lokaliseras på den norra sidan av älven, invid E4 med koppling in till samhället. Området planeras med bussterminal och ytor för bussangöring, ytor för hämta- och lämna, angöring för taxi samt ytor för bil- och cykelparkering. En inriktning i planarbetet är att Bureå resecentrum ska vara tillgänglig för gång- och cykeltrafikanter och att stationsläget ska bidra till att synliggöra orten ytterligare.

Relaterat:

Senast uppdaterad: