Trafikverkets samråd

Trafikverkets arbete med järnvägsplan JP08

Trafikverket planerar för den del av Norrbotniabanan som omfattar järnvägsplanen för utbyggnad av dubbelspår på sträckan från järnvägspassagen över Klockarbergsvägen till östra delen av Degerbyn i Skellefteå.

Genomförda samråd för sträckan

(JP08) Granskning, Skellefteå C–Degerbyn, 15 sep–20 okt 2023
Trafikverket har tagit fram en järnvägsplan för Norrbotniabanan, sträckan Skellefteå C–Degerbyn, som de nu ställer ut för allmänhetens granskning. Järnvägsplanen omfattar utbyggnad av dubbelspår och förändringar av allmän väg 95.

(JP08) Samråd, Skellefteå C–Degerbyn, 19 sep–16 okt 2022
Samrådsmötet hölls den 28 september på Scandic Skellefteå. Representanter från Skellefteå kommun fanns också på plats.

(JP08) Digitalt samråd, Skellefteå C–Degerbyn, 7–23 dec 2021
Trafikverket bjöd in till samråd med syfte att i ett tidigt skede få in synpunkter och information från allmänhet och berörda, innan de förordar ett alternativ.


Ett samråd ska avse var vägen eller järnvägen ska placeras, hur den ska utformas och vilken miljöpåverkan den får. Under samråden diskuterar Trafikverket förslag till lösning, miljöpåverkan och påverkan på enskilda fastigheter. De tar också upp hur anslutningarna till enskilda vägar kan göras. Samråden ger dig en chans att påverka ett väg- eller järnvägsprojekt.

Relaterat:

Senast uppdaterad: