Sjungande dalens skola och Kanalskolan öppnas upp för skolverksamhet

Skellefteå kommuns expansiva samhällsomvandling ställer höga krav på Utbildning och arbetsmarknad att kunna ställa om och prioritera i planeringen av lokaler, för att möta framtidens behov i skolan. Utifrån det har för- och grundskolenämnden och gymnasienämnden nu beslutat att öppna upp Sjungande dalens skola och Kanalskolan för skolverksamhet.

– Många skolenheter inom Skellefteå kommun upplever en ansträngd situation gällande utrymme – och elevantalet väntas öka ytterligare de kommande åren. Därför har vi utrett olika alternativ för att snabbt, det vill säga de närmaste åren, lösa lokalkapaciteten i grundskolan och gymnasiet. Vi behöver satsa nu för att möta de behov som väntar inom en snar framtid, säger Ana-Maria Stridsberg Deliv, förvaltningschef för Utbildning och arbetsmarknad.

På lång sikt pågår kommungemensamma utredningar för att säkerställa hållbar hantering av den samhällsomvandling som pågår, där skola är en del.

För- och grundskolenämnden beslutar att Sjungande dalens skola öppnas upp från höstterminen 2023 genom att vara sökbar under skolvalsperioden i vinter. När skolan är fullt utbyggd kommer den att bestå av årskurserna förskoleklass till sexan, men hur många elever och klasser skolan kommer att ha till hösten beror på vilket intresse som finns hos vårdnadshavare för att välja Sjungande dalens skola.

– Det handlar alltså inte om att vi kommer att flytta grundskoleelever som idag har plats på andra skolor, utan om att vi gör Sjungande dalens skola sökbar som alternativ för de som ska välja skola till förskoleklass i vinter eller vill byta skola till Sjungande dalen. Vi kommer att skicka ut en förfrågan inom kort för att kartlägga intresset hos vårdnadshavare i närområdet, och då de vårdnadshavare som har barn i de tidigare skolåren, säger Henrik Bolin, avdelningschef grundskola i Skellefteå kommun.

Beslutet grundar sig i att behovet av skolplatser i den nordvästra delen av Skellefteå väntas öka på både kort och lång sikt.

– Sjungande dalens skola beräknas kunna ha plats för ungefär 350 elever när den är fullt utbyggd vilket ökar förutsättningen att erbjuda så många elever som möjligt en skolplats i närområdet, säger Fredrik Stenberg (S), för- och grundskolenämndens ordförande.

Gymnasienämnden beslutar att en ny gymnasieskola med idrottsprofil skapas på Kanalskolan inför läsåret 2023/24. Det innebär att ett eller flera befintliga program där idrottsutbildning ingår flyttar till Kanalskolan, vilket är en tillfällig lösning i väntan på ny gymnasieskola som har planerad byggstart om ett par år. Beslutet grundar sig i att eleverna väntas få bättre studiemiljö som främjar elitsatsning och bättre förutsättningar att klara sina studier mot en gymnasieexamen när de flesta idrottseleverna är samlade på en skola. Ur en lokalmässig aspekt är det positivt att idrottsutbildningar flyttas till Kanalskolan, då platsbristen i befintliga lokaler inom gymnasiet redan idag är märkbar.

– Kanalskolan anses ha rätt förutsättningar, både storleksmässigt och utifrån att skolan ligger nära idrottsanläggningar, kommunikationer och de övriga gymnasieskolorna, säger Joakim Dahlgren (S), gymnasienämndens ordförande.

Nämnden ger också förvaltningen i uppdrag att vidare utreda möjligheterna att starta ett idrottsgymnasium inför läsåret 2025/26. Det innebär att tid ges att utreda programutbud och idrotter som bör ingå.

För Sjungande dalens skola finansieras utökad driftskostnad för höstterminen 2023 inom för- och grundskolenämnden genom resultatöverföring från 2022. För utökad driftskostnad år 2024 begärs utökad ram från kommunfullmäktige från och med budgetår 2024.

För Kanalskolan finansieras kostnaden för höstterminen 2023 inom gymnasienämnden med hjälp av överskott från år 2022. En utökad ram från och med budgetåret 2024 begärs från kommunfullmäktige.

Relaterat:

Senast uppdaterad: