Frågor och svar kring flytten till Moröskolan

Med utgångspunkt i den stora skolsatsningen i Skelleftehamn de kommande åren är planen att Örjansskolans elever kommer att ha sin undervisning på Moröskolan med start i januari 2024 och fram till dess att den nyrenoverade skolan står klar.

Bakgrund till beslutet

I februari 2023 tog för- och grundskolenämnden beslutet att samla all skolverksamhet i Skelleftehamn Örjansskolan samt att utöka elevkapaciteten där.

Utifrån beslutet har sedan en projektgrupp haft i uppdrag att ta fram ett förslag på den nya utformningen av skolan, samt en projektplan för renoveringar och utbyggnationer.

För att kunna genomföra ombyggnationerna på ett tidseffektivt och säkert sätt kommer Örjansskolans elever att flytta ut från lokalerna, och planen är att undervisningen under tiden kommer bedrivas på Moröskolan. Moröskolan är väl anpassad till ändamålet med tomma lokaler i bra skick, vilket gör det till det bästa alternativet under förutsättningarna.

Det är framför allt dessa tre alternativ som har undersökts:

1. Moröskolan

Hela Örjansskolan har sin verksamhet på Moröskolan, samt i vissa specialsalar på Floraskolan.

2. Moröskolan i kombination med Folkets Hus i Skelleftehamn

Verksamheten för årskurs 3 till 6 äger rum på Moröskolan medan årskurs 7 till 9 håller till på Folkets hus i Skelleftehamn.

3. Örjansskolan i kombination med Moröskolan

Delar av Örjansskolan används fortsättningsvis för årskurs 7 till 9, och eleverna byter successivt lokaler utifrån ombyggnationerna. Årskurs 3 till 6 håller till på Moröskolan.

Utöver dessa tre alternativ har det också tittats på olika paviljonglösningar.

Den sammantagna bedömningen är att alternativ 1, att hela Örjansskolan har sin verksamhet på Moröskolan (och till viss utsträckning på Floraskolan), ger de bästa pedagogiska förutsättningarna för verksamheten. Det möjliggör också att om- och nybyggnationerna på Örjansskolan kan ske på ett snabbare och säkrare sätt än om delar av verksamheten fortsatt skulle bedrivas på skolan under byggtiden.

Fritids

Fritidsverksamheten äger rum på fritidsgården Kåken i Skelleftehamn. Frukost och mellanmål serveras på fritids före och efter skoldagens slut.

Under sport- och påsklov är fritidsverksamheten igång som vanligt på Kåken. Information om sommarens öppettider kommer inför sommarlovet.

Verksamhetsresor (skolskjuts)

Bussar går mellan Örjansskolan och Moröskolan. Avresetider och antal bussplatser är anpassat efter skolschemat. Avgång från Skelleftehamn på morgonen är på Ursviksgatan 7:40. Hemresor sker vid olika tider utifrån schemat. Påstigning vid Rosgatan.

På alla dagar utom fredagar åker barnen som redan har skolskjuts sedan tidigare direkt till Moröskolan. Det är endast på fredagar som skolskjutsen åker via Skelleftehamn först, innan slutdestination Moröskolan.

Bussarna avgår efter fasta tider. Som i alla typer av verksamheter är anpassning till väder något som följer med varje årstid, vilket skulle kunna innebära förseningar på grund av snöoväder och oplogade vägar under vintern till exempel.

Vårdnadshavaren har ansvar för planering kring tandläkarbesök och läkartider, och under omständigheterna blir det extra viktigt med framförhållning och planering kring sådana aktiviteter utifrån elevens schema.

Vi försöker hitta lösningar med eventuella bussar som går under dagen men finns det inga som går så är det precis som på övriga skolor i kommunen, vårdnadshavarens ansvar att hämta sina barn vid sjukdom.

Schema och undervisning

Skoldagarnas längd på Moröskolan ska motsvara de på Örjansskolan och uppnå den garanterade undervisningstiden som alla elever ska erbjudas. Restiden till och från Moröskolan räknas inte in i undervisningstiden, och har därför en viss påverkan på den totala längden på skoldagen.

Under vårterminen 2024 kommer all hemkunskapsundervisning att vara på Floraskolan, med 10 minuters promenadavstånd från Moröskolan.

Idrottsundervisningen för årskurs 6-9 kommer äga rum i Örjanshallen. Det betyder att idrottslektionerna antingen kommer ligga som första eller sista lektion på dagen, och bussarna kommer anpassas efter detta.

Årskurs 3-5 har idrott i Moröskolans idrottshall.

Moröskolan

Moröskolan ligger på Rosgatan 52 på Morön i Skellefteå. Det är promenadavstånd till Skogsvallen, Floraskolan och Skelleftehamnsleden. Moröskolan har haft skolverksamhet fram till dess att Floraskolan togs i bruk i augusti 2020. Lokalerna är i bra skick och redo att användas till skolverksamhet, vilket gör den till det lämpligaste alternativet under tiden Örjansskolan byggs om.

Utemiljön är bra, och skolgården ska återställas i det skick som den var innan Moröskolan stängde. Till exempel kommer gungor, linbana, lekförråd, fotbollsmål, bollplank och basketkorgar sättas upp igen.

Det finns en personalparkering upp mot Rosgatan och parkeringar vid Skogsvallen och Florahallen. Mopeder parkeras på anvisad cykelparkering. Det kommer inte att finnas avsedda p-platser för EPA-traktorer.

Eleverna äter lunch på Moröskolan.

Nej du behöver inte göra något. All information om ditt barn följer med till köket på Moröskolan.

Årskurs 3 till 5 har idrott på Moröskolan. Årskurs 6 till 9 har idrott i Örjanshallen, antingen som första eller sista lektion under dagen. Bussresorna anpassas till idrotten.

Nuvarande klasser på Örjansskolan fortsätter sin verksamhet på Moröskolan. Inga klasser blandas med Floraskolans klasser.

Promenadvägen används för att ta sig till och från Floraskolan. Det tar ca 10 minuter att promenera mellan de två skolorna.

Ja, senaste mätningen gjordes i vintras. Alla värden ligger under gällande gränsvärden vilket innebär att skolan inte har några problem med radon.

Nya Örjansskolan

Preliminär återgång till Örjansskolan är höstterminen 2026.

Efter om- och nybyggnationen av Örjansskolan kommer det finnas plats för 600 elever på skolan. Utbyggnaden planeras så att det finns utrymme och möjlighet att fortsätta bygga ut skolan för ytterligare 150 elever, om antalet elever fortsätter att öka i området.

Vi är medvetna om dagens markförhållanden och kommer att utföra nödvändiga undersökningar för att kunna skapa goda förutsättningar för kommande byggnader. För att förebygga att problem uppstår i de befintliga byggnaderna längre fram i tiden kommer hus 003 och 004 att få ny dränering.

De delar på Örjanskolan som har återkommande problem med inomhusmiljön är dels hus 005, det vill säga envåningsbyggnaden med källare sydväst på tomten, dels annexet där skolrestaurang, träslöjd och expedition finns.

Annexet har en källare och souterrängdel och i delar av våningsplanet har man inte kommit till rätta med att skapa fungerande lokaler utifrån en byggnadsteknisk aspekt. Dessa lokaler är avstängda och därför nyttjas inte hela källaren. De lokaler som används fungerar som förråd.

Det handlar om stora kostnader för att kunna återställa dem till fungerande verksamhetslokaler, därför kommer byggnaderna att rivas för att säkerställa en hållbar lösning över tid.

Nej, vid de senaste besiktningarna av källaren har inget mögel identifierats.

Stora delar av Örjansskolan är i gott skick och behöver endast viss uppfräschning av ytskikt och byte av belysning. En ny dränering kommer att bidra till att bibehålla en bra miljö en lång tid framåt.

Källaren i hus 003 och hus 004 åtgärdades vid förra renoveringen, allt organiskt material togs bort och nu är det enbart rena betongytor i gott skick.

Matsalen kommer att förläggas i den nya delen av skolan.

Den nya utemiljön är inte detaljplanerad ännu men kommer att följa Skellefteå kommuns funktionsprogram för utemiljöer. Där ingår en trygg zon närmast byggnaderna där tempot upplevs lugnare och zonen är anpassad för de yngre barnens lek, en vidlyftig zon där det finns plats för fysiska aktiviteter och redskap som främjar rörelsefylld lek samt en vild zon där barnen kan få uppleva känslan av att vara ifred, där de kan utforska på egen hand.

Skolgårdar i Skellefteå kommun stängslas inte in, utan endast förskolegårdar har stängsel.

Delar av den nuvarande parkeringen kommer att fortsätta fungera som personalparkering. Det finns också möjlighet att samnyttja parkeringen som finns vid Guldvallen. Den slutliga lösningen för parkering tas fram under projekteringen.

Nej, någon sådan plan finns inte i nuläget.

Det är ännu inte beslutat.

I dagsläget är det för tidigt att säga vad som händer med Auraskolans lokaler när skolverksamheten avslutas där. I första hand ser vi över om det finns någon kommunal verksamhet som har behov av lokalerna. Om det inte finns något behov inom kommunen kan det bli aktuellt med en försäljning.

Det finns ett politiskt beslut att skapa förutsättningar för en F-9 på Örjansskolan. I dagsläget ryms inte hela lågstadiet på Auraskolan, endast förskoleklass upp till årkurs 2, trots att lokalerna är kompletterade med paviljonger. Prognosen visar på en ökning av barn i området vilket leder till att det så småningom endast finns plats för förskoleklass och årskurs 1 på Auraskolan.

Den begränsade utemiljön samt det faktum att skolan är en kulturhistorisk byggnad och ingår i en kulturhistorisk miljö (som försvårar en eventuell utbyggnad), gör att det inte går att leva upp till för- och grundskolenämndens mål om att ha en sammanhållen stadieindelning i grundskolan.

Relaterat:

Senast uppdaterad: