Port of Skellefteå fortsätter att utvecklas

Som en del i den beslutade utvecklingsstrategi för Port of Skellefteå är nästa steg nu en ny djup kaj. Under måndagens sammanträde gav samhällsbyggnadsnämnden klartecken för fortsatta investeringar i hamnen.

Port of Skellefteå utvecklas för att effektivt hantera industrinäringens behov av godstransporter, genom flexibilitet och fokus på hur olika transportslag samverkar. En viktig drivkraft bakom de investeringar som görs i hamnen är fartygens storlek. Under flera år har trenden gått mot att fartygen blir allt större, vilket gör att antalet anlöp i hamnarna inte ökar i samma takt som den totala godsmängden. Att fartygen blir större ställer nya krav på hamnarna, som behöver kunna erbjuda längre och djupare kajer och farledsförbättringar.

-Port of Skellefteå är en medveten hamn. Vi tillhandahåller tjänster som skapar ett värde för våra kunder och vi gör investeringar som är hållbara för miljön och norra Sveriges framtid. Vi arbetar nära våra kunder, invånarna och miljön, säger Lars Widelund, hamnchef Port of Skellefteå, och fortsätter:

-Vi vill ha en utsläppsfri hamn med en miljömedveten expansion, där vi värdesätter invånarnas attityder till hamnen. Vi gör medvetna investeringar i elektrifiering och väljer förnyelsebar energi.

Förberedelser för att kunna anlägga en ny kaj på Norra sidan har pågått sedan 2017 i form av arbete med nya landytor och en fördjupning i farleden. En ansökan till Mark- och miljödomstolen för att få tillstånd att anlägga en kaj i anslutning till den nya ytan på Norra sidan har gjorts och beslut förväntas komma första kvartalet 2022.

FAKTA: Utvecklingsstrategin för Port of Skellefteå

Med utgångspunkt från Skellefteås utvecklingsstrategi och det nya industrins behov togs, hösten 2020, beslut om en utvecklingsstrategi för Port of Skellefteå. Kortfattat sammanfattas denna med följande utveckling fram till 2030.

  • Skapa nya ytor och ny djup kaj
  • Erbjuda nya tjänster (t.ex. förädling av gods- eller lagringstjänster).
  • Utveckla intermodaliteten. Sjöfarten är en del av en kedja där omlastningsmomentet till lastbil och järnväg är väsentligt. Närhet till Norrbotniabanan och omlastning till tåg och bil ska bli enkelt, flexibelt och självklart.
  • Automatisera och energieffektivisera operativa enheter. Det innebär både ny- och reinvestering i maskiner, elektrifiering, nya digitala verktyg och automatiserings utveckling för att nå målet om en utsläppsfri verksamhet.

Relaterat:

Senast uppdaterad: